FAQ

Najčastejšie otázky

Všeobecné

Hnutie poskytujúce otvorený prístup k vedeckým a odborným informáciám určeným nielen profesionálnym vedeckým pracovníkom, ale aj laickej verejnosti prostredníctvom digitálnych technológií. Najčastejšie sú sprístupňované výsledky rôznych výskumov, dostupné bez akýchkoľvek obmedzení. Je to zastrešujúci pojem, pod ktorý spadajú rôzne ďalšie hnutia zamerané na odstránenie prekážok zdieľania akýchkoľvek výstupov a zdrojov. Viac TU.

Existuje viacero prístupov, na základe ktorých je možné ju charakterizovať. Najviac sa o to zaslúžili dvaja sociológovia (Fischer a Friesike) v podobe piatich myšlienkových smerov vysvetľujúcich tento pojem (škola infraštruktúry, verejná škola, škola merania, demokratická a pragmatická škola). Viac informácií TU.

Sú to voľne prístupné údaje, ktoré môže ktokoľvek a kedykoľvek využívať bez akýchkoľvek obmedzení (právnych alebo finančných). Najčastejšie sa sprístupňujú vedecko-výskumné údaje. Viac TU.

Existujú tri základné charakteristiky: dostupnosť a prístup, opätovné použitie a redistribúcia a univerzálna účasť. Viac informácií TU

Predmetom sprístupňovania nie sú dáta, ktoré podliehajú ochrane súkromia, dôvernosti údajov, národnej bezpečnosti, prípadne ide o ochranu duševného vlastníctva či výrobné tajomstvá (patenty), atď. Sprístupňujú sa predovšetkým výsledky rôznych vedeckých výskumov a údaje verejnej správy/samosprávy. Viac informácií TU.

Tvoria dôležitú súčasť otvorenej vedy a popisujú jednotlivé časti na správu údajov a otvorený prístup k výskumným údajom. Je to skratka pozostávajúca zo štyroch slov, ktoré znamenajú, že údaje musia byť ľahko nájditeľné, dostupné, interoperabilné a musia sa dať opätovne použiť. Viac TU.

Ide najmä o digitálne úložisko rôznych typov dokumentov. Je to centrálne miesto na dlhodobé uchovávanie dokumentov (od textových až po multimediálne) určené na ich ďalšie využitie, spracovanie a sprístupnenie. Viac informácií TU.

Vo všeobecnosti poznáme tri druhy repozitárov. Inštitucionálne uchovávajú dokumenty vytvorené v rámci jednej organizácie. Predmetové (tematické) sa zameriavajú na konkrétny vedný odbor, kde prispievateľmi sú odborní pracovníci z danej oblasti. Multiodborové (univerzálne) umožňujú ukladať rôzne druhy materiálov z rôznych vedných odborov v rôznych formátoch.  Na druhej strane rozlišujeme repozitáre v súvislosti s otvorenou vedou. Medzi najznámejšie patria Registry of Open Access Repositories, Zenodo, ale takisto aj Re3data. Viac informácií TU.

Creative Commons licencie sú  bezplatné licencie na sprístupňovanie diel verejnosti a ich ďalšie použitie. Autor udeľuje súhlas jednotlivým používateľom na použitie diela za určitých podmienok. Slúžia ako spôsob ochrany autorských práv – poskytujú dobrovoľné nástroje umožňujúce autorom spravovať svoje autorské práva. Licencia sa vzťahuje najmä na obrázky, zvuk, videá, ale aj divadelné hry, filmy, blogy a webové stránky. Viac informácií TU.

CC0, CC BY, CC BY – SA, CC BY – NC, CC BY – NC – SA, CC BY – ND, CC BY – NC – ND

Viac informácií TU.

Publikovanie

Otvorený prístup je neobmedzený online prístup k elektronickým zdrojom z rôznych vedných oblastí. Cieľom otvoreného prístupu je rýchle zdieľanie informácií bez akýchkoľvek obmedzení. Pod pojmom otvorené publikovanie rozumieme zverejňovanie jednotlivých dokumentov formou otvoreného prístupu. Môže ísť o publikovanie označované ako zelená a zlatá cesta. Viac TU.

Politika otvoreného prístupu umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým druhom dokumentov. Je postavená na troch charakterizujúcich prvkoch: 1. dokumenty sú ihneď sprístupnené, uložené a obsahujú správny popis (metadáta), 2. zverejnenie prebieha na základe verejnej licencie (napr. Creative Commons), 3. inštitúcia musí uhradiť poplatky spojené s publikovaním dokumentov. Viac informácií TU.

NOAD (National Open Access Desk)

OpenAire možno opísať ako systém, ktorého úlohou je dokumentovať projekty a ich výsledky financované prevažne Európskou úniou. V prvom rade podporuje politiku otvoreného prístupu najmä cez technickú infraštruktúru, napríklad repozitár Zenodo, ktorý slúži ako univerzálne úložisko. Viac TU.

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov. Označuje sa aj ako digitálny trh poskytujúci vedcom rôzne druhy dokumentov a služieb potrebných k ich práci. Viac informácií TU.

Európsky výskumný priestor je platforma, ktorej zámerom je zoskupiť a posilniť výskumné úsilie na úrovni Európskej únie. Zhromažďuje a spája zdroje na podporu výskumu a inovácií. Hlavným cieľom je uľahčiť výmenu poznatkov, posilniť príťažlivosť veľkých výskumných infraštruktúr a identifikovať prelomové inovácie. Viac informácií TU.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás na „otvorenaveda@cvtisr.sk“