Plán manažmentu dát

OtaznikPrečo manažovať výskumné dáta?

Zodpovedný manažment dát prospieva vedcom a vede:

 • Zdieľanie dát zvyšuje dosah výskumu a prestíž výskumníka aj výskumnej organizácie, pre ktorú pracuje.
 • Zdieľanie dát zvyšuje ekonomickú efektivitu výskumu (pridaná hodnota opätovného zdieľania + možnosť zabrániť zbytočnému duplikovaniu).
 • Zdieľanie dát tiež prispieva k transparentnosti a reprodukovateľnosti výskumu a pôsobí ako prevencia „sloppy science“ (nedbalej vedy), pretože si podkladové údaje môže každý skontrolovať (recenzent v rámci recenzného konania, iný vedec z danej oblasti v rámci prieskumu literatúry, aj spätne po rokoch) a vidieť, čo s nimi výskumník robil.

Viac o manažmente výskumných dát na stránke Manažment výskumných dát.

Plán manažmentu dát (DMP, z angl. Data Management Plan)

Nástroj, ktorý umožňuje vedcovi:

 • systematicky premýšľať o dátovom manažmente,
 • robiť strategické rozhodnutia v správnom čase,
 • ujasniť si so spolupracovníkmi očakávania ohľadom projektu,
 • zjednotiť si so spolupracovníkmi postupy a spôsob dokumentácie.

O dátach treba rozmýšľať (a rozhodovať sa) PRED, POČAS aj PO uskutočnení výskumu. DMP sa vypracováva na úplnom začiatku, ale v priebehu výskumu sa môže modifikovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

Plán manažmentu dát-schéma

VýkričníkPostupné presadzovanie politiky povinných DMP

 • povinný pri žiadosti o grant z programu Horizont Európa,
 • povinný v Poľsku (Národné centrum vedy),
 • Slovensko – v rámci implementácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu plánuje sa postupne zaviesť povinný DMP v agentúre APVV podľa poľského vzoru.

Niektoré grantové agentúry a donori (napr. ERC) majú vzory plánov manažmentu dát, do ktorých výskumník vyplní údaje špecifické pre projekt. Výskumné inštitúcie vo vyspelých krajinách už majú vo vnútorných predpisoch povinnosť vypracovávať DMP a majú aj pracovné pozície ako „podpora manažmentu dát“.

thought-symbol-blackboard-think-business-lamp-1379760-pxhere.comObsah plánu manažmentu dát

 • Aký druh dát sa bude zbierať počas výskumu? (dotazníky, merania, texty, fotografie, skeny…)
 • Budú medzi nimi špeciálne, citlivé kategórie dát? (osobné údaje, biologické vzorky, komerčné údaje, ktoré by mohli ovplyvniť obchodnú súťaž…)
 • Treba pred začatím projektu žiadať o súhlas (osoby – napr. pacientov, alebo organizácie, napr. Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, Štátnu ochranu prírody, Etickú komisiu…)?
 • Treba pred začatím projektu splniť nejaké právne povinnosti?
 • Aké sú práva a povinnosti pri používaní dát iných strán (napr. z komerčných databáz – niektoré môžu mať v zmluvách zákaz zdieľania podkladových dát po ukončení projektu, alebo obmedzenie objemu dát, ktoré môže výskumník extrahovať)?
 • V akých formátoch sa budú dáta ukladať?
 • Aký je predpokladaný objem získaných dát?
 • Máte stratégiu pomenovávania súborov a adresárov?
 • Ako budete dáta dokumentovať, opisovať? Metadát je veľa – ale ktoré budú kľúčové pre váš projekt?
 • Ako zabezpečíte, že budú vaše dáta zrozumiteľné pre iných?
 • Ako zabezpečíte svoje dáta (aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby – napr. dáta sú chránené heslom na univerzitnom serveri, citlivé dáta v papierovej podobe zamknuté v skrinke)?
 • Ako zaistíte zálohovanie dát?
 • Akým spôsobom budete zdieľať dáta, ktoré majú byť zverejnené (napr. v repozitári)?
 • Ako zabezpečíte dlhodobé uchovávanie? Ako dlho (napr. minimum 5 rokov pre dáta, ktoré sú podkladom pre publikácie)?
 • Ktoré z množstva získaných dát majú byť uchovávané dlhodobo a ktoré majú byť zničené/vymazané?

Tools_icon.svgNástroje a príručky na tvorbu DMP

Pokyny na manažment dát pri projektoch Horizont Europe nájdete na v príručke HE Programme Guide

Viac informácií aj na stránke Otvorená veda v Európe.

Nástroje:

ExamplePríklady plánov manažmentu dát

Príklady DMP z jednotlivých vedných odborov

Prírodné vedy

Biodiversity loss in freshwaters under changing environment – lessons from island diatoms

 • analýza zozbieraných kvantitatívnych dát o rozsievke, dát o charaktere prostredia a kvantitatívnych dát o ekosystéme v exceli (xls),
 • veľkosť dát do 50 MB,
 • dáta možno publikovať na základe princípov FAIR.
Technické vedy

Design of a low-cost 3D head scanner

 • analýza dát z 3D skenovania (stl), dát o pacientoch (csv), foto a video zdroje (jpeg, mp4),
 • veľkosť dát do 250 GB,
 • citlivé dáta (zahrňujúce pohlavie, vek a ochorenie) budú so súhlasom účastníka projektu zverejnené alebo budú po skončení projektu zničené. Ostatné dáta budú verejne dostupné.
Lekárske a zdravotnícke vedy

Headache and sleep disturbances after traumatic brain injury – a sham controlled repetitive transcranial

 • analýza zozbieraných klinických dát (sav), obrázky z MRI (jpeg) a iné dokumenty (doc),
 • citlivé dáta nebudú pri zverejnení použité, ostatné budú otvorene prístupné.
Pôdohospodárske vedy

Understanding antimicrobial use and resistance in the Ontario cow-calf sector: A building block for sustainability initiatives

 • analýza zozbieraných dát od producentov kráv (napr. dáta o antimikrobiálnych látkach), vzorky výterov, dáta od veterinárov,
 • dáta budú v textových (xls), obrazových (jpeg) alebo v numerických (xls) formátoch,
 • veľkosť dát do 1 GB,
 • citlivé dáta (údaje o chovateľoch) budú po 1 roku zničené, ostatné budú zverejnené po publikovaní štúdie otvorene pod licenciou CC BY SA.
Spoločenské vedy

Worlding Public Cultures: The Arts and Social Innovation

 • analýza textových (pdf, docx), obrazových (png) a audio-vizuálnych materiálov (mp3, mp4),
 • dáta, ktoré nemožno publikovať kvôli ochrane súkromia (GDPR) publikované nebudú, ostatné budú uložené v archíve na základe princípov FAIR a s licenciou CCBY.
Humanitné vedy

The Italian saxophone – a new instrument for an old musical tradition

 • analýza dát zhromaždených z hudobných partitúr, článkov, kníh a geografické a chronologické dáta zhromaždené v súlade s autorskými právami,
 • všetky dáta budú zdieľané otvorene po zverejnení a recenznom konaní.
Príklady DMP Technickej univerzity v Gdaňsku

Humanitné vedy (humanities)

Technické vedy (engineering and technology)

Lekárske vedy (medical and health sciences)

Spoločenské vedy (social sciences)

Webinár

Zdroje a ďalšie odporúčané materiály na štúdium

Obrázky – zdroje
 1. Obrázok „Otáznik“: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay
 2. Obrázok „Plán manažmentu dát“: Obrázok adaptovaný podľa pôvodného obrázku od UiO: University of Oslo Library
 3. Obrázok „Výkričník“: zdroj
 4. Obrázok „Thought-symbol-blackboard-think-business-lamp-1379760-pxhere.com“: zdroj, CC0 Public Domain
 5. Obrázok „Tools icon“: Manjiro5, CC0, via Wikimedia Commons
 6. Obrázok „Example“: Example icons created by Freepik – Flaticon
 7. Obrázok „Webinar“: Webinar icons created by nawicon – Flaticon
 8. Logá v časti Nástroje a príručky na tvorbu DMP – printscreeny z webových stránok