aktuality

Akčný plán pre „diamantové“ časopisy s otvoreným prístupom

Akčný plán pre „diamantové“ časopisy s otvoreným prístupom

Začiatkom marca organizácie Science Europe, kOAlícia S, OPERAS a Francúzska národná výskumná agentúra zverejnili stručný akčný plán na podporu OA časopisov tzv. diamantového typu. Diamantové/platinové časopisy poskytujú okamžitý otvorený prístup (OA) bez poplatku autora alebo čitateľa, pričom vydavatelia získavajú finančné prostriedky z iných externých zdrojov (napr. reklama, akademické inštitúcie, vládne granty a i.).

Zverejnenie akčného plánu bolo podnietené výrazným zastúpením tohto typu otvoreného publikovania v sektore vedeckej komunikácie, na čo upozornila už rozsiahla štúdia z minulého roka. Diamantové časopisy s otvoreným prístupom, (resp. „bronzové“ časopisy = bez verejných licencií) dominujú aj medzi odbornými periodikami vydávanými na Slovensku.

Zámerom vytvorenia akčného plánu je ďalší rozvoj a rozširovanie udržateľného nekomerčného ekosystému vedeckej komunikácie, kde je odborná komunita hlavnou hnacou silou. Zdôrazňuje sa snaha o zachovanie dôležitej charakteristiky diamantového prístupu – kultúrna, jazyková a disciplinárna rozmanitosť. Text v stručnosti navrhuje 4 body, pomocou ktorých je možné zosúladiť a rozvíjať spoločné zdroje pre celý ekosystém diamantového OA, pozostávajúci nielen z časopisov, ale aj z ďalších online publikačných platforiem.  Ide o tieto body:

  1. Efektivita
  2. Štandardy kvality
  3. Budovanie kapacít
  4. Udržateľnosť

Bližšie informácie o obsahu jednotlivých bodov nájdete v samotnom akčnom pláne, ktorý je voľne prístupný pod verejnou licenciou CC BY.