Občianska veda

Veľvyslankyňa občianskej vedy na Slovensku

Zuzana Stozicka-ambasadorka obcianskej vedy

Veľvyslankyňa občianskej vedy na Slovensku

V niektorých krajinách Európy sa zapájanie verejnosti do výskumu stalo bežnou praxou, kým inde si vedecká aj laická verejnosť k participatívnym metódam iba hľadajú cestu. Na Slovensku vzniklo v minulých rokoch viacero výskumných projektov so zapojením verejnosti (príklady: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/projekty-obcianskej-vedy-na-slovensku/), ale občianska veda ešte stále nemá takú podporu, akú by si zaslúžila vzhľadom na potenciál, ktorý ponúka vede aj spoločnosti. Občianska veda zapadá do koncepcie otvorenej vedy, preto ju Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu CVTI SR považuje za prirodzenú súčasť svojej agendy a usiluje sa zvýšiť povedomie o týchto metódach v slovenskej akademickej komunite (stránky o občianskej vede v rámci webu otvorenej vedy, vlastné publikácie aj preklady zahraničných zdrojov do slovenčiny, webináre, facebooková skupina Občianska veda na Slovensku).

Zuzana Stožická sa v rámci medzinárodného projektu European Citizen Science uchádzala o pozíciu veľvyslankyne občianskej vedy na Slovensku a bola zvolená na obdobie 1. 3. 2024 – 1. 2. 2026.

Kladie si za cieľ propagovať občiansku vedu vo všetkých formách a prostrediach a vo vzťahu ku všetkým spoločenským aktérom, ktorých sa občianska vedy môže týkať – od vedcov a pedagógov, cez výskumné a vzdelávacie inštitúcie, štátne agentúry, knižnice, múzeá, galérie, občianske organizácie až po širokú verejnosť. Plánuje podporovať iniciatívy občianskej vedy, prinášať im informácie o grantových výzvach a dobrej praxi z Európy, podnecovať sieťovanie aktérov participatívnych projektov, ktoré sa v našej krajine realizujú a zviditeľňovať ich v domácom aj medzinárodnom kontexte.

Neváhajte sa na ňu obrátiť (cez e-mail zuzana.stozicka@cvtisr.sk), ak:

  • sa zaujímate o občiansku vedu a radi by ste o nej vedeli viac,
  • ak by ste chceli na Vašej inštitúcii usporiadať prednášku o občianskej vede,
  • ak pracujete na projekte, ktorý využíva participatívne metódy vo výskume a radi by ste ho zviditeľnili doma či na európskej platforme EU-citizen.science,
  • ak sa chystáte rozbehnúť nový projekt občianskej vedy, alebo by ste chceli zaradiť prvok participatívneho výskumu do existujúceho projektu a potrebujete poradiť,
  • ak by ste chceli zdieľať svoje skúsenosti, učiť na Vašej inštitúcii o občianskej vede alebo sa podieľať na vytvorení vzdelávacieho programu, ktorý bude túto tému obsahovať,
  • prispieť k vytvoreniu slovenskej platformy občianskej vedy.