Publikácie

Cesta k otvorenej vede

Cesta k otvorenej vede je príručka navrhnutá tak, aby sprevádzala postgraduálnych študentov na každom kroku výskumu, od plánovania vedeckého prístupu po zverejňovanie výsledkov výskumu. Poskytuje súbor nástrojov a osvedčených postupov, ktoré sa môžu priamo implementovať pri výskume v akomkoľvek odbore.

Dúfame, že táto príručka motivuje doktorandov a poskytne im nástroje, ako zrealizovať ambície v oblasti otvorenej vedy prostredníctvom zdieľania zistení a dát s čo najširším publikom.

Analýza APC poplatkov vynakladaných slovenskými výskumnými inštitúciami na publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu za rok 2021

Publikovanie otvoreným prístupom sa stáva štandardom v Európe aj na Slovensku. Náklady na vedeckú komunikáciu tvoria v rámci výdavkov na vedu nezanedbateľnú položku. Značná časť týchto výdavkov plynie z rozpočtu štátu alebo Európskej komisie, teda z verejných financií. V tejto analýze sme z údajov databázy Web of Science vytvorili odhad celkovej sumy a štruktúry prostriedkov (z hľadiska platiacich inštitúcií, prijímajúcich vydavateľov a časopiseckých titulov), ktoré autori zo slovenských výskumných inštitúcií v roku 2021 pravdepodobne vynaložili na vedecké publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom (poplatky APC).

Licencie Creative Commons

Táto príručka „Sprievodca licenciami Creative Commons [nielen] pre autorov monografií z oblasti humanitných a spoločenských vied“ je slovenský upravený preklad príručky: Austin, Ellen & Milloy, Caren & Stone, Graham & Baker, James & Eve, Martin & Priego, Ernesto. (2013). Guide to Creative Commons for humanities and social science monograph authors, sprístupnenej pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Pôvodnú verziu v angličtine nájdete tu alebo tu.

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zuzana.stozicka(at)cvtisr.sk

Tlačenú verziu si môžete objednať za 9,34 eur tu alebo zakúpiť v budove CVTI SR v študovni vedeckej knižnice na 1. poschodí .

Infraštruktúra otvoreného prístupu

Učebnica z modulu kurzu 2 „Infraštruktúra otvoreného prístupu“. Tento modul sa zaoberá zdrojmi otvoreného prístupu v celej šírke typov, ich charakteristikou, podstatou, vlastnosťami, plánovaním, realizáciou, výberom primeraných (zodpovedajúcich) technických štandardov, nastavením základných postupov a postupov ďalšej udržateľnosti. Dotknuté sú všetky častnené strany, t. j. inštitúcie, sponzori, používatelia a budúci tvorcovia obsahu. Dôraz sa kladie na e-časopisy a e-repozitáre, ako aj na nové trendy v otvorenom prístupe.

Úvod do otvoreného prístupu

Učebnica z modulu 1 kurzu „Úvod do otvoreného prístupu“. Po absolvovaní tohto modulu sa očakáva, že budete vedieť pochopiť vedeckú komunikáciu a otvorený prístup, presadzovať rôzne formy otvoreného prístupu a rozlišovať medzi nimi, ovládať problematiku manažmentu práv vrátane autorského zákona, autorského práva, copyleftu ako zvláštneho použitia autorského práva a s tým súvisiaceho práva duševného vlastníctva, vysvetliť význam otvoreného prístupu v prostredí vedeckej komunikácie.