Repozitáre

Repozitáre

Digitálny repozitár

Digitálny repozitár je online archív určený na uchovávanie digitálnych objektov. V repozitároch sa ukladajú akékoľvek typy dokumentov, od textových až po multimediálne (monografie, alebo ich časti, výskumné správy, zborníky, články) v elektronickej podobe za účelom ich dlhodobého uchovávania. Môže ísť o digitalizované dokumenty, tj. tlačené druhy dokumentov prevedených do digitálnej podoby, alebo o dokumenty vytvorené už ako digitálne. Digitálny repozitár zaisťuje uloženie, ochranu, integritu, autenticitu a sprístupnenie digitálnych dokumentov. Koncept digitálnych repozitárov je relatívne novým fenoménom, objavil sa na začiatku 21. storočia.

ResearcgDataRepositories-Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons

Typy repozitárov

  • inštitucionálne – obsahujú najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, vrátane tzv. „sivej“ literatúry
  • predmetové/tematické (odborové) – sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť, napr. arXiv.org, PubMed Central® (PMC)
  • multiodborové/univerzálne – napríklad Zenodo umožňuje autorom z celého sveta ukladať rôzne typy výskumných materiálov v rôznych formátoch: články, dátové súbory, softvér a i.
  • národné – ukladajú, archivujú a sprístupňujú publikácie, výskumné dáta a sivú literatúru daného štátu

Repozitár s otvoreným prístupom alebo otvorený archív

Ide o digitálnu platformu, do ktorej sa ukladajú výsledky výskumu a ktorá poskytuje obsah bezplatne, online a na trvalo. Podľa Directory of Open Access Repositories, väčšina obsahu, ktorý je voľne dostupný (83,2%), je dostupná cez inštitucionálne repozitáre.

Interoperabilita digitálnych repozitárov

Repozitáre dodržiavajú medzinárodne dohodnutý súbor technických noriem, aby boli interoperabilné. Dodržiavajú spoločný protokol nazývaný Archives Initiative Protocol for Metadata harvesting (OAI-PMH). Vďaka tomuto protokolu je obsah repozitárov indexovaný webovými vyhľadávacími nástrojmi, čím vytvárajú databázu obsahu s otvoreným prístupom.

ExamplePríklady repozitárov

Zenodo

Univerzálny repozitár s otvoreným prístupom, ktorý prevádzkuje organizácia Cern. Slúži prioritne vedeckým a výskumným pracovníkom ako úložisko výskumných dát, dokumentov či iných výskumných výstupov. Do repozitára je možné vložiť dáta v akomkoľvek dátovom súbore a ku každému súboru je automaticky priradený identifikátor digitálneho objektu (DOI). Repozitár bol založený v roku 2013 ako otvorené vedecké úložisko bez nutnosti inštitucionálneho zaradenia.

Re3data

Globálny register repozitárov výskumných dát, ktorý pokrýva repozitáre výskumných dát z rôznych vedeckých disciplín. Ponúka výskumníkom, organizáciám, knižniciam a vydavateľom prehľad existujúcich medzinárodných repozitárov výskumných dát. Spoločnosť Re3data presadzuje kultúru zdieľania, lepšej dostupnosti a viditeľnosti výskumných dát. Tento register bol oficiálne spustený v máji roku 2013.

OAPEN Library (Open Access Publishing Network)

Centrálny repozitár na hosťovanie a rozširovanie OA kníh, poskytuje služby výskumníkom, vydavateľom, knižniciam a financovateľom výskumu v oblasti hosťovania, ukladania (repozitár), zaistenia kvality, rozširovania a digitálneho uchovávania. Podmienkou pre vydavateľov je vydávať vedecké, recenzované knihy, voľne dostupné alebo pod otvorenou licenciou. Vydavatelia nájdu rôzne príručky, informácie o službách, recenznej politike, podmienky ERC pre vydavateľov atď. na webovej stránke OAPEN Library .

RoarMap

Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (RoarMap) predstavuje medzinárodnú databázu mapujúcu rast jednotlivých mandátov a politík otvoreného prístupu prijatých napríklad univerzitami, vedeckými inštitúciami a subjektmi financujúcimi výskum, ktoré od svojich výskumných pracovníkov vyžadujú, aby poskytli otvorený prístup k svojim recenzovaným výstupom tak, že ich uložia do repozitára s otvoreným prístupom.

ROAR

Register repozitárov s otvoreným prístupom.

Obrázky – zdroje:
  1. Digitalbevaring.dk:

    Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons

  2. Interoperability: Webová stránka od Marcia L. Zeng, 2019. CC BY.
  3. Example: Example icons created by Freepik – Flaticon