Zelená cesta

Zelená cesta

Zelený otvorený prístup/zelená cesta je otvorený prístup uskutočňovaný prostredníctvom otvorených repozitárov a vlastných webových stránok. Článok alebo knihu (alebo dáta) môže uložiť samotný autor alebo jeho zástupca v čase publikovania alebo bezprostredne po publikovaní.

Postup pri ukladaní dokumentov a dát do otvorených repozitárov:

  • zvoliť vhodný otvorený repozitár pre uloženie dokumentu/dát (inštitucionálny, predmetový/tematický repozitár, univerzálny atď.) Ak inštitúcia nemá zriadený vlastný repozitár, autor si môže vybrať niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.
  • ukladanie článku, ktorý bol publikovaný v časopise, je nevyhnutné oboznámiť sa s politikami autorských práv vydavateľa časopisu. Autor si musí skontrolovať, či môže článok samo-archivovať v preprinte, postprinte alebo vydavateľovej verzii a tiež, či sa na zverejnenie článku formou otvoreného prístupu nevzťahuje embargo.
    Vhodným nástrojom na overenie politík autorských práv vydavateľov, čo sa týka samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom, je RoMEO.
  • ukladanie monografie – ukladá autor alebo financovateľ výskumu, alebo aj vydavateľ. Vydavateľ musí vytvoriť pre autorov politiky definujúce podmienky archivácie kníh. Publikácia je voľne dostupná, ale niekedy len po tzv. období embarga (v prípade humanitných spoločenských vied aj 12 mesiacov).
  • ukladane výskumných dát – treba zvážiť možnosť zverejnenia. Rôzne dáta majú rôzne stupne zverejnenie, a to od úplne verejných až po vysoko dôverné. Autor aj vydavateľ dát sa musia ubezpečiť, že dáta neporušujú Zákon o ochrane osobných údajov (122/2013)Autorský zákon (185/2015). K uloženým dátam môže byť pripojená licencia, v ktorej autor špecifikoval podmienky ich použitia.

Repozitáre

Otvorené archívy alebo repozitáre sú úložiská, ktorých prostredníctvom autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie.