Creative Commons

Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu. Ponúka licenčné schémy, ktoré udeľujú súhlas iným používateľom na použitie daného diela za určitých podmienok. Licencia slúži ako spôsob ochrany autorských práv. Poskytuje len dobrovoľné nástroje, ktoré umožňujú jednotlivým autorom spravovanie ich autorských práv. Licencia je bez akýchkoľvek poplatkov a geograficky a časovo neobmedzená. Licencia Creative Commons sa vzťahuje predovšetkým na autorské diela akými sú obrázky, zvuk, videá, ale aj divadelné hry, filmy, blogy a webové stránky. Nevzťahuje sa na softvéry. Licencia bola pôvodne vytvorená na základe právneho modelu v USA. Na Slovensku sa licenciám Creative Commons venuje Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií (Trnavská univerzita, právnická fakulta) ako reprezentant Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku. Poslednou verziou Creative Commons licencií je verzia 4.0. Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých základných podmienok:

Attributtion (skratka BY), Uvedenie Autora, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora.
Share Alike (SA), Rovnaké Šírenie, umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.
Non-commercial (NC), Nekomerčné Použitie, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.
No Derivatives (ND), Bez odvodeného Obsahu, umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela.

Grafické zobrazenie typu licencie nie je potrebné prácne vytvárať. Prostredníctvom nástroja Choose a licence program vygeneruje kombináciu vyššie uvedených grafických symbolov (prvkov vybranej licencie), a tak isto aj skript tohto grafického zobrazenia. Skript potom vložíte do html verzie stránky svojej publikácie (časopisu) na jasne viditeľné miesto. Sedem najčastejšie používaných Creative Commons licencií:

Uvedenie Autora
Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie
Uvedenie autora-Nekomerčné Použitie
Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie-Rovnaké Šírenie
Uvedenie Autora-Bez Odvodeného Obsahu
Uvedenie autora-Nekomerčné použitie-Bez odvodeného Obsahu
Creative Commons Zero, skratka označujúca Public Domain Dedication, vyjadruje, že na dielo sa nevzťahujú žiadne výlučné práva. Nositeľ sa vzdá svojich práv.