Diamantová cesta

OA_diamond_icon_300x480px

Všeobecné informácie 

Diamantový otvorený prístup/diamantová cesta (diamond open access) znamená, že akademické texty (ako napr. monografie, zborníky a články v časopisoch) sú zverejnené online, distribuované a uchovávané bez akýchkoľvek poplatkov pre čitateľa alebo autora.

Tento spôsob publikovania sa niekedy označuje aj ako platinový otvorený prístup (platinum open acces), nekomerčný otvorený prístup (non-commercial open access), kooperatívny otvorený prístup (cooperative open access) a ako open access commons (commons – kultúrny alebo prírodný zdroj dostupný všetkým členom spoločnosti: zdroj Wikipedia).

Model diamantovej cesty sa do istej miery prekrýva (napr. v strednej Európe) aj s tzv. bronzovým otvoreným prístupom (OA texty bez platenia APC, ale zároveň bez náležitých verejných licencií). Tieto termíny boli vytvorené v rokoch 2000 až 2010. Používali sa na označenie rôznych štruktúr a foriem vedeckého publikovania, od dotovaných univerzitných vydavateľstiev až po neprofesionálne združenia (voluneteer-led cooperatives), ktoré existovali v minulosti.

Odhaduje sa, že v roku 2021 približne 17 000 až 29 000 vedeckých časopisov používalo diamantový model otvoreného prístupu. Tieto časopisy tvoria až 73 % časopisov v Registri open access časopisov (DOAJ, Directory of Open Access Journals). V rámci slovenského ekosystému OA časopisov je dominancia diamantovej cesty ešte výraznejšia. Diamantové (resp. bronzové) časopisy vychádzajúce na Slovensku jednoznačne početne prevažujú (spomedzi 257 nami evidovaných časopisov, iba 32 titulov vyžaduje platbu APC). 

Zároveň texty v diamantových OA časopisoch podľa údajov z DOAJ tvoria celkovo 44 % článkov v režime open access, keďže ich priemerná produkcia je nižšia ako v komerčných OA časopisoch. Diamantový model sa obzvlášť úspešne uplatnil v časopisoch z Latinskej Ameriky (95 % OA časopisov ), čo súvisí so založením veľkých verejne podporovaných online platforiem (SciELORedalyc a AmeliCA).

Pomer diamantových časopisov vo svete (evidovaných v DOAJ) podľa štúdie OA Diamond Study (2001, s. 32)

Vydavatelia

Väčšinu diamantových časopisov vydávajú akademické inštitúcie, komunity alebo platformy, ktoré patria pod univerzity, alebo učené spoločnosti. V menšej miere diamantovou cestou publikujú štátne inštitúcie, samotné univerzitné vydavateľstvá a jednotlivci. Diamantové OA časopisy vydávané akademickými inštitúciami, resp. učenými spoločnosťami majú výhodu v tom, že sú nezávislé od komerčných vydavateľov – nie sú nimi vytvorené ani spravované. Umožňuje to menšiu alebo iba minimálnu koncentráciu na generovanie zisku zo sprístupňovania vedeckého obsahu.

Typy diamantových časopisov

Štúdia z dielne Science Europe a cOAlition S (The OA Diamond Journals Study 2021, s. 104–105) uvádza taxonómiu 5 typov diamantových OA časopisov, ktoré sú úzko spojené s ich vlastníckym statusom:  

  • časopis inštitúcie,
  • časopis učenej spoločnosti,
  • časopis vydávaný dobrovoľníkmi,
  • časopis (komerčného alebo nekomerčného) vydavateľstva,
  • veľký vedecký časopis.

Financovanie

Hlavný zdroj podpory pre diamantové časopisy spočíva v nepeňažných prostriedkoch: napr. podpora od výskumnej inštitúcie vo forme hosťovania časopisu a údržby softvéru či bezplatné redigovanie. Finančnú podporu redakcie získavajú taktiež vďaka

  • materským výskumným inštitúciám
  • pomocou grantových fondov
  • prostredníctvom dobrovoľných príspevkov či darov.

Od 90. rokov 20. storočia sa stali zdieľané online platformy dôležitými sprostredkovateľmi pre diamantové časopisy, najmä v Latinskej Amerike (Redalyc, AmeliCA, ScIELO, Ariadna Ediciones) a v niektorých európskych krajinách, ako napr. vo Francúzsku (OpenEdition Journals) alebo v Holandsku, Fínsku, Chorvátsku a Dánsku (všetky prostredníctvom PKP, Public Knowledge Project).

Keďže základom diamantového modelu je absencia poplatkov za publikovanie (čiže APC), niektoré diamantové časopisy majú aj komerčné aktivity a ponúkajú niektoré služby alebo dodatočné funkcie za poplatok (freemium model).

Vedné disciplíny

Hoci sú diamantové časopisy dostupné vo všetkých disciplínach, prevažujú obzvlášť v humanitných a spoločenských vedách. Podľa spomínanej Štúdie časopisov s diamantovým OA  z roku 2021, humanitné a spoločenskovedné časopisy predstavovali v DOAJ až 60 % časopisov s diamantovým OA a iba 23,9 % časopisov bolo založených na APC modeli (APC, article processing charge – poplatok za spracovanie/publikovanie článku).

Odporúčania, politiky, projekty

V rokoch 2020 a 2021  výrazne pokročilo inštitucionálne uznanie diamantového modelu vďaka bezprecedentným záväzkom národných a medzinárodných organizácií. Vznikli nové národné a medzinárodné politiky s cieľom podporiť  vývoj nekomerčných a komunitných foriem publikovania v otvorenom režime. Ide napríklad o odporúčanie UNESCO z roku 2021 o otvorenej vede, ktoré vyzýva na „podporu neziskových, akademických a vedeckou komunitou riadených modelov publikovania ako spoločného dobra“.

Štúdia časopisov s diamantovým OA (The OA Diamond Journals Study 2021) organizácie  cOAlition SScience Europe zmapovala súčasný vedecký ekosystém dôležitý pre časopisy s diamantovým OA; od právnych otázok a riadenia až po technické možnosti, redakčné procesy a modely financovania. Odporúčania uvedené v dokumente sú navrhnuté tak, aby pomohli organizáciám financujúcim výskum, odborným inštitúciám, vedeckým spoločnostiam a infraštruktúram udržateľne posilniť časopisy s diamantovým OA v kontexte otvorenej vedy. Na základe tejto štúdie bol tiež vypracovaný a v roku 2022 zverejnený Akčný plán pre diamantové časopisy (Action Plan for Diamond Open Access).

V septembri 2022 (2022-2025) bol spustený projekt DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication). V rámci projektu chcú spolupracujúce organizácie a inštitúcie posilniť a vybudovať udržateľnú infraštruktúru publikovania v režime diamantového OA.

 

Vennov diagram

Vennov diagram zdôrazňujúci rôzne úrovne otvoreného prístupu vo vedeckom publikovaní v závislosti od nákladov pre čitateľov a autorov, zachovania autorských práv a peer review hodnotenia. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_open_access#/media/File:Open_Access_colours_Venn.png.; Jamie Farquharsonhttps://doi.org/10.6084/m9.figshare.6900566.v1. Upravené podľa Farquharson, Jamie Ian – Wadsworth, Fabian B. „Introducing Volcanica: The first diamond open-access journal for volcanology„. Volcanica 1 (1), 2018: i–ix. DOI:10.30909/vol.01.01.i-ix. ISSN 2610-3540.