Verejné licencie

Verejné licencie a otvorený prístup

Open Access button with a hand-flickr-128x200

Licencie a verejné licencie – definície

Publikovanie v otvorenom prístupe sa spája s používaním licencií, ktoré umožňujú autorom jednoduchým spôsobom informovať iných používateľov o tom, ako môžu s dielom nakladať.  

V anglicky hovoriacich krajinách sa používajú termíny „open licenses“ a „open licensing“ (otvorené licencie), slovenský autorský zákon definuje tieto licencie ako „verejné licencie“. Okrem verejných (otvorených) licencií poznáme aj „slobodné licencie“ (free licenses) používané hlavne na softvér.

Licencia

Dokument, ktorý stanovuje, ako sa dielo môže alebo nemôže používať (či už ide o zvukový, obrazový, textový alebo multimediálny výtvor) a z neho vyplývajúce práva a obmedzenia.

Open_Knowledge_Foundation_logo

Verejná licencia („otvorená“ licencia)

Podľa definície organizácie Open Knowledge Foundation je to licencia, ktorou sa udeľuje právo na prístup k dielu (pokiaľ možno elektronicky a bezplatne), na jeho opakované použitie a rozširovanie s minimálnymi alebo žiadnymi obmedzeniami. Najznámejšie verejné licencie v súčasnosti sú medzinárodne uznávané licencie organizácie Creative Commons.

(Pozri aj free license, Creative Commons– Open License)

Z histórie

Prvé otvorené licencie sa spájajú so softvérom a dokumentáciou k nemu. Tieto licencie sú často označované ako slobodné (free) v zmysle slova sloboda, voľnosť (freedom of speech, freedom of use), nie v zmysle bezplatný (free of charge), t. j. každý môže slobodne dielo reprodukovať a rozširovať s cieľom komerčného alebo nekomerčného využitia, ale neznamená to, že môže dielo (softvér) použiť bezplatne. Aj z dôvodov nejednoznačnosti významu slova „free“ v angličtine sa hlavne v anglofónnych krajinách v súčasnosti používa výraz „open“ licencie (verejné licencie na Slovensku), pokiaľ máme na mysli licencie umožňujúce bezplatné použitie diela s minimom obmedzení.

Picture_of_License_network_by_bokanko

Softvér

1984 – vytvorenie licencie na slobodný softvér GNU General Public License (GPL);

2000 – vytvorenie licencie GNU Free Documentation Licencse (GFDL): táto licencia dopĺňa licenciu na slobodný softvér GPL a je určená na návody, manuály, učebnice a technické dokumenty.Logá verejných licencií

Otvorený obsah

1999Open Publication License (OPL): prvá licencia ktorá nebola určená na softvér, ale na online verzie tlačených kníh, časopisov, učebníc – na „otvorený“ obsah (open content); autori: David Wiley, Eric S. Raymond, Tim O`Reily, Andy Oram. D. Wiley ukončil projekt Open Content Project v roku 2002 a ako nástupný projekt (licencie) označil licencie Creative Commons;

2002 – prvý súbor licencií Creative Commons.

(Pozri aj Learning the lesson: open content licensing, Glyn Moody, august 2006. Dostupné online na https://lwn.net/Articles/181374/ ; Gutenberg 2.0: the birth of open content, Glyn Moody, marec 2006. Dostupné online na https://lwn.net/Articles/177602/ )

Obrázok „Otáznik“: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Čo umožňujú verejné licencie – základné informácie

Diela sprístupnené pod verejnou licenciou sa môžu voľne šíriť, zdokonaľovať a využívať na vytváranie nového obsahu.

Ak je napríklad nejaké dielo sprístupnené na webovej stránke pod verejnou licenciou, každý by mal mať právo dielo:

 • vytlačiť alebo šíriť ďalej,
 • zverejniť na inej webovej stránke alebo v tlači,
 • adaptovať dielo (meniť, pridávať),
 • začleniť celé alebo čiastočne do iného diela,
 • použiť ako základ diela vytvoreného v inom médiu (napr. audio nahrávka alebo film),
 • atď.

Konkrétne práva udelené licenciou závisia od úplného znenia verejnej licencie, ktorá sa na dielo aplikuje.

(Pozri aj Open Definition Guide)

Prečo používať verejné licencie – prínosy pre tvorcov

Právo a verejné licencie

Na základe Bernského dohovoru majú vo väčšine krajín výlučnú kontrolu nad dielami štandardne autori či nositelia autorských práv. Znamená to, že obsah chránený autorskými právami musí byť výslovne deklarovaný ako voľný, zvyčajne odkazom alebo zahrnutím licenčných vyhlásení z diela, ak chce autor rozšíriť možnosti využívania diela nad rámec povolený autorským právom.

Publikované diela zvyčajne štandardne podliehajú autorskému zákonu jurisdikcie, v ktorej boli zverejnené. 

Slovenský autorský zákon

 • automaticky chráni dielo od okamihu, kedy je objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami (AZ 185/2015 Z. z.),
 • udeľuje určité výhradné práva autorovi/nositeľovi autorských práv (zvyčajne počas života autora/autorov a 70 rokov po jeho smrti) atď.

Ochrana, ktorú poskytujú autorské zákony, je za mnohých okolností vhodná, ale existujú aj okolnosti, za ktorých môže táto ochrana zbytočne obmedzovať samotných tvorcov.

Symbol for benefits-Flaticon

Prínosy pre tvorcov

 Verejné licencie sú nástrojom, ktorý dáva tvorcom slobodu určiť, ako môžu iní ľudia použiť ich diela, a zároveň prinášajú tvorcom výhody, ktoré by inak nezískali. Medzi takéto práva a vyplývajúce prínosy patrí:

 • voľné šírenie diela – zvyšuje okruh používateľov, ku ktorým sa dielo dostane,
 • voľné použitie diela bez povinnosti žiadať o povolenie pri každom použití/zdieľaní – znižuje administratívno-časovú záťaž pre obidve strany,
 • adaptovanie diela – umožňuje zdokonalenia diela a zvýšenie jeho hodnoty,
 • vytváranie nových (odvodených) diel – umožňuje vznik napr. prekladov, adaptácií alebo prác z úplne iným zameraním, a tak aj rozšírenie okruhu ďalších používateľov atď.

(Pozri aj Free_content, Open Definition Guide)

Podmienky verejných licencií

Existuje mnoho druhov verejných licencií s rôznymi podmienkami. Zvyčajne ide kombináciu niektorých z týchto podmienok:

Povolenie (Persmission)Iní používatelia musia požiadať nositeľa autorských práv (AP) o povolenie pred použitím diela. (Táto podmienka predstavuje značnú administratívnu záťaž a časovú stratu).
Oznámenie (Notification)Iní používatelia musia upovedomiť nositeľa AP o použití jeho diela. (Táto podmienka predstavuje značnú administratívnu záťaž a časovú stratu).
Úplné znenie Fulltext, FT)Iní používatelia musia uviesť úplné znenie licencie pri každom použití diela.  (Náročné realizovať pri niektorých typoch médií.)
Uvedenie autora (Attribution, BY)Iní používatelia musia uviesť autora alebo nositeľa autorských práv diela pri použití diela.
Rovnaké šírenie (ShareAlike, SA)Iní používatelia, ktorí vytvárajú odvodený obsah diela, musia odvodené dielo v prípade jeho šírenia  sprístupniť pod rovnakou licenciou, pod ktorou bolo šírené pôvodné dielo.
Nekomerčné použitie (Noncommercial, NC)Dielo sa môže používať iba na nekomerčné účely.  (V praxi to znamená, že sa nemôže použiť ani pri tvorbe učebnice, v prípade, že by učebnica nebola tiež nekomerčné dielo a pod.)
Bez odvodeného obsahu (NonDerivatives, ND)Iní používatelia nesmú šíriť odvodené diela – znamená to, že dielo sa nesmie adaptovať ani nijako modifikovať. (V praxi to znamená, že sa dielo nemôže ani preložiť, ani použiť pri tvorbe učebníc či otvorených vzdelávacích zdrojov a pod.)

Najčastejšie sa vyskytujú tieto 3 podmienky:

 • uvedenie autora (attribution)
 • rovnaké šírenie (sharealike alebo copyleft)
 • nekomerčné použitie diela (non-comerciality)

(Pozri aj Data Curation Centre, Commons: Choosing a license)

Tools_icon.svgVýber a aplikácia verejných licencií

Akú licenciu zvoliť?

Zvolená licencia má čo najlepšie zodpovedať potrebám autora.

Čo treba zvážiť pred udelením licencie:

 • druh obsahu – text, dáta, zvuk, fotografie,
 • práva – ste nositeľom autorských práv, máte právo udeliť dielu licenciu?
 • iné faktory (požiadavky/podmienky financovateľa, repozitára, vašej inštitúcie alebo vyplývajúce z miestnej legislatívy),
 • možnosť udeliť viacerých licencií (dual/multiple licensing),
 • porovnanie rôznych otvorených licencií.

Licence display text-Digital Curation CentreVýber – nástroje

Na porovnanie, výber a aplikáciu zvolenej licencie sa môžu využiť rôzne nástroje. Napríklad:

Nástroj Open Science Framework (OSF) na výskumné dáta/materiál, projekty, registrácie alebo preprinty v OSF: https://choosealicense.com/

Nástroj Creative Commons na rôzne druhy diel: https://creativecommons.org/choose/

 Aplikovanie verejnej licencie

 • uviesť na viditeľnom mieste v diele, že dané dielo je sprístupnené pod konkrétnou verejnou licenciou,
 • uviesť úplné znenie zvolenej licencie alebo odkaz na ňu.

Príklady verejných licencií

Licencie na dáta

Skratka

Názov

Tvorca

OGL/NGL

Open Government Licence; Non-Commercial Government Licence

The National Archive UK

CDLA

CDLA-PermissiveVersion 2.0 (Community Data License Agreement)

The Linux Foundation

ODC

Open Data Commons Open Database License (ODbL);

Open Data Commons Attribution License;

Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)

Open Knowledge Foundation

CC BY

Creative Commons Attribution 4.0

Creative Commons

CC0

Public Domain Dedication v1.0

Creative Commons

 

Iné verejné licencie – text, umelecké diela atď.

Skratka

Názov

Podmienky

CC BY

Creative Commons Attribution 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

Uvedenie autora (Attribution)

CC BY-SA

Creative Commons Attribution ShareAlike 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

Uvedenie autora, Rovnaké šírenie (Attribution, ShareAlike)

CC0

Public Domain Dedication v1.0

Verejná sféra (Public Domain)*

GFDL[1]

GNU Free Documentation License v1.1, 1.2, 1.3

Uvedenie autora, Rovnaké šírenie, Úplný text (Attribution, ShareAlike, FullText)

FAL

Free Art License v1.2, 1.3

Uvedenie autora, Rovnaké šírenie, Úplný text (Attribution, ShareAlike, FullText)

* Public domain je pojem z anglosaského právneho systému a pozostáva z diel, ktoré nepodliehajú autorským právam a majú postavenie verejného vlastníctva. Ide o súbor verejne dostupných materiálov, ktoré môžu poslúžiť na pestovanie novej kreativity a tvorbu nových poznatkov. Preklad termínu v slovenčine nie je ustálený, používajú sa alternatívy public domain, verejná sféra, verejná doména. (zdroj)

Slovensko a verejné licencie

Verejné licencie sú súčasťou slovenského autorského zákona od roku 2013.

Verejná licencia je definovaná v autorskom zákone – Zákon č.185/2015 a stanovuje, že

 • autor môže udeliť súhlas na použitie diela bližšie neurčenému okruhu osôb,
 • použítím diela vzniká zmluvný vzťah,
 • licencia je nevýhradná, bezodplatná a nemožno ju vypovedať.
Coat_of_arms_of_Slovakia

Zdroje a ďalšie odporúčané materiály na štúdium

Zdroje
 1. Guide to open licensing: http://opendefinition.org/guide/
 2. Learning the lesson: open content licensing, Glyn Moody, August 2006. A good history of open content licenses. Dostupné online na https://lwn.net/Articles/181374/ Citované dňa 22. november,2023
 3. Gutenberg 0: the birth of open content, Glyn Moody, March 2006. Dostupné online na https://lwn.net/Articles/177602/ Citované dňa 22. novembra 2023.
 4. GNU Free Documentation License at https://gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 5. Creative Commons at https://wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 6. Copyright alliance at https://copyrightalliance.org/faqs/what-can-you-copyright/
 7. Commons: Choosing a license at https://wikimedia.org/wiki/Commons:Choosing_a_license
 8. New Copyright Act (CA) – Act No 185/2015 Copyright Act at https://dusevnevlastnictvo.gov.sk/en/web/guest/novy-autorsky-zakon
 9. GNU Free Documentation License – logo: https://gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 10. Duševné právo: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/detail-novinky/-/asset_publisher/TAdAnDyO0sTf/content/novelizacie-autroskeho-zakona?_101_INSTANCE_TAdAnDyO0sTf_redirect=%2Fweb%2Fguest
 11. Open licensing: at FOSTER: https://www.fosteropenscience.eu/learning/open-licensing/#/id/5b618775ddd75cab7db42b31
Ďalší materiál na štúdium
 1. https://opencontent.org/definition
 2. http://davidwiley.org/
 3. https://otvorenaveda.cvtisr.sk/
 4. BEDNÁRIK, R. Sprístupnenie dát a licencie Creative Commons. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2019, s. 247. Dostupné na https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/pdvait/adamova-internet-3-tlac.pdf
 5. DCC: https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/license-research-data
 6. The SPDX License List – is a list of commonly found licenses and exceptions used in free and open or collaborative software, data, hardware, or documentation at: https://spdx.org/licenses/
 7. Collins, E., Milloy, C., & Stone, G. (2021). Sprievodca licenciami CREATIVE COMMONS (nielen) pre autorov monografií z oblasti spoločenských vied. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií. DOI: https://doi.org/10.52036/slcc.2021
 8. Adamová Z., LICENCIE CREATIVE COMMONS… AKO VYSPORIADAŤ PRÁVA PRI OPEN ACCESS. https://otvorenaveda.cvtisr.sk/webinar-1/
 9. Gabriela Fišová. (2022, apríl 27). Copyright a verejné licencie. Dostupné online v Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.6696298 alebo na https://otvorenaveda.cvtisr.sk/copyright-a-verejne-licencie/
Obrázky – zdroje
 1. Open Access button with a hand. Flickr. CC BY 2.0 Deed
 2. Logo Open Knowledge. Dostupné na Wikimedia Commons pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International.
 3. License Network: Autorka: English: Kristina Bokan Русский: Бокан Кристина, CC BY 3.0, dostupné na Wikimedia Commons.
 4. Logá verejných Licencií z Gabriela Fišová. (2022, apríl 27). Copyright a verejné licencie. Dostupné online v Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.6696298 pod licenciou CCBY 4.0.
 5. Otáznik. Obrázok od Peggy und Marco Lachmann-AnkePixabay.
 6. Paragraf. Ikona od LAF z Flaticon..
 7. Obrázok Benefits: Flaticon.com
 8. Obrázok Tools icon od Manjiro5, CC0 z Wikimedia Commons.
 9. Príklad zobrazenia licencie. Zdroj: DCC
 10. Slovenský štátny znak: Autor: Tlusťa – Čl. 9. ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 2, ods. 1 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, Voľné dielo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=846468