Creative Commons

Licencie Creative Commons

Creative_commons-logo

Creative Commons

Americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu.

Ponúka licenčné schémy, ktorými nositeľ autorských práv udeľuje súhlas iným používateľom na použitie daného diela za určitých podmienok. Licencia slúži ako spôsob ochrany autorských práv, je bez akýchkoľvek poplatkov a geograficky a časovo neobmedzená. Licencie CC sú verejné licencie, ktorých používanie umožňuje aj slovenský autorský zákon.

Licencia Creative Commons sa vzťahuje predovšetkým na autorské diela, akými sú obrázky, zvuk, videá, ale aj divadelné hry, filmy, blogy a webové stránky. Nevzťahuje sa na softvéry.

Licencia bola pôvodne vytvorená na základe právneho modelu v USA. Na Slovensku sa licenciám Creative Commons venoval Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií (Trnavská univerzita, právnická fakulta) ako reprezentant Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku.

Poslednou verziou Creative Commons licencií je verzia 4.0.

Prvky licencií Creative Commons

Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých základných podmienok:

Attributtion (skratka BY), Uvedenie Autora, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora.
Share Alike (SA), Rovnaké Šírenie, umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.
Non-commercial (NC), Nekomerčné Použitie, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.
No Derivatives (ND), Bez odvodeného Obsahu, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela.

Tools_icon.svg

Generovanie licencie

Grafické zobrazenie typu licencie nie je potrebné prácne vytvárať. Prostredníctvom nástroja Choose a licence program vygeneruje kombináciu vyššie uvedených grafických symbolov (prvkov vybranej licencie), a tak isto aj skript tohto grafického zobrazenia. Skript potom vložíte do html verzie stránky svojej publikácie (časopisu) na jasne viditeľné miesto.

Typy licencií a nástrojov Creative Commons

Uvedenie Autora
Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie
Uvedenie autora-Nekomerčné Použitie
Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie-Rovnaké Šírenie
Uvedenie Autora-Bez Odvodeného Obsahu
Uvedenie autora-Nekomerčné použitie-Bez odvodeného Obsahu
Creative Commons Zero, skratka označujúca Public Domain Dedication, vyjadruje, že na dielo sa nevzťahujú žiadne výlučné práva. Nositeľ sa vzdá svojich práv.*

Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny-obálkaPoužívanie na Slovensku

Licencie Creative Commons patria medzi verejné licencie, ktorých používanie upravuje slovenských autorský zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov v paragrafe 76.

Viac o licenciách Creative Commons a ich používaní sa dozviete v Preklade vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny.

Zdroje
  1. Creative Commons
Obrázky – zdroje
  1. Tools icon: Manjiro5, CC0, via Wikimedia Commons

* Public domain je pojem z anglosaského právneho systému a pozostáva z diel, ktoré nepodliehajú autorským právam a majú postavenie verejného vlastníctva. Ide o súbor verejne dostupných materiálov, ktoré môžu poslúžiť na pestovanie novej kreativity a tvorbu nových poznatkov. Preklad termínu v slovenčine nie je ustálený, používajú sa alternatívy public domain, verejná sféra, verejná doména. (zdroj)

Na Slovensku nie je možné úplne sa vzdať autorských práv či previesť ich na používateľa (vydavateľa) – pozri Licenčná zmluva.