Sekundárne publikačné práva

Úvod

V priebehu posledných 20 rokov bol vedecký svet svedkom pohybu tektonických platní vedeckej komunikácie. Dnes je viac ako zrejmé, že tradičný publikačný systém obmedzuje potenciál vedeckého sveta tým, že prenáša všetky práva na vydavateľov, čím ponecháva svetu výskumu a vzdelávania len veľmi málo, ak vôbec niečo (7).

[Pozn. Na Slovensku nie je možné vzdať sa autorských práv či previesť ich na používateľa (vydavateľa) – pozri Licenčná zmluva.]

Content by Jill Cirasella and Graphic Design by Les LaRue, used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License - zdroj https://guides.lib.fsu.edu/academicpublishing/economics

Tento nerovný stav sa snaží zvrátiť hnutie otvoreného prístupu, ktorého cieľom je umožniť voľný a bezplatný prístup k vedeckým poznatkom. Existuje viacero modelov otvoreného prístupu, ale všetky sa zhodujú v tom, že vedecké publikácie by mali byť dostupné online a bezplatne komukoľvek. Jedna z doteraz menej presadzovaných ciest otvoreného prístupu je tzv. zelená cesta alebo zelený otvorený prístup – sprístupňovanie vlastných prác na svojich webových stránkach alebo v repozitároch.

Zelená cesta alebo otvorený prístup vyžaduje, aby výskumníci a inštitúcie boli oslobodení od právnych obmedzení, ktoré vznikajú v dôsledku prevodu autorských práv na vydavateľa (7). 

The-brief-history-of-scientific-publishing-bjornbrembs-Dasaptaerwin, CC0, via Wikimedia Common

Definition by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Definícia

Sekundárne publikačné právo (v angl. secondary publishing/publication right, skratka SPR) je legislatívne riešenie, ktoré umožňuje zmeniť či vyrovnať pomer síl medzi autormi a vydavateľstvami.

Ide o právo autora/autorov určitých vedeckých publikácií voľne sprístupniť svoje články verejnosti za určitých podmienok bez povolenia nositeľa autorských práv. Cieľom je umožniť publikujúcim vedcom poskytnúť otvorený prístup k článkom v časopisoch prostredníctvom samo-archivácie v repozitároch, aj keď články už boli predtým zverejnené v časopisoch na báze predplatného alebo v spoplatnených časopisoch (8).

Sekundárne publikačné právo sa preto považuje za jeden z kľúčových nástrojov, ktorý umožňuje využívať zelený otvorený prístup tým, že otvára otázku oprávnenosti a odstránenia zmluvných bariér (obmedzení), ktoré vydavatelia kladú autorom v súvislosti s ukladaním post-printov/publikovaných finálnych verzií článku (verzií záznamu podľa anglického version of record, skratka VoR) vo verejných neziskových repozitároch (7).

Aké prvky zvyčajne definuje sekundárne publikačné právo

Legislatívny návrh sekundárnych publikačných práv zvyčajne obsahuje informácie o týchto prvkoch (7):

 • Rozsah financovania – aký je rozsah financovania z verejných zdrojov podmieňujúci uplatnenie sekundárneho publikačného práva.
 • Obdobie embarga – obdobie od zverejnenia článku v časopise, počas ktorého nemôže byť výstup vedeckého výskumu voľne sprístupnený.
 • Verzia – verzia práce, ktorá môže/musí byť archivovaná (prijatý rukopis, AAM – author accepted manuscript, alebo finálny článok, VoR – version of record).
 • Rozsah použitia – aký je účel použitia a či sa možno tohto práva (pozn. práva na opätovné zverejnenie) vzdať.
 • Uvedenie prvého zdroja – či je povinné uviesť pôvodnú publikáciu alebo nie.

Menej časté prvky:

 • Definovanie periodika
 • Okruh príjemcov a ich vzťahy

Tsakonas a kol. konštatovali v svojej publikácii (7), že v rámci prvkov, ktoré zvyčajne definujú doterajšie legislatívne opatrenia v oblasti sekundárnych publikačných práv, chýba kľúčový prvok – uvedenie licencií. Ide o kritické opomenutie, ktoré ovplyvňuje opakované použitie obsahu na akýkoľvek zákonný účel. Tento problém rieši napríklad organizácia LIBER v svojom návrhu modelového zákona sekundárnych publikačných práv stanovením toho, že „musia byť pripojené jasné podmienky používania. Žiadne zmluvné ani iné obmedzenia týkajúce sa opakovaného použitia vedeckého diela nie sú vynútiteľné, pokiaľ ide o vedecké dielo, ktorého autor bol z väčšej časti financovaný z verejných prostriedkov.“ (14)

Sekundárne publikačné právo v praxi

Sekundárne publikačné právo je bezpečné legislatívne opatrenie, ktoré existuje spolu s inými nástrojmi (napr. politiky zachovania práv), na zrušenie obmedzení a umožnenie toho, aby bol výskum financovaný z verejných zdrojov dostupný v režime otvoreného prístupu. Doteraz prijalo takéto legislatívne opatrenia sedem krajín EÚ. Hoci ich opatrenia často ponechávajú časový odstup medzi prvým zverejnením a opätovným zverejnením, ktorý je všeobecne známy ako embargo, v súčasnosti je zjavná tendencia k prístupu s „nulovým embargom“, ktorý je v súlade s výzvami ministrov EÚ na okamžitý prístup (7).

Obrázok: Časová os prijatia právnych predpisov týkajúcich sa sekundárnych publikačných práv a iniciatívy otvoreného prístupu na ceste k okamžitému otvorenému prístupu. (7).

KR21_300_Rect_strap_black

Knowledge Rights 21

Podľa organizácie Knowledge Rights 21 ďalšie dve krajiny, ktoré prijali podobné legislatívne opatrenia v súčasnosti, sú Bulharsko (nový zákon napríklad bráni tomu, aby zmluvy s vydavateľmi mali prednosť pred zachovaním práv a opätovným zverejnením článkov z verejne financovaného výskumu v repozitároch s otvorenom prístupom) a Slovinsko (zákon vyžaduje okamžitý otvorený prístup a pridelenie verejnej licencie väčšine materiálov financovaných z verejných zdrojov na základe právnych požiadaviek, ktoré nariaďujú zachovanie práv) (16).

KR21-LIBER-Report-CoverSpráva Secondary Publishing Rights in Europe: Status, Challenge

Asociácia akademických knižníc LIBER v spolupráci s Knowledge Rights 21 uskutočnila výskum s cieľom preskúmať rozdiely a podobnosti legislatívnych opatrení prijatých pôvodne v 7 krajinách EU a priniesť odporúčania pri vypracovávaní novej generácie sekundárnych publikačných práv.

Výstupom výskumu je správa z roku 2023 „Secondary Publishing Rights in Europe: Status, Challenge“, v ktorej sa konštatuje, že skúmané legislatívne opatrenia boli vypracované v minulosti v podmienkach, keď bol celý rámec odlišný a očakávania boli nízke. Odvtedy nastal výrazný pokrok v oblastiach technológií, komunikácie, hospodárstva a i. Súčasná paradigma však vytvára pocit zotrvačnosti, pretože k závažnému vplyvu systému založeného na prestíži sa pridáva právna neistota, ktorá ešte viac oslabuje vyjednávaciu silu inštitúcií a bráni výskumníkom v uplatňovaní určitých práv. Túto naliehavú situáciu už riešili financovatelia a inštitúcie formou tvorby stratégií a politík  zachovania práv.

Ďalší záver vyplývajúci z výskumu je, že sekundárne publikačné právo vo svojej podstate podporuje zelený prístup, keďže akékoľvek opätovné publikovanie sa môže udiať iba za jasne definovaných podmienok: a) výskum financovaný z verejných zdrojov (celý alebo podstatná časť); b) vo verejne dostupných repozitároch pridružených organizácií (ktoré môžu ale nemusia byť nositeľmi vlastníckych práv); c) na neziskové účely a s jasným odkazom na prvý zdroj (7).

Photo by Ann H from Pexels: https://www.pexels.com/photo/yellow-letter-tiles-1888023/

Ďalší vývoj sekundárneho publikačného práva

V súčasnosti nastáva pohyb smerom k novej generácii sekundárnych publikačných práv, ktoré budú po legislatívnej aj praktickej stránke vypracované tak, aby zobrali do úvahy poznatky získané z prvej generácie a s plným pochopením dynamiky základných práv, zásad, tradícií, postupov a perspektív.

Sekundárne publikačné práva sú silným nástrojom v rukách tvorcov vnútroštátnych politík, ktorí môžu využiť poznatky z prvej generácie ustanovení na skutočné otvorenie prístupu k vedeckým informáciám a podporu inkluzívneho, spoločného a vplyvného výskumu v Európe (7).

Rovnako vyvstáva potreba ďalšej harmonizácie autorského práva.

Podľa Ligy európskych výskumných univerzít, LERU, je potrebná ďalšia harmonizácia a ešte ambicióznejšie zjednotenie autorského práva EÚ. Súčasná situácia, keď sú pravidlá EÚ v oblasti autorských práv roztrúsené vo viac ako 12 smerniciach a nariadeniach, prispieva k neistote v tejto oblasti, čo neúmerne poškodzuje slabšie strany, ako sú výskumní pracovníci a výskumné inštitúcie. LERU preto odporúča jasne vyhlásiť, že autorské práva nie sú vytesané do kameňa a mali by sa zmeniť, ak to veda (ako aj celá spoločnosť) potrebuje. LERU konkrétne vyzýva na legislatívny zásah EÚ, ktorý by upravil zákony o autorskom práve, ktoré sú v neprimeranom rozpore s cieľmi otvoreného prístupu (15).

Ďalšie odporúčané materiály a webové stránky na štúdium

 1. Peter Suber. Author rights and the Harvard open access policies: a response to Patrick Alexander. 2021. UKSG Insights. 2021. Vol. 34. DOI: 10.1629/uksg.543. Dostupné online na https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.543
 2. Rachel Magee. Libraries call for European laws to enable open access. Research Professional news 2022. Dostupné online na https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-regulation-2022-10-groups-call-for-european-laws-to-enable-open-access/
 3. Ignasi Labastida i Juan, Iva Melinščak Zlodi, Vanessa Proudman, & Jon Treadway. (2023). Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051
 4. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Senftleben, M., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973
 5. Secondary Publishing Rights – New Position Statement from Knowledge Rights. 21. 13. 10. Dostupné online na https://www.knowledgerights21.org/statement/secondary-publishing-rights-new-position-statement-from-knowledge-rights-21/
 6. Copyright Reform, Open Access, and the Future of Education. MIT Open Learning. 19. 12. 2022. Dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=8SqqQhafv8M
 7. John Willinsky. Copyright’s Broken Promise. How to Restore the Law’s Ability to Promote the Progress of Science. 2023 Massachusetts Institute of Technology. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Dostupné online na https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5507/Copyright-s-Broken-PromiseHow-to-Restore-the-Law-s
 8. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Research Area policy agenda – Overview of actions for the period 2022-2024, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/52110
 9. Caterina Sganga, Camilla Signoretta, Peter Mezei, Delia Ferri, & Noelle Higgins. (2022). DRAFT D2.9 Code of Best Practices and Policy Recommendations. https://doi.org/10.5281/zenodo.7148721
 10. Will Roszczyk. What is DMCA? The Digital Millennium Copyright Act explained. 05.10.2022. Dostupné online na https://www.itpro.com/development/web-development/368194/what-is-dmca-the-digital-millennium-copyright-act-explained#What%20Is%20DMCA. [Citované dňa 15.2.2024].
Webové stránky
 1. https://www.copyrightflexibilities.eu/#/welcome
 2. https://op.europa.eu/en/home
 3. https://www.knowledgerights21.org/
 4. https://www.coalition-s.org/coalition-s-supports-efforts-to-improve-copyright-framework-for-research/
 5. https://www.knowledgerights21.org/national-insights/
 6. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
 7. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/open-science_en
 8. https://www.euipo.europa.eu/sk
Zdroje
 1. WIPOhttps://www.wipo.int/about-ip/en/
 2. https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest
 3. Peter Suber. Rights retention and open access. 28 October 2021. [Citované dňa 23.1.2024]. Dostupné online na https://erc.europa.eu/news-events/magazine/rights-retention-and-open-access
 4. Moore, S.A. The Politics of Rights Retention. Publications 2023, 11, 28. Dostupné online na https://doi.org/10.3390/publications11020028. (https://www.mdpi.com/2304-6775/11/2/28)
 5. Rumsey, S. Reviewing the Rights Retention Strategy – A pathway to wider Open Access? Impact Soc. Sci 2022. Dostupné online na https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/10/26/reviewing-the-rights-retention-strategy-a-pathway-to-wider-open-access/ [Citované dňa 8.2.2024].
 6. Ouvrir la Science – Open Science library
 7. Tsakonas, G., Zoutsou, K., & Perivolari, M. (2023). Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8428315. Dostupné online na https://zenodo.org/records/8428315
 8. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Angelopoulos, C., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665
 9. John Willinsky. Op Ed — Can Changing the Law Lead to Sustainable Universal Open Access? 13.2.2023. Against the Grain <https://www.charleston-hub.com/media// .Dostupné online na https://www.charleston-hub.com/2023/02/op-ed-can-changing-the-law-lead-to-sustainable-universal-open-access/ [Citované dňa 15.2.2024].
 10. ALLEA STATEMENT ON OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER “BIG DEALS” AND THE NEW COPYRIGHT RULES. December 2022. Dostupné online na https://allea.org/wp-content/uploads/2022/12/ALLEA-Statement-Big-Deals-and-the-New-Copyright-Rules.pdf. [Citované dňa 15.2.2024].
 11. The Council of the EU. Press release 23 May 2023. Council calls for transparent, equitable, and open access to scholarly publications. Dostupné online na https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/05/23/council-calls-for-transparent-equitable-and-open-access-to-scholarly-publications/. [Citované dňa 19.2.2024].
 12. The Council of the EU. Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing. 23. máj 2023. Dostupné online na https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf .[Citované dňa 19.2.2024].
 13. New Legislative Developments in support of Open Science – Bulgaria and Slovenia. News Story. 19. december 2023. Dostupné online na https://www.knowledgerights21.org/news-story/29-january-event-new-legislative-developments-in-support-of-open-science-bulgaria-and-slovenia/ .[Citované dňa 19.2.2024].
 14. Secondary Publisher Right Model Law, v. 2. Dostupné online na https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/03/LIBER_SecondaryPublisherRight_LIBERBoard-version-February-2021.pdf . [Citované dňa 15.2.2024]
 15. LERU: EU copyright legislation and access to and reuse of publications and data. League of European Research Universities (2022). Dostupné online na. https://www.leru.org/files/NEW_EU-copyright-legislation-and-access-to-and-reuse-of-publications-and-data-EC-Workshop-23-June-2022_LERU-INTERVENTION_final_CORRECTED.pdf. [Citované dňa 19.2.2024].
 16. National Insights. Knowledge Rights 21. Dostupné online na https://www.knowledgerights21.org/national-insights/. [Citované dňa 21.2.2024].
Obrázky – zdroje
 1. What is the problem:

  Content by Jill Cirasella and Graphic Design by Les LaRue, used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License – zdroj

 2. Dasaptaerwin, CC0, via Wikimedia Common

 3. Definition by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

 4. Knowledge Rights 21 logo: Knowledge Rights 21
 5. The Future: Photo by Ann H from Pexels