Publikovanie

Zlatá cesta

Gold OA-Zlata cesta OA

Zlatá cesta

Zlatý otvorený prístup/zlatá cesta znamená, že publikácie sú bezplatne a verejne prístupné na internete okamžite po vydaní.  

Článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, ku ktorému vydavateľ zabezpečí okamžitý otvorený prístup.  

Pri  odbornej monografie  vydavateľ zabezpečí prístup k recenzovanému plnému textu knihy v elektronickom formáte.

Postup pre autorov pri publikovaní článku formou Open Access v recenzovaných časopisoch:

  1. Zvoliť si časopis s otvoreným prístupom, príp. hybridný časopis, v ktorom má byť článok publikovaný. Pred publikovaním je dôležité preveriť si vydavateľa aj kvalitu časopisu v spoľahlivých medzinárodných databázach (napr. ROAD, DOAJ, Web of Science).
  2. Požiadať vydavateľa časopisu o publikovanie článku formou otvoreného prístupu.
  3. Uhradiť vydavateľovi poplatok za spracovanie článku, tzv. APCs (Article Processing Charges). Tento poplatok hradí autor alebo inštitúcia, ktorú autor zastupuje, s cieľom zverejniť článok formou otvoreného prístupu. V prípade, že článok je výstupom z výskumu, na ktorý bol udelený grant, poplatky za spracovanie OA článku môžu byť vo väčšine prípadov hradené z tohto grantu.
  4. Vybrať verejnú licenciu, ktorá čitateľom určí, ako môžu dielo ďalej používať.

Postup pre autorov pri publikovaní odbornej monografie formou Open Access:

  1. Zvoliť si vydavateľstvo, ktoré umožňuje otvorený prístup k publikácii, prípadne požiadať vydavateľa o publikovanie formou otvoreného prístupu. Overiť si informácie o vydavateľovi v spoľahlivých medzinárodných databázach (napr. DOAB alebo OAPEN Library).
  2. Uhradiť vydavateľovi poplatok za spracovanie, tzv. BPC (Book Processing Charges). Tento poplatok hradí autor alebo niekedy inštitúcia, ktorú autor zastupuje, s cieľom zverejniť knihu formou otvoreného prístupu. V prípade, že kniha je výstupom z výskumu, na ktorý bol udelený grant, poplatky za zabezpečenie OA môžu byť vo väčšine prípadov hradené z tohto grantu.
  3. Vybrať verejnú licenciu, ktorá čitateľom určí, ako môžu dielo ďalej používať.

Postup pre vydavateľov odborného alebo vedeckého časopisu a pre vydavateľov odborných vedeckých monografií formou Open Access:

  1. Zvoliť jednu z verejných licencií, ktorá presne vymedzí práva používateľa. V súlade s odporúčaním Európskej komisie odporúčame aplikovať licencie Creative Commons (CC), najmä licenciu CC BY, ktorá podporuje otvorený prístup a smerom k používateľovi patrí medzi najliberálnejšie licencie. Odporúčame aplikovať najnovšiu verziu – verziu 4.0, ktorá má medzinárodnú platnosť. Tiež je potrebné uviesť symbol vybranej licencie.
  2. Články – okrem sprístupnenia plného textu článkov na stránkach vydavateľa odporúčame zaradiť časopis aj do Open Access databáz a registrov ako DOAJ, ROAD alebo OpenAIRE
  3. Knihy – sprístupnenie plného textu v elektronickej verzii na stránke vydavateľa alebo zabezpečenie prístupu k úplnému textu uloženému inde a zaradenie knihy do Open Access databáz a registrov ako DOAB, OAPEN Library alebo OpenEdition Books.