Zachovanie autorských práv (Rights retention)

Zachovanie autorských práv

Pojem „rights retention“ alebo zachovanie autorských práv sa vzťahuje na oblasť autorských práv, ktorá súvisí so sprístupnením výstupov vedeckej činnosti v režime otvoreného prístupu. Ide o nelegislatívne nástroje, ktoré umožňujú vedcom ponechať si také práva na vedecké články, aby ich mohli sprístupniť v režime otvoreného prístupu, bez ohľadu na distribučný model časopisu, v ktorom sú zverejnené.

Autorský dodatok k dohode o publikovaní

Prvé riešenie predstavovali autorské dodatky (author adendum), ktoré modifikujú zmluvu s vydavateľom. Prvé dodatky boli zavedené okolo roku 2004 (3).

Fight-for-your-rights-pexels-cottonbro-studio-4753879
SPARC Addendum-poster

Organizácia SPARC

The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition v spolupráci s Creative Commons (Science Commons) vyvinula právny nástroj, Dodatok k dohode o publikovaní, ktorým si autor ponecháva niektoré práva, aj napriek podpisu Dohody o prechode autorských práv (Copyright Transfer Agreement, CTA) alebo Licencie na publikovanie (Licence to Publish, LTP).

Autorský dodatok SPARC (SPARC Author Addendum) uľahčuje  autorom vyjednávanie s vydavateľmi odborných časopisov.

Viac o dodatku, ako aj odkaz na samotný dodatok, na stránke SPARC Author Rights Brochure.

Dodatok MIT k dohode o publikovaní

Podobný právny nástroj vytvorila aj  univerzita MIT (Massachusetts Institute of Technology): MIT Amendment to Publication Agreement.

Scholar’s Copyright Addendum Engine

Organizácia Creative Commons má tiež nástroj „Scholar’s Copyright Addendum Engine (SCAE)“, ktorý autorom ponúka niekoľko možností na vytvorenie takéhoto dodatku.

Viac nájdete na stránke Creative Commons alebo aj v článku  P.B. Hirtla o autorských dodatkoch).

Nevýhody autorských dodatkov

Nevýhodou autorských dodatkov je, že predstavujú iba návrh úpravy dohody a vydavatelia môžu tento dodatok odmietnuť. Navyše prechod na dohody uzatvorené online (click-through contracts) znemožňuje možnosť pripojiť k dohode akýkoľvek dodatok (3).

Policies by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Politiky zachovania práv (rights retention policies)

Ďalší spôsob, ako umožniť vedcom zachovať si relevantné práva na svoje publikácie a podporiť otvorený prístup predstavujú inštitucionálne politiky otvoreného prístupu s ustanovením o zachovaní práv.

Inštitúcie môžu výrazne pomôcť vedcom, svojim zamestnancom, pri zachovaní práv. Veľa inštitúcií si neuvedomuje, že ich výskumní pracovníci sa vzdávajú svojich autorských práv, čo je na škodu samotných výskumníkov, inštitúcií a verejnosti. Podľa Sally Rumsay je bezmyšlienkovité dovzdávanie týchto práv určitou formou akademického vykorisťovania (5).

Avšak inštitúcie si túto anomáliou už začínajú uvedomovať a čoraz viac univerzít podporuje svojich výskumných pracovníkov cez inštitucionálne politiky na zachovanie autorských práv (institutional author rights retention policies). Tento krok umožňuje vedcom zachovať si vlastnícke práva a aj právo na obsah v prácach, ktoré tvoria (5). [Pozn. Na Slovensku nie je možné vzdať sa autorských práv či previesť ich na používateľa (vydavateľa) – pozri Licenčná zmluva.]

Politiky obsahujú prevažne tieto podmienky (5):

 • Vedci (t. j. autori) si zachovávajú autorské práva v súlade s predpismi svojej inštitúcie, čo podporuje všetkých výskumných pracovníkov, nielen tých, ktorí sú ňou financovaní.
 • Vedci súhlasia s tým, že univerzite udelia nevýhradnú, neodvolateľnú, celosvetovú licenciu na to, aby zabezpečila sprístupnenie rukopisov článkov verejnosti s súlade s podmienkami (zvyčajne) licencie Creative Commons Attribution (CC BY).
 • Vedci poskytujú univerzite kópiu svojich prác na uloženie do repozitára inštitúcie.
 • Univerzita sprístupní kópiu práce voľne a okamžite.
 • Táto politika sa zvyčajne vzťahuje na výskumné články a konferenčné zborníky.

Inštitúcie

Prvými priekopníkmi v tejto oblasti boli financovatelia výskumu ako nadácia Wellcome Trust v roku 2005 alebo americký Národný inštitút zdravia v roku 2008 (3). 

Prvou univerzitnou politikou bola politika otvoreného prístupu s ustanovením o zachovaní práv, ktorú prijala Fakulta umení a vied Harvardskej univerzity (Harvard Faculty of Arts and Sciences) a neskôr všetky harvardské školy (3). V súčasnosti má politiky zachovania práv mnoho ďalších financovateľov a inštitúcií (univerzity v Harvarde, Stanforde, MIT, UiT v Tromso, Edinburgu a i.)  a ďalšie ich pripravujú (Cambridge, Oxford) (5). 

Svoju stratégiu zachovania autorských práv (rights retention strategy) vypracovala aj organizácia združujúca rôznych financovateľov výskumu, cOAlition S. Títo financovatelia vyžadujú:

 • otvorene sprístupniť všetky vedecké články pochádzajúce z nimi financovaných projektov,
 • pod verejnou licenciou už v čase zverejnenia v časopise.

Program Európskej komisie Horizont Európa 2021 – 2027 tiež vyžaduje pridanie požiadavky na zachovanie dostatočných práv (rights-retention requirement). V rámci programu Horizont Európa nemusia žiadatelia o grant aplikovať otvorenú licenciu na svoj budúci prijatý rukopis v čase podania do časopisu, ale sú vyzývaní, aby informovali vydavateľa o svojich povinnostiach vyplývajúcich z grantu (encourages grantees to notify the publisher) (3).

Authors by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Prečo sa nevzdávať svojich autorských práv?

Päť prínosov podľa Petra Subera (3):

 • Ak vlastní relevantné autorské práva vydavateľ, vydavateľ rozhoduje o otvorenom prístupe. Ak je nositeľom autorských práv autor, on rozhoduje o otvorenom prístupe. To sa týka aj rozhodnutí o opakovanom použití, vyťažovaní (mining) a pod.
 • Ak autor chce otvorený prístup a je nositeľom relevantných práv, vyhne sa zdržaniu a procesu so žiadosťou o súhlas, rovnako ako aj riziku zápornej odpovede.
 • Inštitucionálna politika zachovania práv je účinnejšia ako žiadosť, podpora alebo požiadavka, aby autori bojovali za zachovanie svojich práv individuálne. Pre jednotlivcov je oveľa náročnejšie rokovať s vydavateľmi.
 • Vďaka zachovaniu práv je zelený otvorený prístup (uchovávanie v repozitároch) jednoduchší a rýchlejší. Mnohí vydavatelia aj v súčasnosti povoľujú zelený otvorený prístup, ale často s obmedzeniami a podmienkami. Niektorí to však neumožňujú vôbec. Zachovanie práv dokáže takéto prekážky prekonať.
 • Zjednodušenie zeleného otvoreného prístupu ušetrí začínajúcim výskumníkom (early career researchers) nepríjemné rozhodovanie. Ak ich financovatelia vyžadujú otvorený prístup, ale ich akademická kariéra a zamestnávateľ uprednostňuje určité časopisy bez otvoreného prístupu, zelený otvorený prístup umožní začínajúcim výskumníkom uspokojiť požiadavky oboch strán. Môžu publikovať v časopisoch preferovaných zamestnávateľom a využiť repozitár/zelený otvorený prístup na splnenie politiky otvoreného prístupu financovateľa

Zachovanie práv nie je len cestou ako splniť podmienky financovateľa či vlastnej inštitúcie. Stratégia zachovania autorských práv predovšetkým umožňuje, aby vlastníctvo a kontrola duševného obsahu ostali tam, kde patria – vo vedeckej a akademickej sfére (5). Podľa S. A. Moora zachovanie práv spolu s diamantovým otvoreným prístupom môže zmeniť pomer síl smerom od vydavateľov k spravodlivejšiemu systému vedeckej komunikácie, ktorý umožňuje zdieľať prijaté články okamžite a vydavateľom prijať platbu za poskytnuté služby (4, 5). 

Zachovanie autorských práv tiež podporuje zelenú cestu otvoreného prístupu, t. j. možnosť samoarchivácie.     

S témou zachovania práv súvisí legislatívny prístup k sprístupňovaniu výsledkov výskumu a to „sekundárne publikačné práva.“ Cieľom tohto riešenia je zavedenie zákonov, ktoré by umožnili okamžitý otvorený prístup k výstupom (článkom) vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. 

Správa „Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023.“

V roku 2023 dokončila organizácia SPARC Europe výskum o súčasnom stave nelegislatívnych postupov – politík, ktoré ovplyvňujú výskumných pracovníkov a autorov v oblasti autorských práv a licencií. Výskum prebiehal v rámci projektu Retain a programu Knowledge Rights 21. Výsledkom je správa „Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023.“ Správa prezentuje pokrok v oblasti inštitucionálnych politík zachovania práv v Európe a rozoberá rôzne politiky a možnosti zachovania práv otvoreného prístupu v rôznych kontextoch. Správa obsahuje aj súbor odporúčaní pre tri zainteresované strany – tvorcov inštitucionálnych politík, financovateľov a zákonodarcov a vydavateľov.

Sparc-Europe-Opening-Knowledge-cover

Tools_icon.svg

Nástroje na overenie politík vydavateľov a financovateľov

Sherpa Services

Nový nástroj (stránka), ktorý zlúčil služby poskytované predtým nástrojmi RomeoJulietFact) do jedného nástroja. Novinkou je pridanie nástroja pre knihy v otvorenom prístupe (Open Access Books), nástroja na kontrolu dodržiavania otvoreného prístupu (Open Access compliance), a nástroja na vyhľadávanie transformačných dohôd (Transitional Agreement look-up).

Sherpa Romeo 

Webovú stránku RoMEO je možné použiť na:

 • pomoc s ukladaním článkov do inštitucionálneho repozitára,
 • pomoc pri zisťovaní, či pravidlá autorských práv vydavateľov umožňujú ukladanie do vášho inštitucionálneho repozitára,
 • pomoc pri sumarizácii podmienok vydavateľov a kategorizáciu vydavateľov farbami, ktoré naznačujú úroveň autorských práv,
 • vyhľadanie vydavateľov, ktorí vyhovujú podmienkam financujúcich agentúr ohľadom otvoreného prístupu a i.

Sherpa Juliet 

Webové stránky JULIET je možné použiť na:

 • pomoc pri zisťovaní, či financovateľ výskumu vyžaduje ukladanie článkov v repozitári,
 • pomoc pri ukladaní článkov do inštitucionálneho repozitára,
 • zhrnutie dotačných podmienok financujúcich agentúr pre samo-archiváciu výskumných publikácií a údajov a i.

Sherpa Services/Open Access for Books

Open Access for Books ponúka prehľad knižných politík vydavateľov s cieľom pomôcť autorom a výskumným organizáciám prijímať informované rozhodnutia v oblasti publikovania s otvoreným prístupom a plnenia usmernení financovateľov.

Zahŕňa 20 vydavateľov, pričom ďalší budú pridaní na jar 2024 po ďalšej aktualizácii a úpravách na základe spätnej väzby používateľov.

Ďalšie odporúčané materiály a webové stránky na štúdium

 1. Peter Suber. Author rights and the Harvard open access policies: a response to Patrick Alexander. 2021. UKSG Insights. 2021. Vol. 34. DOI: 10.1629/uksg.543. Dostupné online na https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.543
 2. Rachel Magee. Libraries call for European laws to enable open access. Research Professional news 2022. Dostupné online na https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-regulation-2022-10-groups-call-for-european-laws-to-enable-open-access/
 3. Ignasi Labastida i Juan, Iva Melinščak Zlodi, Vanessa Proudman, & Jon Treadway. (2023). Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051
 4. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Senftleben, M., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973
 5. Secondary Publishing Rights – New Position Statement from Knowledge Rights. 21. 13. 10. Dostupné online na https://www.knowledgerights21.org/statement/secondary-publishing-rights-new-position-statement-from-knowledge-rights-21/
 6. Copyright Reform, Open Access, and the Future of Education. MIT Open Learning. 19. 12. 2022. Dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=8SqqQhafv8M
 7. John Willinsky. Copyright’s Broken Promise. How to Restore the Law’s Ability to Promote the Progress of Science. 2023 Massachusetts Institute of Technology. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Dostupné online na https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5507/Copyright-s-Broken-PromiseHow-to-Restore-the-Law-s
 8. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Research Area policy agenda – Overview of actions for the period 2022-2024, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/52110
 9. Caterina Sganga, Camilla Signoretta, Peter Mezei, Delia Ferri, & Noelle Higgins. (2022). DRAFT D2.9 Code of Best Practices and Policy Recommendations. https://doi.org/10.5281/zenodo.7148721
 10. Will Roszczyk. What is DMCA? The Digital Millennium Copyright Act explained. 05.10.2022. Dostupné online na https://www.itpro.com/development/web-development/368194/what-is-dmca-the-digital-millennium-copyright-act-explained#What%20Is%20DMCA. [Citované dňa 15.2.2024].
 11. John Willinsky. Op Ed — Can Changing the Law Lead to Sustainable Universal Open Access? 13.2.2023. Against the Grain <https://www.charleston-hub.com/media// .Dostupné online na https://www.charleston-hub.com/2023/02/op-ed-can-changing-the-law-lead-to-sustainable-universal-open-access/ [Citované dňa 15.2.2024].
Webové stránky
 1. https://www.copyrightflexibilities.eu/#/welcome
 2. https://op.europa.eu/en/home
 3. https://www.knowledgerights21.org/
 4. https://www.coalition-s.org/coalition-s-supports-efforts-to-improve-copyright-framework-for-research/
 5. https://www.knowledgerights21.org/national-insights/
 6. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
 7. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/open-science_en
 8. https://www.euipo.europa.eu/sk
Zdroje
 1. WIPOhttps://www.wipo.int/about-ip/en/
 2. https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest
 3. Peter Suber. Rights retention and open access. 28 October 2021. [Citované dňa 23.1.2024]. Dostupné online na https://erc.europa.eu/news-events/magazine/rights-retention-and-open-access
 4. Moore, S.A. The Politics of Rights Retention. Publications 2023, 11, 28. Dostupné online na https://doi.org/10.3390/publications11020028. (https://www.mdpi.com/2304-6775/11/2/28)
 5. Rumsey, S. Reviewing the Rights Retention Strategy – A pathway to wider Open Access? Impact Soc. Sci 2022. Dostupné online na https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/10/26/reviewing-the-rights-retention-strategy-a-pathway-to-wider-open-access/ [Citované dňa 8.2.2024].
 6. Ouvrir la Science – Open Science library
Obrázky – zdroje
 1. Fight for your rights:

  Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/text-4753879/

 2. SPARC Author Addendum – SPARC
 3. Policies: Policies by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free