Informačné materiály

2018 – Plán S

Plan S je iniciatíva pre vedecké publikovanie s otvoreným prístupom, ktorú v roku 2018 zahájilo združenie „cOAlition S“, konzorcium národných výskumných agentúr a poskytovateľov finančných prostriedkov z dvanástich európskych krajín.

Obrázok: Plán S

2012 Sanfranciská deklarácia hodnotenia vedeckého výskumu

Spôsoby, akými grantové agentúry, akademické inštitúcie a iné subjekty hodnotia výstupy vedeckého výskumu, je nevyhnutné zlepšiť. Editori a vydavatelia vedeckých časopisov, ktorí sa zišli 6. decembra 2012 počas výročného stretnutia Americkej spoločnosti bunkovej biológie (Annual Meeting of The American Society for Cell Biology – ASCB) v San Franciscu, preto vytvorili súbor odporúčaní, nazvaný Sanfranciská deklarácia hodnotenia vedeckého výskumu. Vyzývame vedecké subjekty s podobným názorom, aby iniciatíve vyjadrili podporu podpísaním tejto deklarácie.

Obrázok: DORA

2003 – Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k poznatkom v oblasti prírodných a humanitných vied

Internet zásadne zmenil praktické a ekonomické podmienky šírenia vedeckých poznatkov a kultúrneho dedičstva. Po prvýkrát ponúka príležitosť globálne a interaktívne prezentovať ľudské poznanie, vrátane kultúrneho dedičstva, a zabezpečiť k nemu celosvetový prístup. My, dolupodpísaní, cítime povinnosť riešiť výzvy internetu ako nového funkčného prostriedku na šírenie poznatkov. Je zrejmé, že tento vývoj dokáže významne zmeniť charakter vedeckého publikovania, ako aj existujúci systém garancie kvality.

Obrázok: Pexels

2003 – Vyhlásenie z Bethesdy o publikovaní v otvorenom prístupe

Zámerom tohto dokumentu je podnietiť diskusiu v biomedicínskej výskumnej komunite o tom, ako čo najrýchlejšie naplniť cieľ, ktorým je poskytovanie otvoreného prístupu k primárnej vedeckej literatúre. Naším cieľom bolo dohodnúť sa na dôležitých a konkrétnych krokoch, ktoré všetky zainteresované strany – organizácie, ktoré podporujú vedecký výskum, vedci, ktorí generujú výsledky výskumu, vydavatelia, ktorí zabezpečujú recenzovanie a distribúciu výsledkov výskumu, vedci, knihovníci a ďalší, ktorí sú závislí od prístupu k týmto znalostiam – môžu prijať na podporu rýchleho a účinného prechodu na publikovanie v otvorenom prístupe.

Obrázok: Pexels

2002 – Budapeštianska iniciatíva za otvorený prístup

Stará tradícia a nová technológia sa spojili, aby umožnili bezprecedentné verejné blaho. Stará tradícia spočíva v ochote vedcov a vedeckých pracovníkov bezplatne zverejňovať výsledky svojho výskumu vo vedeckých časopisoch v záujme poznávania a šírenia vedomostí. Nová technológia je internet. Verejným blahom, ktoré spolu vytvárajú, je celosvetová elektronická distribúcia recenzovanej časopiseckej literatúry a bezplatný a neobmedzený prístup k nej pre všetkých vedcov, učiteľov, študentov a iné zvedavé mysle.

Obrázok: Pexels