Diamantová cesta

Diamantová cesta

Všeobecné informácie

Diamantový otvorený prístup/diamantová cesta (diamond open access) znamená, že akademické texty (ako napr. monografie, zborníky a články v časopisoch) sú zverejnené online, distribuované a uchovávané bez akýchkoľvek poplatkov pre čitateľa alebo autora.

Tento spôsob publikovania sa niekedy označuje aj ako platinový otvorený prístup (platinum open acces), nekomerčný otvorený prístup (non-commercial open access), kooperatívny otvorený prístup (cooperative open access) a ako open access commons (commons – kultúrny alebo prírodný zdroj dostupný všetkým členom spoločnosti: zdroj Wikipedia).

Model diamantovej cesty sa do istej miery prekrýva (napr. v strednej Európe) aj s tzv. bronzovým otvoreným prístupom (OA texty bez platenia APC, ale zároveň bez náležitých verejných licencií). Tieto termíny boli vytvorené v rokoch 2000 až 2010. Používali sa na označenie rôznych štruktúr a foriem vedeckého publikovania, od dotovaných univerzitných vydavateľstiev až po neprofesionálne združenia (voluneteer-led cooperatives), ktoré existovali v minulosti.

Odhaduje sa, že v roku 2021 približne 17 000 až 29 000 vedeckých časopisov používalo diamantový model otvoreného prístupu. Tieto časopisy tvoria až 73 % časopisov v Registri open access časopisov (DOAJ, Directory of Open Access Journals).

Zároveň texty v diamantových OA časopisoch podľa údajov z DOAJ tvoria celkovo 44 % článkov v režime open access, keďže ich priemerná produkcia je nižšia ako v komerčných OA časopisoch. Diamantový model sa obzvlášť úspešne uplatnil v časopisoch z Latinskej Ameriky (95 % OA časopisov ), čo súvisí so založením veľkých verejne podporovaných online platforiem (SciELORedalycAmeliCA).

Pomer diamantových časopisov vo svete (evidovaných v DOAJ) podľa štúdie OA Diamond Study (2001, s. 32)

Vydavatelia

Väčšinu diamantových časopisov vydávajú akademické inštitúcie, komunity alebo platformy, ktoré patria pod univerzity, alebo učené spoločnosti. V menšej miere diamantovou cestou publikujú štátne inštitúcie, samotné univerzitné vydavateľstvá a jednotlivci. Diamantové OA časopisy vydávané akademickými inštitúciami, resp. učenými spoločnosťami majú výhodu v tom, že sú nezávislé od komerčných vydavateľov – nie sú nimi vytvorené ani spravované. Umožňuje to menšiu alebo iba minimálnu koncentráciu na generovanie zisku zo sprístupňovania vedeckého obsahu.

Typy diamantových časopisov

Štúdia z dielne Science Europe a cOAlition S (The OA Diamond Journals Study 2021, s. 104–105) uvádza taxonómiu 5 typov diamantových OA časopisov, ktoré sú úzko spojené s ich vlastníckym statusom:  

  • časopis inštitúcie,
  • časopis učenej spoločnosti,
  • časopis vydávaný dobrovoľníkmi,
  • časopis (komerčného alebo nekomerčného) vydavateľstva,
  • veľký vedecký časopis.

Financovanie

Hlavný zdroj podpory pre diamantové časopisy spočíva v nepeňažných prostriedkoch: napr. podpora od výskumnej inštitúcie vo forme hosťovania časopisu a údržby softvéru či bezplatné redigovanie. Finančnú podporu redakcie získavajú taktiež vďaka

  • materským výskumným inštitúciám
  • pomocou grantových fondov
  • prostredníctvom dobrovoľných príspevkov či darov.

Od 90. rokov 20. storočia sa stali zdieľané online platformy dôležitými sprostredkovateľmi pre diamantové časopisy, najmä v Latinskej Amerike (Redalyc, AmeliCA, ScIELO, Ariadna Ediciones) a v niektorých európskych krajinách, ako napr. vo Francúzsku (OpenEdition Journals) alebo v Holandsku, Fínsku, Chorvátsku a Dánsku (všetky prostredníctvom PKP, Public Knowledge Project).

Keďže základom diamantového modelu je absencia poplatkov za publikovanie (čiže APC), niektoré diamantové časopisy majú aj komerčné aktivity a ponúkajú niektoré služby alebo dodatočné funkcie za poplatok (freemium model).

Vedné disciplíny

Hoci sú diamantové časopisy dostupné vo všetkých disciplínach, prevažujú obzvlášť v humanitných a spoločenských vedách. Podľa spomínanej Štúdie časopisov s diamantovým OA  z roku 2021, humanitné a spoločenskovedné časopisy predstavovali v DOAJ až 60 % časopisov s diamantovým OA a iba 23,9 % časopisov bolo založených na APC modeli (APC, article processing charge – poplatok za spracovanie/publikovanie článku).

Odporúčania, politiky, projekty

V rokoch 2020 a 2021  výrazne pokročilo inštitucionálne uznanie diamantového modelu vďaka bezprecedentným záväzkom národných a medzinárodných organizácií. Vznikli nové národné a medzinárodné politiky s cieľom podporiť  vývoj nekomerčných a komunitných foriem publikovania v otvorenom režime. Ide napríklad o odporúčanie UNESCO z roku 2021 o otvorenej vede, ktoré vyzýva na „podporu neziskových, akademických a vedeckou komunitou riadených modelov publikovania ako spoločného dobra“.

Štúdia časopisov s diamantovým OA (The OA Diamond Journals Study 2021) organizácie  cOAlition SScience Europe zmapovala súčasný vedecký ekosystém dôležitý pre časopisy s diamantovým OA; od právnych otázok a riadenia až po technické možnosti, redakčné procesy a modely financovania. Odporúčania uvedené v dokumente sú navrhnuté tak, aby pomohli organizáciám financujúcim výskum, odborným inštitúciám, vedeckým spoločnostiam a infraštruktúram udržateľne posilniť časopisy s diamantovým OA v kontexte otvorenej vedy. Na základe tejto štúdie bol tiež vypracovaný a v roku 2022 zverejnený Akčný plán pre diamantové časopisy (Action Plan for Diamond Open Access).

V septembri 2022 (2022-2025) bol spustený projekt DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication). V rámci projektu chcú spolupracujúce organizácie a inštitúcie posilniť a vybudovať udržateľnú infraštruktúru publikovania v režime diamantového OA.

Zdroje: Diamond open access

             otvorenaveda.cvtisr.sk

Vennov diagram zdôrazňujúci rôzne úrovne otvoreného prístupu vo vedeckom publikovaní v závislosti od nákladov pre čitateľov a autorov, zachovania autorských práv a peer review hodnotenia.. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_open_access#/media/File:Open_Access_colours_Venn.png.; Jamie Farquharsonhttps://doi.org/10.6084/m9.figshare.6900566.v1. Upravené podľa Farquharson, Jamie Ian – Wadsworth, Fabian B. „Introducing Volcanica: The first diamond open-access journal for volcanology„. Volcanica 1 (1), 2018: i–ix. DOI:10.30909/vol.01.01.i-ix. ISSN 2610-3540.