Autorské práva (Copyright)

Autorské práva (copyright)

Medzinárodnou ochranou autorských práv sa zaoberá Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/portal/en/) – organizácia OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel. Slovensko je jej členom od 1. januára 1993. WIPO  definuje autorské právo ako právny termín používaný na opis práv, ktoré majú tvorcovia k ich literárnym a umeleckým dielam.

Autorské právo si každá krajina určuje sama, preto sa v jednotlivých krajinách od seba odlišujú. V Slovenskej republike upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela Autorský zákon č.185/2015 Z. z. Nový autorský zákon je kompatibilný s právom Európskej únie v oblasti autorského práva.

Autor, ktorý je sám zodpovedný za vytváranie znalostí a autorizáciu vedeckých prác, je hlavným vlastníkom autorských práv k dielu. Avšak mnoho komerčných vydavateľov trvá na prevode autorského práva od tvorcov k vydavateľovi. Prechodom autorských práv vedeckej práce na vydavateľa vlastne autor prenáša zväzok exkluzívnych práv, ako je reprodukcia, opätovné použitie, distribúcia, verejné predstavenie, preklady, verejná prezentácia a modifikácia pôvodného diela. Na Slovensku nie je možné vzdať sa majetkových autorských práv úplne či prepísať ich na používateľa. Používateľ diela (vydavateľ) sa však často snaží aspoň získať súhlas na použitie diela v čo najväčšom rozsahu a za čo najnižšiu odmenu. Častokrát sa snaží o uzatvorenie zmluvy na všetky spôsoby použitia, na celú dobu ochrany autorských práv za jednu sumu, niekedy navyše aj s oprávnením poskytovať sublicencie ďalším subjektom (výhradná licencia). Pre autora je dôležité zvážiť, akú licenčnú zmluvu s vydavateľom uzavrie. Ak autor postúpi práva na všetky použitia diela, nebude môcť neskôr ovplyvniť, čo sa jeho dielom deje. Môže žiadať uzavretie dodatkov k zmluve, aby si zachoval relevantné práva (napríklad použiť neskôr svoje vlastné dielo, uložiť ho v repozitári a pod.).

SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) poukazuje na niektoré z práv, ktoré by si mali autori zachovať pri publikovaní v komerčných vydavateľstvách. V spolupráci s Creative Commons (Science Commons) vyvinula právny nástroj, Dodatok k dohode o publikovaní, ktorým si autor ponecháva niektoré práva, aj napriek podpisu Dohody o prechode autorských práv (Copyright Transfer Agreement, CTA) alebo Licencie na publikovanie (Licence to Publish, LTP). Autorský dodatok SPARC (SPARC Author Addendum) uľahčuje  autorom vyjednávanie s vydavateľmi odborných časopisov.

Poznáme rôzne alternatívy autorského práva:

Copyright (All rights reserved/všetky práva vyhradené) – autorské právo je konvenčný spôsob ochrany intelektuálneho vlastníctva autorov a tvorcov. Ide o tzv. copyrightovú doložku, ktorá sa uvádza spolu s menom nositeľa autorských práv a rokom zverejnenia diela. V slovenskom právnom systéme má znak © informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela. Znak © na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad. (zdroj: https://www.lita.sk/magazin/nahlasovanie-registracia).

Copyleft (All wrongs reserved/všetky nepráva vyhradené) – copyleft je zvláštne použitie autorského práva. Dielo odvodené z diela dostupného len pod licenciou „copyleft“ musí byť ponúkané pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo. Termín copyleft je slovnou hračkou – v anglickom slove copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahradené slovom left (ľavý, vľavo), čím sa naznačuje, že princíp copyleftu je istým spôsobom opakom princípu copyrightu. Tradičné označenie copyrightu je písmeno C v krúžku otočené a ako symbol copyleftu sa používa prevrátené C v krúžku, no nemá to žiadny právny význam. Metódu copyleftu vytvoril Richard Stallman a uplatnil ju v softvérových licenciách GPL a GFDL pre projekt GNU.

Creative Commons (niektoré práva vyhradené) – liberálna forma ochrany autorských práv, ktorá je najviac používaná v prostredí publikácií s otvoreným prístupom. Viac o licenciách Creative Commons a ich používaní.

SHERPA/RoMEO je prehľadávateľná databáza politík autorských práv vydavateľov, týkajúca sa samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom. Je to internetová databáza asi 22 000 karentovaných odborných časopisov a zahŕňa časopisy, ktoré vyšli v tlači, elektronicky alebo s otvoreným prístupom. Webovú stránku RoMEO je možné použiť na rôzne účely, ako napríklad:

  • pomoc s ukladaním článkov do inštitucionálneho repozitára;
  • pomoc pri zisťovaní, či pravidlá autorských práv vydavateľov umožňujú ukladanie do vášho inštitucionálneho repozitára;
  • pomoc pri sumarizácii podmienok vydavateľov a kategorizácia vydavateľov farbami, ktoré naznačujú úroveň autorských práv;
  • vyhľadanie vydavateľov, ktorí vyhovujú podmienkam financujúcich agentúr ohľadom otvoreného prístupu.

SHERPA/JULIET je nástroj na pomoc autorom pri identifikácii, aké OA politiky uplatnil financovateľ výskumu. V JULIET je možné vyhľadávať podľa mena financovateľov alebo krajín. Výsledky vyhľadávania uvádzajú, či sú vedci povinní publikovať a archivovať publikácie a dáta s otvoreným prístupom počas financovaných výskumných projektov. JULIET pomáha porovnávať detaily politík rôznych krajín alebo rôznych agentúr na financovanie, výskumných výborov a výskumných organizácií po celom svete. Je tiež nápomocný pri určovaní mandátov otvoreného prístupu a podmienok financujúcich agentúr ohľadom publikovania. Pomáha tiež pri identifikácii financovateľov, ktorí majú ustanovenia o platbe APCs (Article Processing Charges) za spracovanie a publikovanie vedeckých článkov s otvoreným prístupom. Webové stránky JULIET je možné použiť na rôzne účely, ako napríklad:

  • pomoc pri zisťovaní, či financovateľ výskumu vyžaduje ukladanie vašich článkov v repozitári;
  • pomoc pri ukladaní článkov do vášho inštitucionálneho repozitára;
  • zhrnutie dotačných podmienok financujúcich agentúr pre samo-archiváciu výskumných publikácií a údajov.