Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul Open Access infraštruktúra

Druhý modul „Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Open Access infraštruktúra“, sa uskutoční v termíne od 22. 11. do 26. 11. 2021. V prvý deň výučby je priblížená problematika Open Access repozitárov, účastník spozná systémy publikovania otvorených zdrojov v repozitároch a na webových stránkach, bude rozumieť problematike digitálnych repozitárov, zhodnotiť open source softvér pre repozitáre, ako i softvér na publikovanie časopisov s otvoreným prístupom na webe či zostaviť plán implementácie zvolenej infraštruktúry v inštitúcii. Ďalší deň je zameraný na Open Access časopisy, účastník bude vedieť zostaviť licenčnú zmluvu o použití diela v rámci Open Access zohľadňujúcu slovenskú legislatívu na ochranu autorských práv, bude vedieť poskytnúť informácie o používaných vydavateľských politikách v slovenských vydavateľstvách a ovládať spôsoby zverejňovania a šírenia prác publikovaných na Slovensku. Posledný deň výučby sa účastník dozvie o otvorených koncepciách v súvislostiach, t. j. otvorených vzdelávacích zdrojoch, otvorených dátach, otvorenej vede, dátovom kurátorstve a mnoho iných zaujímavých informácií.

Read more

Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul základy Open Access

Prvý modul „Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Základy Open Access“ vyučujeme od roku 2018. Kurz „Základy Open Access“ sa najbližšie uskutoční v prvom polroku 2022 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz je bezplatný a prebieha v slovenskom jazyku. V prvý deň je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu. V druhý deň sa zameriame na práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie. V tretí deň sa pozrieme na dopady otvoreného prístupu na výskum a na záver dňa si celú problematiku otvoreného prístupu zopakujeme.

Read more