Plán manažmentu dát

Plán manažmentu dát

Prečo manažovať dáta?

Zodpovedný manažment dát prospieva vedcom a vede:

 • Zdieľanie dát zvyšuje dosah výskumu a prestíž výskumníka aj výskumnej organizácie, pre ktorú pracuje.
 • Zdieľanie dát zvyšuje ekonomickú efektivitu výskumu (pridaná hodnota opätovného zdieľania + možnosť zabrániť zbytočnému duplikovaniu).
 • Zdieľanie dát tiež prispieva k transparentnosti a reprodukovateľnosti výskumu a pôsobí ako prevencia „sloppy science“ (nedbalej vedy), pretože si podkladové údaje môže každý skontrolovať (recenzent v rámci recenzného konania, iný vedec z danej oblasti v rámci prieskumu literatúry, aj spätne po rokoch) a vidieť, čo s nimi výskumník robil.

Zdroj: UiO: University of Oslo Library

 

Plán manažmentu dát (DMP, z angl. Data Management Plan)

Nástroj, ktorý umožňuje vedcovi:

 • systematicky premýšľať o dátovom manažmente,
 • robiť strategické rozhodnutia v správnom čase,
 • ujasniť si so spolupracovníkmi očakávania ohľadom projektu,
 • zjednotiť si so spolupracovníkmi postupy a spôsob dokumentácie.

O dátach treba rozmýšľať (a rozhodovať sa) PRED, POČAS aj PO uskutočnení výskumu. DMP sa vypracováva na úplnom začiatku, ale v priebehu výskumu sa môže modifikovať podľa aktuálneho vývoja situácie

Postupné presadzovanie politiky povinných DMP

 • povinný pri žiadosti o grant z programu Horizont Európa,
 • povinný v Poľsku (Národné centrum vedy),
 • Slovensko – v rámci implementácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu plánuje sa postupne zaviesť povinný DMP v agentúre APVV podľa poľského vzoru.

Niektoré grantové agentúry a donori (napr. ERC) majú vzory plánov manažmentu dát, do ktorých výskumník vyplní údaje špecifické pre projekt.

Výskumné inštitúcie vo vyspelých krajinách už majú vo vnútorných predpisoch povinnosť vypracovávať DMP a majú aj pracovné pozície ako „podpora manažmentu dát“

Otázky, na ktoré odpovedáte v DMP

 • Aký druh dát sa bude zbierať počas výskumu? (dotazníky, merania, texty, fotografie, skeny…)
 • Budú medzi nimi špeciálne, citlivé kategórie dát? (osobné údaje, biologické vzorky, komerčné údaje, ktoré by mohli ovplyvniť obchodnú súťaž…)
 • Treba pred začatím projektu žiadať o súhlas (osoby – napr. pacientov, alebo organizácie, napr. Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, Štátnu ochranu prírody, Etickú komisiu…)?
 • Treba pred začatím projektu splniť nejaké právne povinnosti?
 • Aké sú práva a povinnosti pri používaní dát iných strán (napr. z komerčných databáz – niektoré môžu mať v zmluvách zákaz zdieľania podkladových dát po ukončení projektu, alebo obmedzenie objemu dát, ktoré môže výskumník extrahovať)?
 • V akých formátoch sa budú dáta ukladať?
 • Aký je predpokladaný objem získaných dát?
 • Máte stratégiu pomenovávania súborov a adresárov?
 • Ako budete dáta dokumentovať, opisovať? Metadát je veľa – ale ktoré budú kľúčové pre váš projekt?
 • Ako zabezpečíte, že budú vaše dáta zrozumiteľné pre iných?
 • Ako zabezpečíte svoje dáta (aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby – napr. dáta sú chránené heslom na univerzitnom serveri, citlivé dáta v papierovej podobe zamknuté v skrinke)?
 • Ako zaistíte zálohovanie dát?
 • Akým spôsobom budete zdieľať dáta, ktoré majú byť zverejnené (napr. v repozitári)?
 • Ako zabezpečíte dlhodobé uchovávanie? Ako dlho (napr. minimum 5 rokov pre dáta, ktoré sú podkladom pre publikácie)?
 • Ktoré z množstva získaných dát majú byť uchovávané dlhodobo a ktoré majú byť zničené/vymazané?

Nástroje a príručky na tvorbu DMP

Viac informácií aj na stránke Otvorená veda v Európe

Nástroje na tvorbu plán manažmentu dát

Príklady DMP z jednotlivých disciplín

 1. Prírodné vedy

Biodiversity loss in freshwaters under changing environment – lessons from island diatoms

 • analýza zozbieraných kvantitatívnych dát o rozsievke, dát o charaktere prostredia a kvantitatívnych dát o ekosystéme v exceli (xls),
 • veľkosť dát do 50 MB,
 • dáta možno publikovať na základe princípov FAIR.
 1. Technické vedy

Design of a low-cost 3D head scanner

 • analýza dát z 3D skenovania (stl), dát o pacientoch (csv), foto a video zdroje (jpeg, mp4),
 • veľkosť dát do 250 GB,
 • citlivé dáta (zahrňujúce pohlavie, vek a ochorenie) budú so súhlasom účastníka projektu zverejnené alebo budú po skončení projektu zničené. Ostatné dáta budú verejne dostupné.
 1. Lekárske a zdravotnícke vedy

Headache and sleep disturbances after traumatic brain injury – a sham controlled repetitive transcranial

 • analýza zozbieraných klinických dát (sav), obrázky z MRI (jpeg) a iné dokumenty (doc),
 • citlivé dáta nebudú pri zverejnení použité, ostatné budú otvorene prístupné.
 1. Pôdohospodárske vedy

Understanding antimicrobial use and resistance in the Ontario cow-calf sector: A building block for sustainability initiatives

 • analýza zozbieraných dát od producentov kráv (napr. dáta o antimikrobiálnych látkach), vzorky výterov, dáta od veterinárov,
 • dáta budú v textových (xls), obrazových (jpeg) alebo v numerických (xls) formátoch,
 • veľkosť dát do 1 GB,
 • citlivé dáta (údaje o chovateľoch) budú po 1 roku zničené, ostatné budú zverejnené po publikovaní štúdie otvorene pod licenciou CC BY SA.
 1. Spoločenské vedy

Worlding Public Cultures: The Arts and Social Innovation

 • analýza textových (pdf, docx), obrazových (png) a audio-vizuálnych materiálov (mp3, mp4),
 • dáta, ktoré nemožno publikovať kvôli ochrane súkromia (GDPR) publikované nebudú, ostatné budú uložené v archíve na základe princípov FAIR a s licenciou CCBY.
 1. Humanitné vedy

The Italian saxophone – a new instrument for an old musical tradition

 • analýza dát zhromaždených z hudobných partitúr, článkov, kníh a geografické a chronologické dáta zhromaždené v súlade s autorskými právami,
 • všetky dáta budú zdieľané otvorene po zverejnení a recenznom konaní.

Príklady DMP Technickej univerzity v Gdaňsku

Humanitné vedy (humanities)

Technické vedy (engineering and technology)

Lekárske vedy (medical and health sciences)

Spoločenské vedy (social sciences)

Webináre a ďalšie vzdelávacie zdroje k manažmentu výskumných dát a tvorbe plánu manažmentu dát