Otvorená veda v Európe

Politika otvorenej vedy Európskej únie

Otvorená veda je prioritou Európskej komisie (EK) a štandardom v rámci jej programov financovania výskumu a inovácií, keďže zlepšuje kvalitu, efektívnosť a schopnosť vedy a výskumu reagovať na najnovšie podnety.

Rýchle šírenie poznatkov a dát napomáha rozširovaniu najnovších znalostí.  A dôvera vo vedu sa zvyšuje, ak sa na výskume podieľajú aj partneri z celej akademickej obce, priemyslu, verejných orgánov a občianskych združení. Preto EK vyžaduje od príjemcov grantov na výskum a inovácie, aby sprístupnili svoje publikácie v režime otvoreného prístupu a aby aj svoje dáta sprístupnili tak otvorene, ako je možné a ponechali tak uzatvorené, ako je potrebné. EK tiež oceňuje a odmeňuje účasť občanov.

Na vypracovaní politiky otvorenej vedy Komisia úzko spolupracuje z 2 skupinami expertov:

  • Platforma politiky otvorenej vedy (Open Science Policy Platform) – poskytovala EK poradenstvo o tom, ako ďalej rozvíjať a prakticky implementovať politiku otvorenej vedy
  • Expertná skupina pre indikátory (Expert group on indicators) – navrhuje indikátory, ktoré ukazujú mieru zapojenia výskumníkov do otvorenej vedy a jej dopadov na podporu otvorenej vedy                                      

Oblasť politiky otvorenej vedy EÚ by sme mohli rozdeliť do ôsmych oblastí:

  1. Otvorené dáta – dáta z vedeckého výskumu financovaného z rozpočtu EÚ by sa mali riadiť pravidlom FAIR
  2. Európsky cloud otvorenej vedy (EOSC) – je virtuálne prostredie, v ktorom sa dajú zdieľať výsledky vedeckého výskumu, a ktoré spája inštitucionálnych, národných a európskych partnerov, iniciatívy a infraštruktúry
  3. Nové metriky – tvorba nových indikátorov na meranie výstupov vedeckého výskumu
  4. Hodnotenie otvorenej vedy – využívanie nových metrík na meranie kvality výskumu a odmeňovanie pre výskumníkov, ktorí sa zapájajú do aktivít otvorenej vedy
  5. Budúcnosť vedeckej komunikácie – všetky recenzované vedecké publikácie by mali byť  verejne dostupné
  6. Integrita a opätovné využitie vedeckých výsledkov
  7. Vzdelávanie  – všetci vedci v Európe by mali vedieť o tom ako publikovať  v otvorenom prístupe
  8. Občianska veda – uznanie verejnosti ako plnohodnotného člena vo výskume