Otvorená veda v Európe

Otvorená veda v programe Horizont Európa

Horizont Európa (HE) je 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027. Cieľom programu HE je podporiť viditeľné dopady výskumu vo vedeckej, technologickej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Jedným z hlavných rozdielov v porovnaní s programom Horizont 2020 je prijatie otvorenej vedy ako modusu operandi. Otvorená veda je zakomponovaná do celého programu HE: zohľadňuje sa v pracovných programoch, pri hodnotení návrhov, v dohodách o grantoch, pri realizácii projektov a následných opatreniach a pri hodnotení programu.

Právne ustanovenia v dohodách o grante posilnia práva a povinnosti otvoreného prístupu pre prijímateľov. V rámci programu HE sa bude vyžadovať okamžitý (mandatórny) otvorený prístup ku všetkým vedeckým publikáciám a zodpovedný manažment výskumných dát tak, aby dáta boli vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné a opakovane použiteľné (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable – FAIR). Prístup k dátam bude „taký otvorený, ako je možné, ale taký uzavretý, ako je potrebné“, aby boli chránené oprávnené záujmy alebo obmedzenia.

Kritériá na hodnotenie výskumných návrhov v rámci programu Horizont Európa budú zohľadňovať kvalitu a primeranosť postupov otvorenej vedy v predložených návrhoch. Toto sa bude posudzovať ako súčasť metodiky projektu podľa kritéria na ocenenie excelentnosti. Žiadateľom a prijímateľom to poskytne silnú motiváciu, aby uplatňovali postupy otvorenej vedy.

Požiadavky a povinnosti súvisiace s otvoreným vedou sú stanovené v Modelovej grantovej zmluve (Model Grant Agreement). Usmernenie ako splniť tieto požiadavky sa uvádzajú v návrhu anotovanej modelovej grantovej zmluvy (AGA, Annotated Grant Agreement) v Prílohe 5 v článku 16 o právach duševného vlastníctva (ANNEX 5 SPECIAL IPR RULES – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) — BACKGROUND AND RESULTS — ACCESS RIGHTS AND RIGHTS OF USE — ARTICLE 16) a článku 17 o komunikácií, šírení a zviditeľňovaní výsledkov výskumu (ANNEX 5 COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY — ARTICLE 17). Tieto informácie ďalej dopĺňa Príručka programu HE v časti 16 – Otvorená veda (Horizon Europe Programme Guide).

Netreba zabúdať ani na to, že postupy otvorenej vedy, excelentnosť, kvalita a efektívnosť implementácie sa budú brať do úvahy už pri hodnotení návrhov. V rámci programu existujú povinné a odporúčané postupy otvorenej vedy, ktoré sú stanovené pre všetky projekty v Modelovej grantovej zmluve a/alebo v rámci pracovného programu alebo  podmienok výzvy. Odporúčané postupy sú všetky otvorené postupy otvorenej vedy, ktoré nie sú povinné. Ich dodržiavanie je stimulované prostredníctvom hodnotenia projektu v štádiu návrhu (proposal stage). Žiadatelia by mali byť oboznámení s povinnými ako aj odporúčanými postupmi otvorenej vedy a majú ich začleniť ich do svojich návrhov projektov:

 1. Povinné (mandatory) postupy otvorenej vedy:

  • otvorený prístup k vedeckým publikáciám podľa podmienok stanovených v grantovej zmluve

  • zodpovedný manažment výskumných dát v súlade s princípmi FAIR (Vyhľadateľné/Findable, Dostupné/Accessible, Interopariblné/Interoperable a Opätovne použiteľné/Re-usable) najmä prostredníctvom všeobecného používania plánov manažmentu dát a otvoreného prístupu k výskumným dátam na základe princípu „tak otvorené, ako je možné, tak zatvorené, ako je potrebné, a podľa podmienok stanovených v grantovej zmluve

  • informácie o výstupoch a nástrojoch výskumu potrebné na overenie záverov vedeckých publikácií alebo na overenie či opakované použitie výskumných dát

  • digitálny alebo fyzický prístup k výsledkom potrebným na overenie záverov vedeckých publikácií, pokiaľ sa neuplatňujú výnimky

  • v prípadoch verejného ohrozenia, ak o to požiada orgán poskytujúci granty, okamžitý otvorený prístup ku všetkým výstupom výskumu na základe otvorených licencií alebo, ak sa uplatňujú výnimky, povoliť prístup za spravodlivých a primeraných podmienok právnym subjektom, ktoré potrebujú výstupy výskumu na riešenie verejného ohrozenia

 1. Odporúčané (recommneded) postupy otvorenej vedy:

  • ide o postupy otvorenej vedy nad rámec povinných postupov, ako je zapojenie všetkých relevantných aktérov, vrátane občanov, včasné a otvorené zdieľanie výskumu, manažment výstupov nad rámec výskumných dát, otvorené recenzné konanie. Ide o neúplný zoznam postupov, ktoré by mali žiadatelia prijať, ak je to možné a vhodné pre ich projekty. Napokon, niektoré oblasti pracovného programu alebo podmienky výzvy môžu podporovať aj ďalšie špecifické postupy otvorenej vedy.

 2. Hodnotenie postupov otvorenej vedy:

  • postupy otvorenej vedy sa hodnotia v rámci kritéria „excelentnosť“ (najmä v rámci metodiky) a v rámci kritéria „kvalita a efektívnosť implementácie“. Žiadatelia by sa mali zaoberať postupmi otvorenej vedy v príslušnej časti o otvorenej vede v rámci metodiky. Žiadatelia budú musieť poskytnúť konkrétne informácie o tom, ako plánujú dodržiavať povinné postupy otvorenej vedy. Ak sa touto otázkou nebudú dostatočne zaoberať, bude to mať za následok nižšie bodové hodnotenie. Jasné vysvetlenie, ako prijmú odporúčané postupy, ak je to vhodné pre ich projekty, bude mať za následok vyššie bodové hodnotenie. Ak sa žiadatelia domnievajú, že na ich projekt sa nevzťahuje žiadny z postupov otvorenej vedy (povinných ani odporúčaných), musia to zdôvodniť.

Ako riešiť postupy otvorenej vedy v návrhu projektu? V prvom rade treba dodržať usmernenia uvedené v Anotovanej grantovej zmluve a Príručke k programu HE. Podrobnejšie informácie nájdete v Príručke programu HE v časti 16 – Otvorená veda (Horizon Europe Programme Guide), strany 37-53. Treba sa zamerať na:

 • Včasné a otvorené zdieľanie (Early and open sharing) – uviesť konkrétne informácie o tom, či a ako sa zavedie včasné a otvorené zdieľanie a pre ktorú časť očakávaného výstupu. Napríklad, aký typ včasného a otvoreného zdieľania je vhodný pre daný odbor a projekt, napríklad preprinty alebo predregistračné/registračné správy, a ktoré platformy plánujete použiť.

 • Manažment výskumných údajov (Research Data Management, RDM) – RDM je v programe Horizont Európa povinný pre projekty, ktoré vytvárajú alebo opätovne používajú údaje. Ak očakávate, že budete vytvárať alebo opätovne používať údaje a/alebo iné výstupy výskumu (okrem publikácií), musíte na maximálne jednej strane uviesť, ako budú tieto údaje spravované. Úplný plán manažmentu dát (DMP, data management plan) sa vo fáze predkladania nevyžaduje (ale musí byť predložený najneskôr 6 mesiacov od podpisu grantovej zmluvy). V prípade tých pracovných programov, ktoré si vyžadujú využívanie federatívnych repozitárov European Open Science Cloud (EOSC), by žiadatelia mali vo svojich návrhoch výslovne uvádzať využívanie takýchto repozitárov. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o verejnú núdzu a ak si to vyžaduje pracovný program, by ste mali predložiť úplný DMP už pri predkladaní návrhov alebo najneskôr do podpisu dohody o grante. Vzor/šablóna DMP je uvedený v časti vzory/šablóny správ v referenčných dokumentoch portálu Európskej komisie Financovanie a verejné súťaže

 • Reprodukovateľnosť výstupov výskumu (Reproducibility of research outputs):

  • Uviesť opatrenia plánované v projekte, ktoré smerujú k zvýšeniu reprodukovateľnosti. Opatrenia sa môžu prelínať v iných častiach metodiky návrhu (napr. transparentný návrh výskumu, robustnosť štatistických analýz, riešenie negatívnych výsledkov atď.) alebo v povinných/nepovinných postupoch otvorenej vedy (napr. v DMP, včasné zdieľanie prostredníctvom predregistrácie a preprintov, otvorený prístup k softvéru, pracovným postupom, nástrojom atď. ktoré sa majú zaviesť.

  • Program HE vyžaduje informácie prostredníctvom repozitára, v ktorom boli uložené publikácie a dáta, o všetkých výstupoch výskumu alebo akýchkoľvek iných nástrojoch a pomôckach – dátach, softvéri, algoritmoch, protokoloch, modeloch, pracovných postupoch, elektronických zápisníkoch a iných – potrebných na opätovné použitie alebo overenie záverov vedeckých publikácií a validáciu a opätovné použitie výskumných dát. Ďalej musia príjemcovia poskytnúť digitálny alebo fyzický prístup k dátam alebo iným výsledkom, ktoré sú potrebné na overenie záverov vedeckých publikácií v rozsahu, v akom sú zabezpečené ich oprávnené záujmy alebo obmedzenia. Podrobnejšie informácie o týchto požiadavkách na reprodukovateľnosť a usmernenia, ako ich splniť, sú uvedené v dohode AGA (článok 17).

 • Otvorený prístup (Open Access):

  • Konkrétne informácie o tom, ako budú splnené požiadavky na otvorený prístup, t. j. ukladanie a okamžitý otvorený prístup k publikáciám a otvorený prístup k dátam (otvorený prístup k dátam s určitými výnimkami a v lehotách stanovených v DMP) prostredníctvom dôveryhodného repozitára a na základe otvorených licencií. Môžete uviesť miesta publikovania (s predplatným alebo otvoreným prístupom), ktoré použijete. Môžete tiež uviesť dôveryhodné úložisko/úložiská, prostredníctvom ktorých bude zabezpečený otvorený prístup k publikáciám a výskumným údajom (AGA, článok 17). Otvorený prístup k výskumu dátam a iným výstupom výskumu by sa mal riešiť v časti o výskumných dátach návrhu. Výskumné dáta by mali byť štandardne otvorené, pokiaľ neexistujú existujú legitímne dôvody na to, aby zostali uzavreté (AGA, článok 17).

  • Vo všeobecnosti platí, že otvorený prístup k iným výstupom výskumu (softvér, modely, algoritmy, pracovné postupy, protokoly, simulácie, elektronické zápisníky a iné) nie je povinný, ale dôrazne sa odporúča. Prístup k „fyzickým“ výsledkom, ako sú bunkové línie, biologické vzorky, zlúčeniny, materiály atď. sa tiež dôrazne odporúča.

 • Otvorené recenzné konanie (Open peer review) – vždy, keď je to možné mali by ste uprednostniť otvorené recenzné konanie pre svoje publikácie pred tradičným („slepým“ alebo „uzavretým“) recenzným konaním. Ak je to možné, mali by ste poskytnúť konkrétne informácie o miestach publikovania, ktoré plánujete využiť, a zdôrazniť miesta, ktoré by sa kvalifikovali ako miesta poskytujúce otvorené recenzné konanie.

 • Zapojenie občanov, občianskej spoločnosti a koncových užívateľov (Citizen, civil society and end-user engagement)

  • Poskytnúť jasné a stručné informácie o tom, ako sa bude realizovať zapojenie občanov, občianskej spoločnosti a koncových užívateľov vo projekte, ak je to vhodné. Druhy činností budú závisieť od typu plánovanej činnosti v oblasti výskumu a inovácií a od príslušných disciplín a sektorov.

  • Môže ísť o aktivity pri „spoločnom vypracovaní návrhu“ (co-design activities), ako sú workshopy, fókusové skupiny alebo iné prostriedky na vypracovanie programov, plánov a politík v oblasti výskumu a inovácie; aktivity pri „spoločnej tvorbe“ (co-creation activites), so zapojením občanov a/alebo koncových užívateľov priamo do vývoja nových poznatkov alebo inovácií, napríklad prostredníctvom občianskej vedy a inovácií stimulovaných používateľmi; aktivity „spoločného hodnotenia“ (co-assessment activities), napríklad pomoc pri monitorovaní, hodnotení a spätnej väzbe pre riadenie projektu, projektov, politík alebo programov na opakovanom alebo dokonca nepretržitom základe).

  • Rozsah zapojenia v návrhu môže byť rôzny, od jednorazových činností popri iných metodických prístupoch až po primárne zameranie alebo metodický prístup samotného projektu. Zapojenie si bude vyžadovať zdroje a odborné znalosti, a preto ho často vykonávajú špecializované partnerské organizácie alebo zamestnanci s príslušnými odbornými znalosťami.

Podrobnejšie informácie nájdete v Príručka programu HE v časti 16 – Otvorená veda (Horizon Europe Programme Guide), strany 37-53.

Ďalšie pomôcky: