Informačné materiály

Transformačné zmluvy s vydavateľstvami Springer Nature, IEEE, Elsevier

Slovenské konzorcium vysokých škôl pod vedením CVTI uzavrelo s vydavateľstvami Springer Nature, IEEE a Elsevier transformačné zmluvy („publish and read“), vďaka čomu môžu vedci zo slovenských inštitúcií publikovať v stovkách časopisov  týchto vydavateľstiev, pričom nemusia platiť publikačné poplatky (APC, Article processing charges).

Podrobné informácie a aktuálne zoznamy časopisov nájdete na stránke CVTI – Elektronické informačné zdroje.

 

Nástroje medzinárodnej iniciatívy Think. Check. Submit

Zdieľať so svetom výsledky výskumu je nevyhnutné pre pokrok v každej vednej disciplíne aj v kariére vedca. Lenže ako má človek v záplave publikácií, ktoré dnes vychádzajú, vedieť, či sa dá konkrétnemu časopisu naozaj veriť?

Kontrolné zoznamy pomôžu vedcom vybrať si dôveryhodné časopisy a vydavateľstvá na publikovanie výsledkov výskumu.

Zoznam Think-Check-Submit pre knihy a kapitoly 

Zoznam Think-Check-Submit pre časopisy.

Obrázok: Think. Check. Submit., CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

 

Nástroje ENOEL o výhodách otvorených vzdelávacích zdrojov.

„Tieto letáky o výhodách otvorených vzdelávacích zdrojov sú súčasťou sady nástrojov, ktoré vytvorila a pod verejnou licenciou CC BY publikovala Sieť knihovníkov za otvorené vzdelávanie (The European Network of Open Education Librarians, ENOEL). Preklad do slovenčiny a doplnenie zabezpečilo Centrum vedecko-technických informácií SR. Letáky prezentujú najdôležitejšie prínosy otvorených vzdelávacích zdrojov pre rôzne skupiny aktérov – knihovníkov, pedagógov, inštitúcie a celú spoločnosť. Môžete ich použiť na propagáciu otvoreného vzdelávania jednotlivo alebo ako celý súbor, vo východiskovom stave, alebo si ich môžete prispôsobiť pre vlastné potreby podľa návodu (na strane 3).“

Bridge Checklist pre študentov II. stupňa, PhD študentov a školiteľov

Cieľom kontrolného zoznamu pre študentov je pomáhať študentom druhého (magisterského, inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia pri písaní záverečnej práce v súlade so štandardmi a hodnotami akademickej a vedeckej integrity.

Cieľom kontrolného zoznamu pre PhD študentov je pomáhať študentom  doktorandského štúdia pri písaní dizertačnej práce a publikovaní v súlade so štandardmi a hodnotami akademickej a vedeckej integrity.

Cieľom kontrolného zoznamu pre školiteľov je pomáhať školiteľom viesť študentov pri písaní diplomových a dizertačných prác a publikovaní v súlade so štandardmi a hodnotami akademickej a vedeckej integrity.

 

Slovenský preklad akčného plánu pre diamantový otvorený prístup

CVTI SR preložilo a sprístupnilo strategický dokument Action plan for Diamond Open Access vydaný medzinárodným združením Science Europe. Akčný plán sa týka diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu. Diamantový otvorený prístup/diamantová cesta (diamond open access) znamená, že akademické texty (ako napr. monografie, zborníky a články v časopisoch) sú zverejnené online, distribuované a uchovávané bez akýchkoľvek poplatkov pre čitateľa alebo autora. Cieľom dokumentu je podnietiť ďalší rozvoj a rozširovanie udržateľného, komunitou riadeného ekosystému „diamantovej“ OA vedeckej komunikácie. V dokumente sa špecifikujú 4 oblasti, v rámci ktorých sa navrhuje zosúladiť a rozvíjať spoločné zdroje a kapacity ovplyvňujúce nekomerčné vedecké časopisy a publikačné platformy. Akčný plán akcentuje rešpektovanie kultúrnej, jazykovej a odborovej rozmanitosti, ktorá tvorí silu tohto publikačného sektora. 

Viac informácií na stránke Science Europe.

Slovenský preklad dokumentu je uložený v repozitári Zenodo.

 

2023 – Kontrolný zoznam „REAPPRAISED“ na hodnotenie publikačnej integrity

Kontrolný zoznam publikačnej integrity, ktorý slúži ako pomôcka pre redaktorov vedeckých časopisov.

2023 – Usmernenia UNESCO pre open access vydavateľov k implementácii Odporúčania UNESCO o otvorenej vede

Dokument patrí medzi nástroje UNESCO na podporu implementácie Odporúčania UNESCO o otvorenej vede. Usmernenia poskytujú praktickú pomoc open access vydavateľom, ktorí chcú zaviesť Odporúčanie UNESCO do svojej praxe, a sú zamerané na oblasti, ktoré sa vyslovene týkajú publikovania v režime otvoreného prístupu. 

2022 – Metodické odporúčanie na tvorbu a implementáciu inštitucionálnej politiky otvorenej vedy pre inštitúcie vykonávajúce vedu a výskum

Aktivity a opatrenia v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým výstupom sú v súčasnosti zasadené do širšieho kontextu otvorenej vedy. Politika otvorenej vedy sa stanovuje a implementuje na národnej a inštitucionálnej úrovni. Akademické, výskumné a vedecké inštitúcie a grantové agentúry implementujú inštitucionálnu politiku otvorenej vedy vytvorenú na mieru svojim potrebám a možnostiam. Tieto metodické odporúčania slúžia ako pomôcka vedeniu inštitúcie, ich cieľom je poskytnúť informácie a návod k procesu tvorby a implementácie inštitucionálnej politiky otvorenej vedy.

2022 – Zásady transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Komisia pre publikačnú etiku , COPE), Register časopisov s otvoreným prístupom (DOAJ), Združenie akademických vydavateľov s otvoreným prístupom (OASPA), a Svetová asociácia editorov lekárskych časopisov (WAME) sú akademické organizácie, ktoré spolupracujú na určení zásad transparentnosti a dobrej praxe pri vydávaní vedeckých publikácií. V septembri 2022 vydali štvrtú verziu zásad. Zásady transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní by sa mali aplikovať na akýkoľvek publikovaný obsah, vrátane špeciálnych vydaní a konferenčných zborníkov.

Obrázok: OASPA

 

2018 – Plán S

Plan S je iniciatíva pre vedecké publikovanie s otvoreným prístupom, ktorú v roku 2018 zahájilo združenie „cOAlition S“, konzorcium národných výskumných agentúr a poskytovateľov finančných prostriedkov z dvanástich európskych krajín.

Obrázok: Plán S

2012 Sanfranciská deklarácia hodnotenia vedeckého výskumu

Spôsoby, akými grantové agentúry, akademické inštitúcie a iné subjekty hodnotia výstupy vedeckého výskumu, je nevyhnutné zlepšiť. Editori a vydavatelia vedeckých časopisov, ktorí sa zišli 6. decembra 2012 počas výročného stretnutia Americkej spoločnosti bunkovej biológie (Annual Meeting of The American Society for Cell Biology – ASCB) v San Franciscu, preto vytvorili súbor odporúčaní, nazvaný Sanfranciská deklarácia hodnotenia vedeckého výskumu. Vyzývame vedecké subjekty s podobným názorom, aby iniciatíve vyjadrili podporu podpísaním tejto deklarácie.

Obrázok: DORA

2003 – Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k poznatkom v oblasti prírodných a humanitných vied

Internet zásadne zmenil praktické a ekonomické podmienky šírenia vedeckých poznatkov a kultúrneho dedičstva. Po prvýkrát ponúka príležitosť globálne a interaktívne prezentovať ľudské poznanie, vrátane kultúrneho dedičstva, a zabezpečiť k nemu celosvetový prístup. My, dolupodpísaní, cítime povinnosť riešiť výzvy internetu ako nového funkčného prostriedku na šírenie poznatkov. Je zrejmé, že tento vývoj dokáže významne zmeniť charakter vedeckého publikovania, ako aj existujúci systém garancie kvality.

Obrázok: Pexels

2003 – Vyhlásenie z Bethesdy o publikovaní v otvorenom prístupe

Zámerom tohto dokumentu je podnietiť diskusiu v biomedicínskej výskumnej komunite o tom, ako čo najrýchlejšie naplniť cieľ, ktorým je poskytovanie otvoreného prístupu k primárnej vedeckej literatúre. Naším cieľom bolo dohodnúť sa na dôležitých a konkrétnych krokoch, ktoré všetky zainteresované strany – organizácie, ktoré podporujú vedecký výskum, vedci, ktorí generujú výsledky výskumu, vydavatelia, ktorí zabezpečujú recenzovanie a distribúciu výsledkov výskumu, vedci, knihovníci a ďalší, ktorí sú závislí od prístupu k týmto znalostiam – môžu prijať na podporu rýchleho a účinného prechodu na publikovanie v otvorenom prístupe.

Obrázok: Pexels

 

2002 – Budapeštianska iniciatíva za otvorený prístup

Stará tradícia a nová technológia sa spojili, aby umožnili bezprecedentné verejné blaho. Stará tradícia spočíva v ochote vedcov a vedeckých pracovníkov bezplatne zverejňovať výsledky svojho výskumu vo vedeckých časopisoch v záujme poznávania a šírenia vedomostí. Nová technológia je internet. Verejným blahom, ktoré spolu vytvárajú, je celosvetová elektronická distribúcia recenzovanej časopiseckej literatúry a bezplatný a neobmedzený prístup k nej pre všetkých vedcov, učiteľov, študentov a iné zvedavé mysle.

Obrázok: Pexels