Publikovanie

Autorské právo

Autorské právo

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo (v angličtine intellectual property, IP) sa vzťahuje na výsledky tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny a symboly, názvy a zobrazenia (1, 2).

Duševné vlastníctvo je predmetom právnej ochrany a jeho používanie sa viaže na súhlas autora/tvorcu (2).

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

 • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – umelecká, kultúrna oblasť,
 • právo priemyselného vlastníctva – hospodárska, technická oblasť (2).
Intellectual-property-Business and finance icons created by Uniconlabs - Flaticon
Copyright law by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 • chráni diela literárne, hudobné, fotografické, architektonické; predmety ochrany, ku ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam – zvukový, audiovizuálny), počítačové programy a databázy,
 • nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky),
 • ústredný orgán na Slovensku: Ministerstvo kultúry SR (2).

Viac o autorskom práve na Slovensku na stránke dusevnevlastnictvo.gov.sk a v časti Autorské právo globálne a na Slovensku.

Patent application by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Právo priemyselného vlastníctva

 • chráni výtvory ako vynálezy, technické riešenia, vzhľad výrobku/dizajn, označenia tovaru/služieb, know-how atď.,
 • poskytuje ochranu prostredníctvom patentov (patents), úžitkových vzorov (utility models), dizajnov (registered designs), ochranných známok (trademarks) atď.,
 • je potrebná registrácia,
 • ústredný orgán na Slovensku: Úrad priemyselného vlastníctva SR (2).

Viac o práve priemyselného vlastníctva na Slovensku na stránke dusevnevlastnictvo.gov.sk.

Autorské právo globálne a na Slovensku

Autorské právo globálne

WIPO

Medzinárodnou ochranou autorských práv sa zaoberá Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/portal/en/) – organizácia OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel. Slovensko je jej členom od 1. januára 1993.

WIPO  definuje autorské právo ako právny termín používaný na opis práv, ktoré majú tvorcovia k svojim literárnym a umeleckým dielam.

Slovensko

Autorské právo si každá krajina určuje sama, preto sa v jednotlivých krajinách od seba odlišujú. V Slovenskej republike upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela Autorský zákon č.185/2015 Z. z. Nový autorský zákon je kompatibilný s právom Európskej únie v oblasti autorského práva.

Alternatívy autorského práva

Symbol znaku copyright

Copyright (All rights reserved/všetky práva vyhradené)

Autorské právo je konvenčný spôsob ochrany intelektuálneho vlastníctva autorov a tvorcov. Ide o tzv. copyrightovú doložku, ktorá sa uvádza spolu s menom nositeľa autorských práv a rokom zverejnenia diela. V slovenskom právnom systéme má znak © len informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela. Znak © na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad. (zdroj: Lita)

Symbol znaku copyleft

Copyleft (All wrongs reserved/všetky nepráva vyhradené)

Copyleft je zvláštne použitie autorského práva. Dielo odvodené z diela dostupného len pod licenciou „copyleft“ musí byť ponúkané pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo. Metódu copyleftu vytvoril Richard Stallman a uplatnil ju v softvérových licenciách GPL a GFDL pre projekt GNU (zdroj).

Termín copyleft je slovnou hračkou – v anglickom slove copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahradené slovom left (ľavý, vľavo), čím sa naznačuje, že princíp copyleftu je opakom princípu copyrightu. Tradičné označenie copyrightu je písmeno C v krúžku, ako symbol copyleftu sa používa obrátené C v krúžku, no nemá to žiadny právny význam. Obrátené C má deklaratívny význam – označuje zámer autora. Právny význam má licencia, ktorú autor dielu udelí – napríklad licencie využívajúce princíp copyleftu ako GPL a pod.

Medzi copyleft licencie pre softvér patrí napr. GPL, Mozzila Public Licence, licencia Creative Commons BY-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) alebo GNU Free Documentation License (neoficiálna slovenská verzia).  

Creative Commons-logo

Creative Commons (niektoré práva vyhradené)

Licencie Creative Commons predstavujú formu ochrany autorských práv, ktorá je najviac používaná v prostredí publikácií s otvoreným prístupom.

Svet vedeckých diel a autorské právo

Authors by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Autor

 • je sám zodpovedný za vytváranie znalostí a autorizáciu vedeckých prác,
 • je hlavným vlastníkom autorských práv k dielu (výnimku pri výkone majetkových práv tvoria diela spadajúce do osobitných režimov tvorby ako zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, spoločné dielo a školské dielo (90-§93 AZ))
Publishers by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org

Vydavateľ

Mnoho komerčných vydavateľov trvá na prevode autorského práva od tvorcov na vydavateľa. Tento zvyk vychádza z princípu copyrightu v anglicky hovoriacich krajinách, ktoré formujú dominantné trendy v prostredí medzinárodného vedeckého publikovania, kde je prevod autorských práv od autora na vydavateľa jednou z legálnych možností. Prevodom autorských práv vedeckej práce na vydavateľa vlastne autor prenáša súbor exkluzívnych práv, ako je:

 

 • reprodukcia,
 • opätovné použitie,
 • distribúcia,
 • verejné predstavenie,
 • preklady,
 • verejná prezentácia,
 • modifikácia pôvodného diela.
Contract agreement by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Licenčná zmluva

Na Slovensku nie je možné vzdať sa výhradných osobnostných ani výhradných majetkových autorských práv či previesť ich na používateľa (vydavateľa). Používateľ diela (vydavateľ) sa často snaží aspoň získať súhlas na použitie diela v čo najväčšom rozsahu a za čo najnižšiu odmenu.

Častokrát sa snaží o uzatvorenie zmluvy

 • na všetky spôsoby použitia (v neobmedzenom rozsahu),
 • na celú dobu ochrany autorských práv za jednu sumu,
 • niekedy navyše aj s oprávnením poskytovať sublicencie ďalším subjektom (výhradná licencia). 

Pre autora je dôležité zvážiť, akú licenčnú zmluvu s vydavateľom uzavrie.

Ak autor postúpi práva na všetky použitia diela, nebude môcť neskôr ovplyvniť, čo sa jeho dielom deje, a navyše sám sa bude musieť zdržať niektorých druhov použitia alebo na ne získať povolenie vydavateľa.

Riešením môže byť, že autor si ponechá/zachová relevantné autorské práva:

Verejná licencia

Slovenský autorský zákon umožňuje autorom využívať verejné licencie, ktorými môže udeliť právo používať dielo neurčenému okruhu osôb; táto licencia je bezodplatná, nevýhradná a nemožno ju vypovedať. (Pozri Verejné licencie