Otvorené dáta

Otvorené dáta

Otvorené dáta charakterizujeme ako údaje, ktoré môže ktokoľvek slobodne používať a následne aj redistribuovať, no s výhradnou podmienkou priznania autorstva a citácie. Považujeme ich za digitálne informácie, ktoré sú k dispozícií kedykoľvek a akémukoľvek používateľovi. Ide o dáta alebo obsah, ktoré sú voľne prístupné bez akýchkoľvek obmedzení.

Kľúčovými vlastnosťami otvorených dát sú:

 • Dostupnosť a prístup: dáta musia byť dostupné, v maximálne možnej miere zrozumiteľné a ľahko stiahnuteľné.
 • Opätovné použitie a redistribúcia: dáta musia byť pod podmienkou opätovného použitia a redistribúcie.
 • Univerzálna participácia: každý musí byť schopný využívať a redistribuovať informácie bez diskriminácie.

Vedecké výstupy by však mali byť tak otvorené, ako je možné a zároveň tak zatvorené, ako je nutné. V niektorých prípadoch môže byť prístup k dátam obmedzený z dôvodu národnej bezpečnosti, dôvernosti dát, ochrany súkromia alebo rešpektu k objektu štúdia. To zahŕňa napríklad právne procesy, výrobné tajomstvá, práva duševného vlastníctva, osobné údaje, ochranu ľudských subjektov či ohrozených a vzácnych druhov (UNESCO Recommendation 2020).

V súvislosti s pojmom otvorené dáta sa spájajú FAIR dáta, ktoré sú podstatnou súčasťou otvorenej vedy a popisujú niektoré z centrálnych zásad dobrého manažmentu dát a otvoreného prístupu k výskumným dátam. Tieto princípy sa zameriavajú hlavne na strojovú čitateľnosť dát, ale aj na ľudské pochopenie výskumných dát s cieľom umožniť ich opätovné použitie. FAIR princípy boli prvýkrát zverejnené v roku 2016. Prijala ich Európska únia, ale aj množstvo ďalších organizácií vrátane univerzít a rôznych výskumných inštitúcií.

FAIR je skratka pozostávajúca zo štyroch slov, ktoré znamenajú, že údaje musia byť:

FINDABLE – prvým krokom pri využívaní je dát je ich nájditeľnosť. Metadáta a dáta by mali byť jednoducho nájditeľné pre človeka aj pre počítač.

 • Metadátam by mal byť priradený trvalý identifikátor. Trvalý identifikátor napomáha odstrániť nejednoznačnosť publikovaných dát.
 • Dáta by mali byť popísané metadátami, ktoré zahŕňajú informácie o kontexte, kvalite a podmienkach alebo charakteristike dát. Toto napomáha k lepšej lokalizácii dát a k ich opätovnému použitiu a vyššej citovanosti.
 • Metadáta by mali byť registrované alebo indexované v nájditeľnom zdroji, pretože identifikátory a metadátové popisy samotné, nezaručujú ich jednoduchú vyhľadateľnosť na internete.

ACCESSIBLE – ak používateľ nájde požadované dáta, potrebuje vedieť, ako sú prístupné.

 • Metadáta je možné nájsť podľa ich identifikátora a získať prístup k nim pomocou štandardizovaného komunikačného protokolu (http). Tento protokol je otvorený a univerzálne implementovateľný.
 • Metadáta by mali byť dostupné, aj keď dáta už dáta nie sú k dispozícií. Dátové súbory môžu v priebehu času degradovať alebo zmiznúť a uchovávanie metadát je vo všeobecnosti jednoduchšie a lacnejšie.

INTEROPERABLE – metadáta by mali využívať formálny, dostupný, zdieľaný a široko aplikovateľný jazyk pre znalostnú reprezentáciu. Aby bolo možné zabezpečiť automatickú nájditeľnosť a interoperabilitu dátových súborov, je potrebné využívať ontológie, tezaury a dátové modely.

 • Metadáta by mali zahŕňať aj referencie k iným metadátam. Cieľom vytvárania spojení medzi metadátovými zdrojmi je lepšie pochopenie dátového kontextu.

REUSABLE – hlavným cieľom FAIR princípov je optimalizovať opätovné použitie dát. Preto by mali byť dáta aj metadáta dobre opísané.

 • Metadáta by mali byť bohato oopísané presnými a relevantnými atribútmi, aby sa dali využiť v danom konkrétnom kontexte. Jedným z dôležitých atribútov sú jasné a dostupné licencie o použití dát. Aby ostatní mohli dáta opätovne využívať, aby vedeli, odkiaľ dáta prišli a ako ich citovať, je podstatnou aj presná informácia o pôvode dát.
 • Ak sú dáta podobné, tak je aj jednoduchšie ich opätovne využívať. To znamená rovnaký typ dát, dáta organizované v štandardizovanej podobe, zavedené a udržateľné formáty a využívanie kontrolovaných slovníkov. Preto, ak tieto „komunitné“ štandardy alebo príklady dobrej praxe existujú, mali by sa nasledovať.

Obrázok z RDA.