O otvorenej vede

O otvorenej vede

Otvorená veda (Open Science) „reprezentuje prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu (Foster Open Science 2020). Pojem otvorená veda sa často uvádza aj ako zastrešujúci pojem, pod ktorý spadajú rôzne ďalšie „hnutia zamerané na odstránenie prekážok pre zdieľanie akýchkoľvek výstupov, zdrojov, metód alebo nástrojov, v ktorejkoľvek fáze výskumného procesu“ (Foster Open Science 2020). Taktiež zahŕňa aj množstvo iných súvisiacich pojmov, ktoré možno vidieť na obrázku:

Taxonómia otvorenej vedy

K lepšiemu pochopeniu otvorenej vedy slúži Taxonómia Open Science, ktorá ponúka reprezentáciu pojmov združených okolo OS a zároveň štruktúrovanú a konzistentnú terminológiu tejto oblasti. Taxonómia Open Science je nástrojom, ktorý klasifikuje a systematizuje obsah a vizualizuje vzťahy medzi širšími a užšími pojmami v oblasti OS. Do tejto oblasti však presahujú aj právne otázky, ako napríklad licencie, duševné vlastníctvo a oblasť manažmentu vedeckých dát, ktoré v taxonómií zatiaľ nie sú zahrnuté.

Koncepty otvorenej vedy

Pojem „otvorená veda“ nie je sám o sebe novým konceptom, hoci tento pojem sa rozšíril len relatívne nedávno. Existuje viacero prístupov k definícií otvorenej vedy, ktoré sociológovia Fecher a Friesike (2014) navrhujú v prehľade 5 myšlienkových smerov – škôl:

Myšlienková školaPredpokladCieľNástroje a metódy
DemokratickáPrístup k znalostiam nie je rovnomerne distribuovaný.Znalosti voľne dostupné všetkým.OA, práva duševného vlastníctva, otvorené dáta, otvorený kód
PragmatickáTvorba znalostí by bola efektívnejšia, ak by vedci spolupracovali.Otvorenie procesu tvorby znalostí.Kolektívna „múdrosť“, efekt siete, otvorené dáta, otvorený kód
InfraštruktúryEfektívny výskum závisí od dostupných nástrojov a aplikácií.Tvorba voľne dostupných platforiem, nástrojov a služieb pre vedcov.Platformy a nástroje na spoluprácu
VerejnáVeda musí byť dostupná verejnosti.Veda dostupná občanom.Občianska veda, vedecké PR, vedecké blogovanie
MeraniaV súčasnosti potrebujú vedecké príspevky hodnotenie „impaktu“.Vytvorenie alternatívneho metrického systému na hodnotenie vedeckého „impaktu“.Altmetria, peer review, citácie, impakt faktor