Publikácie

Otvorena veda-Zdrojovy kod a softver-obalka prirucky

Cesta k otvorenej vede – Zdrojový kód a softvér

Príručka tvorí súčasť kolekcie Cesta k otvorenej vede francúzskeho Ministerstva vyššieho vzdelávania a výskumu. Zaoberá sa osobitnými výzvami spojenými s otvorením zdrojového kódu a softvéru vytvoreného a používaného vo vedeckom výskume. Poskytuje odpovede a nástroje, ktoré budete môcť okamžite zaviesť do praxe. Nájdete tu kľúč k pochopeniu úlohy softvéru v ekosystéme otvorenej vedy.

Dúfame, že vás to povzbudí k tomu, aby ste aj vy prispeli svojím dielom k úsiliu a dlhodobému prospechu akademickej komunity.

Licencie Creative Commons a ich používanie

Príručka Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny prináša komplexné informácie o licenciách CC a ich používaní v slovenskom jazyku.

Materiál je rozdelený do niekoľkých kapitol, ktoré prinášajú všeobecné informácie o organizácii Creative Commons, autorskom zákone z globálneho hľadiska, samotných licenciách a ich používaní; a tiež špecifické informácie pre akademické knižnice, pedagógov a pre tzv. GLAM inštitúcie (GLAM, z angl. galeries, libraries, archives, and museums).

Preklad je zverejnený pod licenciou CC BY v dvoch formátoch – ako ucelený dokument vo formáte pdf a ako jednotlivé word súbory, ktoré uľahčia ďalšie využitie, spracovanie či prípadnú lokalizáciu celého prekladu, napríklad z hľadiska slovenského autorského práva. Pôvodný text v angličtine je dostupný na stránke Creative Commons – Certificate resources.

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

„Sprievodca svetom vedeckého publikovania vychádza v roku 2023 v druhom, aktualizovanom a doplnenom vydaní. Prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zuzana.stozicka(at)cvtisr.sk

Tlačenú verziu si môžete objednať za 13,00 eur tu alebo zakúpiť v budove CVTI SR v študovni vedeckej knižnice na 1. poschodí.“

Cesta k otvorenej vede – Praktická príručka pre doktorandov

Príručka tvorí súčasť kolekcie Cesta k otvorenej vede francúzskeho Ministerstva vyššieho vzdelávania a výskumu. Je navrhnutá tak, aby sprevádzala postgraduálnych študentov na každom kroku výskumu, od plánovania vedeckého prístupu po zverejňovanie výsledkov výskumu. Poskytuje súbor nástrojov a osvedčených postupov, ktoré sa môžu priamo implementovať pri výskume v akomkoľvek odbore.

Dúfame, že táto príručka motivuje doktorandov a poskytne im nástroje, ako zrealizovať ambície v oblasti otvorenej vedy prostredníctvom zdieľania zistení a dát s čo najširším publikom.

Analýza APC poplatkov vynakladaných slovenskými výskumnými inštitúciami na publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu za rok 2021

Publikovanie otvoreným prístupom sa stáva štandardom v Európe aj na Slovensku. Náklady na vedeckú komunikáciu tvoria v rámci výdavkov na vedu nezanedbateľnú položku. Značná časť týchto výdavkov plynie z rozpočtu štátu alebo Európskej komisie, teda z verejných financií. V tejto analýze sme z údajov databázy Web of Science vytvorili odhad celkovej sumy a štruktúry prostriedkov (z hľadiska platiacich inštitúcií, prijímajúcich vydavateľov a časopiseckých titulov), ktoré autori zo slovenských výskumných inštitúcií v roku 2021 pravdepodobne vynaložili na vedecké publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom (poplatky APC).

Licencie Creative Commons

Táto príručka „Sprievodca licenciami Creative Commons [nielen] pre autorov monografií z oblasti humanitných a spoločenských vied“ je slovenský upravený preklad príručky: Austin, Ellen & Milloy, Caren & Stone, Graham & Baker, James & Eve, Martin & Priego, Ernesto. (2013). Guide to Creative Commons for humanities and social science monograph authors, sprístupnenej pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Pôvodnú verziu v angličtine nájdete tu alebo tu.

Infraštruktúra otvoreného prístupu

Učebnica z modulu kurzu 2 „Infraštruktúra otvoreného prístupu“. Tento modul sa zaoberá zdrojmi otvoreného prístupu v celej šírke typov, ich charakteristikou, podstatou, vlastnosťami, plánovaním, realizáciou, výberom primeraných (zodpovedajúcich) technických štandardov, nastavením základných postupov a postupov ďalšej udržateľnosti. Dotknuté sú všetky častnené strany, t. j. inštitúcie, sponzori, používatelia a budúci tvorcovia obsahu. Dôraz sa kladie na e-časopisy a e-repozitáre, ako aj na nové trendy v otvorenom prístupe.

Úvod do otvoreného prístupu

Učebnica z modulu 1 kurzu „Úvod do otvoreného prístupu“. Po absolvovaní tohto modulu sa očakáva, že budete vedieť pochopiť vedeckú komunikáciu a otvorený prístup, presadzovať rôzne formy otvoreného prístupu a rozlišovať medzi nimi, ovládať problematiku manažmentu práv vrátane autorského zákona, autorského práva, copyleftu ako zvláštneho použitia autorského práva a s tým súvisiaceho práva duševného vlastníctva, vysvetliť význam otvoreného prístupu v prostredí vedeckej komunikácie.