Publikovanie

Ako sa stať open access – pre vydavateľov monografií

Ako sa stať open access - pre vydavateľov monografií

Typy otvoreného prístupu

Otvorený prístup k monografiám sa môže zabezpečiť prostredníctvom  tzv. zlatej, zelenej alebo diamantovej cesty/prístupu:

Zlatý otvorený prístup

Zelený otvorený prístup

Diamantový/platinový otvorený prístup

OA-pristupy-zeleny-zlaty-diamantovy

euroFinančná politika a financovanie

Systém financovania otvoreného prístupu k vedeckým monografiám sa stále vyvíja. Financovatelia čelia rôznym ťažkostiam pri stanovení štandardov financovania OA monografii. Väčšina vydavateľov OA kníh využíva na pokrytie nákladov nejaký druh hybridného modelu publikovania – so zabezpečením voľného prístupu k OA vydaniu (online alebo ako PDF) a ponúknutím ďalších vydaní na predaj. 

Modely financovania:

Hybridné modely
 • online verzia/e-book/online verzia v HTML – v režime OA a tlačená verzia na predaj
 • tlačené vydanie poskytnuté prostredníctvom služby „tlač knihy na základe dopytu“ (print-on-demand service)
 • predaj e-kníh
 • Príklad – model „freemium“ vydavateľstva OECD Publishing.
Inštitucionálna podpora
 • model bežný medzi univerzitnými vydavateľstvami a knižničnými vydavateľstvami
 • podpora môže mať rôznu podobu: od priamej finančnej podpory (granty) po nepriamu formou dotácií materskej inštitúcie (napr. materiálna podpora elektronickej vydavateľskej činnosti poskytnutím infraštruktúry alebo zamestnancov materskej inštitúcie alebo včlenením vydavateľských činností do knižnice univerzity).
BPC poplatky (book processing charges, publication fees)
 • poplatky za spracovanie a zverejnenie knihy na pokrytie nákladov vydavateľa na vydanie knihy a zabezpečenie OA, môže hradiť autor, ale niekedy ich hradí financovateľ výskumu: inštitúcia (univerzita) alebo iná agentúra financujúca výskum
 • potreba väčšej transparentnosti a otvorenosti o skutočných nákladoch vydávania OA monografií a službách, ktoré tieto poplatky pokrývajú.
 
Modely pre knižnice

Využívajú akvizičný proces v knižniciach, obzvlášť dôležitý v oblasti humanitných a spoločenských vied, v ktorých nebývajú výskumné granty vysoké:

 • Konzorcium – knižnice sa podieľajú na poplatku na vydanie knihy, na oplátku majú zabezpečený prístup ku knihe prostredníctvom OA repozitára. Príklad: spoločnosť Knowledge Unlatched.
 • Licencia otvoreného prístupu pre knižnicefreemium model, ktorý vyvinula publikačná platforma OpenEdition pre knižnice. Obsah je prístupný vo režime otvoreného prístupu online, platforma účtuje knižniciam poplatok za prémiový obsah a služby.
 • Knižničné dotácie (Library Partnership Subsidy) – model navrhnutý neziskovou organizáciou „Open Library of Humanities“ – knižnice platia relatívne nízke ročné predplatné na zabezpečenie otvoreného prístupu k dielam.
 • Členské poplatky – knižnice/iné inštitúcie platia ročne členský poplatok vydavateľovi, ktorý z toho uhradí časť nákladov na sprístupnenie kníh v režime otvoreného prístupu, členovia môžu mať aj iné výhody. Príklad: OpenBooks Publisher, University California Press.
 • Kolektíve financovanie – nové modely financovania OA, kedy prispievatelia financujú vydávanie nových kníh v režime otvoreného prístupu, pričom majú prístup k už vydaným publikáciám vydavateľstva. Príklad: Opening the Future (CEU Press, Liverpool University Press) Direct to Open (MIT Press), Fund to Mission (University of Michigan Press), projekt Luminos (University of California Press) a i. 
Crowdfunding

Vydavateľ (alebo autor) určí cieľovú cenu financovanie, po jej dosiahnutí je titul uvoľnený do režimu otvoreného prístupu. Príklad: nezisková organizácia „Free Ebook Foundation“. Model sa väčšinou využíva na sprístupnenie starších titulov.

Viac o modeloch financovania a cestách k OA monografiám

Povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií

Vedecký pracovník sa vo svojej práci môže stretnúť s nariadením povinného otvoreného prístupu k publikáciám financovaných zo zdrojov určitého grantu alebo inštitúcie (tzv. mandatórna politika). V Slovenskej republike je to napr. mandatórna politika o zverejnení formou open access výstupov financovaných z programu Horizont Európa (od roku 2021). Táto politika sa vzťahuje na články ale aj na monografie, zborníky z konferencií, kapitoly kníh atď.). Viac na podstránke otvorená veda v programe Horizont Európa.

Plán S: iniciatíva financovateľov výskumu (štátne inštitúcie, nadácie a i.). kOAlition S vydala 2.9.2021 vyhlásenie o otvorenom prístupe k akademickým knihám (cOAlition S statement on Open Access for academic books), v ktorom formulovala 5 odporúčaní týkajúcich sa akademických kníh v súlade s princípmi Plánu S. Na je tiež uverejnená Príloha A: Prehľad existujúcich politík pre OA knihy niektorých členských organizácií kOAlície S. Príslušné usmernenia k implementácii by mali byť uverejnené do konca roku 2021. Viac na cOAlition S.

Broken copyrightAutorské právo – licencie

Druh licencie, ktorá chráni práva autorov, vydavateľov a definuje práva čitateľa. Verejné licencie určujú, čo je čitateľ oprávnený robiť s publikovanými textami. Pri otvorenom prístupe sa z dôvodov ich medzinárodnej zrozumiteľnosti najčastejšie využívajú licencie Creative Commons. Viac o licenciách CC a ich používaní v príručke Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny.

Book-Metadata-How-to-Optimize-it-for-Better-Sales-lg

Sprístupňovanie OA kníh a metadáta

Metadáta
 • kvalitný opis dát (metadáta) zabezpečí viditeľnosť a vyhľadateľnosť OA kníh v katalógoch a repozitároch
 • formát, obsah a úplnosť bibliografických metadát poskytujú vydavatelia alebo vydavateľské platformy
 • vydavateľ nájde informácie o tom, aké metadáta a v akých formátoch daný repozitár alebo vyhľadávacia služba (discovery services) vyžadujú na ich webových stránkach
 • Toth – nástroj na manažment a šírenie otvorených metadát OA kníh

Repozitáre, vyhľadávacie služby, platformy

OpenEdition BooksOpenEdition Books-combine_images

Webová platforma pre knihy vo všetkých jazykoch v humanitných a spoločenských vedách)

 • tituly sú vystavené na stránke vydavateľa (viac ako 90 vydavateľov)
 • bezplatná registrácia
 • distribúcia: Open Access Freemium model: HTML bezplatne; PDF a ePubs – predaj
 • indexovanie v špecializovaných databázach a knižničných vyhľadávacích nástrojoch (Ebsco, Proquest, Ex-Libris)
OAPEN Library (Open Access Publishing Network)OAPEN Library
 • centrálny repozitár na hosťovanie a rozširovanie OA kníh
DOAB-Directory-of-Open-Access-BooksDOABDirectory of Open Access Books (Adresár/Register kníh s otvoreným prístupom)
 • otvorený všetkým vydavateľom vydávajúcim vedecké a odborné recenzované publikácie, pod podmienkou, že sú voľne dostupné (pod niektorou verejnou licenciou, napríklad licenciou Creative Commons) a spĺňajú akademické štandardy (t.j. pred publikovaním prešli nezávislým a externým recenzným konaním)
 • DOAB sprístupňuje recenzované monografie a zborníky z konferencií publikovaných v režime otvoreného prístupu prostredníctvom odkazov na plné texty na internetovej stránke vydavateľa alebo v repozitári
 • knihy uvedené v DOAB sú voľne dostupné na čítanie a zdieľanie na nekomerčné použitie – používatelia si však musia overiť k čomu ich licencia oprávňuje
 • metadáta je možné harvestovať (zbierať): agregátory môžu integrovať záznamy do svojich komerčných služieb, a knižnice môžu integrovať adresár do svojich katalógov
 • vydavatelia, ktorí chcú mať svoje knihy v DOAB, musia vyplniť žiadosť, kde uvedú informácie o svojich licenčných politikách a recenznom procese. DOAB potom žiadosť posúdi a po schválení získa vydavateľ prístup k nástrojom DOAB
 • vydavatelia sú zodpovední za informácie o svojej spoločnosti a svojich publikáciách. DOAB im pridelí účet, kde oni sami pridávajú a editujú dáta/metadáta o svojich knihách
 • PRISM (Peer Review Information Service for Monographs) – štandardizovaný spôsob, ako môžu akademickí vydavatelia zobrazovať informácie o svojich procesoch recenzného konania v celom katalógu. Cieľom systému PRISM je poskytnúť informácie o transparentnosti procesu (procesov) odborného hodnotenia. Pomáha to budovať dôveru vo vydávanie akademických kníh s otvoreným prístupom.

Dôležité informácie o OA monografiách na webovej stránke vydavateľa

Odporúčania podľa príručky organizácie Jisc a OAPEN:

 • Ponuka OA – opis vydavateľského programu alebo služby pre OA monografie, vrátane stručného vysvetlenia obchodného modelu/ov alebo zdrojov príjmov OA monografií.
 • Autorské poplatky – ak vydavateľ účtuje autorské poplatky za vydanie OA monografií, majú byť jasne uvedené. Ak sa vzdáva nárokov na poplatky alebo ich autorom neúčtuje, treba to tiež jasne uviesť na stránke.
 • Recenzné konanie – všetky OA monografie majú prejsť nezávislým recenzným konaním. Toto konanie a súvisiace politiky majú byť jasne vysvetlené na webovej stránke vydavateľa.
 • Dostupnosť – formát, v ktorom sú monografie dostupné čitateľom, tlačená verzia a elektronická verzia, znamená to aj v akých plnotextových formátoch (PDF, HTML, XML, ePub a i.). Tiež informácie, či sú bezplatné alebo na predaj.
 • Otvorený prístup – OA monografie musia byť dostupné čitateľom bez nutnosti akejkoľvek registrácie.
 • Licenčná politika – licenčná politika (vrátane politiky opätovného použitia a šírenia) musí byť jasne stanovená a viditeľná na stránke a všetkých publikovaných materiáloch. Odporúča sa používať licencie Creative Commons.
 • Informácie pre autorov a OA politika – jasné a podrobné informácie pre autorov, ľahko dostupné z domovskej stránky. Majú obsahovať podrobné informácie o OA politike pre monografie: právo na samo-archivovanie (self-archiving), možnosti uzavretia zmluvy a udelenia licencie, dohoda o autorskom honorári (royalty arrangements), služby autorom (napr. úprava textu, marketing) a politiky súvisiace s potenciálnym konfliktom záujmov autorov, redaktorov a recenzentov.
 • Uchovávanie – informácie o dlhodobom prístupe a uchovávaní v prípade, že vydavateľ ukončí svoju činnosť (napríklad, prístup k publikáciám prostredníctvom tretích strán ako CLOKSS alebo OAPEN).

Vydavateľstvá OA kníh

Open Book Publishers

Open Book Publishers

 • vzniklo v roku 2008 a v súčasnosti je najväčším nezávislým OA akademickým vydavateľstvom monografií vo Veľkej Británii a zároveň patrí medzi hlavné OA vydavateľstvá v anglicky hovoriacej časti sveta
 • sprístupňuje bezplatné online verzie každého vydaného titulu v formátoch PDF, HTML alebo XML
 • digitálne vydania ako epub a mobi a fyzické kópie nie sú bezplatné ale sú cenovo dostupné

Open Humanities Pressmedzinárodná komunita vedcov, akademikov, editorov a čitateľov so zameraním humanitné vedy, špecificky na kritickú a kultúrnu teóriu.

Mattering Press – vydáva kvalitné, recenzované knihy v režime otvoreného prístupu v rámci relačného výskumu vedy, technológii a spoločnosti.

punctumbooks ­– vydavateľstvo zamerané na „neo-tradičné a nekonvenčné“ vedecké práce.

Zoznam akademických vydavateľstiev združených v Radical Open Access Collective

Iné zaujímavé projekty, inštitúcie, zdroje

 • Sherpa Services/Open Access for Books – Open Access for Books ponúka prehľad knižných politík vydavateľov, ktoré pomáhajú autorom a výskumným organizáciám prijímať informované rozhodnutia v oblasti publikovania s otvoreným prístupom a plnenia usmernení financovateľov.  Zahŕňa 20 vydavateľov, pričom ďalší budú pridaní na jar 2024 po ďalšej aktualizácii a úpravách na základe spätnej väzby používateľov.
 • OAPEN Open Access Books Toolkit (2020) – pokrýva témy súvisiace s OA knihami.
 • COPIM – komunita ľudí a organizácií spolupracujúcich na komunitných a hodnotovo orientovaných iniciatívach, ktoré pomáhajú podporovať autorov, vydavateľov a čitateľov s otvoreným prístupom. Pôvodne sa sformovala okolo projektu Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs [COPIM] (2019 – 2023).
 • OBC (Open Book Collective) – registrovaná charitatívna organizácia, ktorá združuje vydavateľov kníh s otvoreným prístupom, poskytovateľov služieb otvoreného publikovania a znalostné inštitúcie vrátane knižníc, ktorí spolupracujú s cieľom zabezpečiť udržateľnejšiu a spravodlivejšiu budúcnosť pre knihy s otvoreným prístupom.
 • OABN (Open Access Books Network) – otvorená sieť pre kohokoľvek, kto sa zaujíma o OA knihy, či už pre vedcov, vydavateľov, knihovníkov, študentov, poskytovateľov infraštruktúry, študentov alebo čitateľov.
 • DARIAH-EU (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) –  európska sieť ľudí, odborných znalostí, informácií, poznatkov, obsahu, metód, nástrojov a technológií z členských krajín. Má za cieľ posilniť a podporiť výskum a výučbu v oblasti umenia a humanitných vied s využitím digitálnych technológií.
 • DARIAH Open Access Book Bursary – pre začínajúcich vedcov – štipendium bude financovať vydanie jednej (prvej) monografie v režime OA. Prvá výzva bola v roku 2021).
 • OPERAS (Open access Publication in the European Research Area for Social science and humanities) – výskumná infraštruktúra podporujúca otvorenú vedeckú komunikáciu v spoločenských a humanitných vedách v Európskom výskumnom priestore (ERA).
 • HIRMEOS (High Integration for Research Monographs in the European Open Science infrastructure) – projekt zameraný na vytvorenie inovatívnych služieb pre monografie na podporu infraštruktúry otvorenej vedy.
 • SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – nezisková organizácia podporujúca systémy pre výskum a vzdelávanie, ktoré sú štandardne otvorené a spravodlivé už vo svojej podstate.
 • SPARC Europe – jeden z kľúčových a dlhodobých hlasov v Európe, ktorý obhajuje neobmedzený prístup k výskumu a vzdelávaniu – pre akademickú a vzdelávaciu obec, ako aj pre celú spoločnosť.
 • Janneke Adema: Towards a Roadmap for Open Access Monographs, A Knowledge Exchange Report, máj 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2644997. („Cesta k monografiám s otvoreným prístupom“ z roku 2019. Zaujímavou časťou sú príspevky predstaviteľov vydavateľstiev, ktoré už vydávajú aj OA monografie (napr. Goldsmiths Press, Göttingen UP (GUP), Helsinki University Press (HUP), Springer Nature)).
 • Jisc, OAPEN: Publisher information on open access monographs. Recommendations for information publishers should make available on their open access (OA) monograph offering. Dostupné online na https://oapen.fra1.digitaloceanspaces.com/f6b69073a803414e99650caa26539828.pdf
Obrázky – zdroje:
 1. Symbol eura: Pixaby 
 2. Broken copyright: Flickr.

  3D Broken Copyright“ by ccPixs.com is licensed under CC BY 2.0.

 3. Ebook Metadata: How to Manage Book Details to Increase Book Sales: https://publishdrive.com/book-metadata-guide.html

 4. Webstránka: Needpix