Publikovanie

Ako sa stať open access – pre vydavateľov časopisov

Ako sa stať open access - pre vydavateľov časopisov

Pre oblasť vydávania časopisov boli vypracované Zásady transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní, ktoré vytvorili  a neustále aktualizujú akademické organizácie COPE, DOAJ, OASPA, WAME. V súčasnosti majú časopisy dispozícii už 4. verziu.

Dôležité atribúty vydávania časopisov vo forme otvoreného prístupu a nástroje na tvorbu OA časopisov:

Typy otvoreného prístupu

Finančná politika a financovanie OA časopisu

Povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií

Autorské právo – licencie

Webstránka OA časopisu

Propagácia open access časopisu

Open Access Journal Toolkit

Typy otvoreného prístupu

Na začiatku sa treba rozhodnúť, aký typ otvoreného prístupu bude váš časopis ponúkať. Máte na výber dve možnosti, pričom časopisecký titul ich môže tiež kombinovať.

Zlatý otvorený prístup 

Zelený otvorený prístup 

Diamantový/platinový otvorený prístup

OA-pristupy-zeleny-zlaty-diamantovy

euro

Finančná politika a financovanie OA časopisu

Existujú dve možnosti financovania open access časopisu:
 • časopis financuje bezplatne prístupné články z poplatkov za spracovanie a uverejnenie článku (Article Processing Charges, skr. APC)
 • časopis financuje bezplatne prístupné články z ďalších zdrojov
APC poplatky (publikačné poplatky/publishing charges)

APC poplatky platia autori článkov, príp. inštitúcie, ktoré autori zastupujú. APC poplatok môže pokrývať náklady vydavateľa úplne alebo čiastočne – závisí to od štruktúry rozpočtu časopisu a všeobecných štandardov.

Voliteľný APC poplatok – rozhodnutie o platbe sa ponechá na autorovi (discretionary APC, optional open access, hybridné OA časopisy)

Zľavy z APC poplatkov:
Redakcia môže modifikovať výšku APC poplatku prostredníctvom zľavových schém napríklad, ak si autor zakúpi inú printovú publikáciu vydavateľstva  a pod.

 
Príklady OA časopisov vyberajúcich APC poplatky:

Slovenská republika:

Česká republika:

Iné:

Viac informácií o alternatívnych modeloch financovania OA časopisu nájdete TU.

Povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií

Vedecký pracovník sa vo svojej práci môže stretnúť s nariadením povinného otvoreného prístupu k publikáciám financovaných zo zdrojov určitého grantu alebo inštitúcie (tzv. mandatórna politika). V Slovenskej republike je to napr. mandatórna politika o zverejnení formou open access výstupov financovaných z programu Horizont Európa. Mandatórna politika môže požadovať zlatú alebo aj zelenú cestu otvoreného prístupu. Je dobrým zvykom na webstránke OA časopisu zverejniť, aké inštitúcie a aké mandatórne politiky časopis podporuje (Compliance with Open Access Mandates).

Príklad:

Author Compliance Tool-Wiley-printscreen

Broken copyright

Autorské právo – licencie

Druh licencie (licencií), ktorú (ktoré) časopis akceptuje, chráni práva autorov a definuje práva čitateľa. Verejná licencia určuje, čo je čitateľ oprávnený robiť s publikovanými textami. Pri otvorenom prístupe sa z dôvodov ich medzinárodnej zrozumiteľnosti najčastejšie využívajú licencie Creative Commons (skratka CC).

Treba zdôrazniť, že typ Creative Commons licencie priraďuje textu autor. Redakcia časopisu však musí dať verejne jasne najavo, aký typ licencií od autorov akceptuje. Grafické zobrazenie typu licencií  treba uverejniť na webovej stránke časopisu – aby autor vedel, aké licencie časopis akceptuje, a čitateľ vedel, ako môže s textami publikovanými v časopise ďalej narábať. Viac o licenciách CC a ich používaní v príručke Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny.

website-200x133

Webstránka OA časopisu

Body, o ktorých treba porozmýšľať

Štandardné základné informácie o časopise:
 • mená členov edičnej rady, kontaktné údaje redakcie časopisu, inštrukcie pre autorov, podrobné informácie o vydavateľskom procese a informácie o dodržiavaní publikačnej etiky
Organizácia a formát obsahu na stránke
 • usporiadanie jednotlivých častí časopisu na stránke (články, recenzie, dátové súbory obsah…)
 • definovanie formátu obsahu, ktorý sa bude používať (HTML, PDF, XML)
 • layout stránky: Webstránka OA časopisu = vstupná brána k jeho obsahu. Design musí byť prehľadný a jasný.
 • v štruktúre článku uviesť, že je open access (vrátane pdf verzie článku, ktorú je možné vytlačiť)
 • uverejnenie podrobných informácií o autorských právach (viac sekcia Autorské právo (licencie)
 
Popis obsahu (metadáta)
 • kvalitný dátový opis (metadáta) je kľúčový na  zabezpečenie viditeľnosti OA časopisu
 • môžu obsahovať jednoduché pomenovanie informácií o zdroji, ale aj zložitejšie informácie, napr. informácia o financovaní
 • na ľahšie vyhľadanie treba zaistiť kompatibilitu metadát s protokolom OAI-PMH – protokol na harvestovanie (vyhľadávanie a zber) metadát – mechanismus zabezpečujúci interoperabilitu repozitárov atď. Viac na https://www.openarchives.org/pmh/
Inštrukcie pre autorov Open access časopis zverejňuje online základné body svojej politiky ako:
 • druh licencií, ktoré akceptuje,
 • finančný model časopisu (výšku APC poplatkov, spôsob ich platby, iné možnosti platenia za uverejnenie článku, zľavy atď.),
 • v prípade zelenej cesty otvoreného prístupu povinnosti autora na archiváciu (embargo na zverejnené články, typ úložiska),
 • ktoré inštitucionálne politiky open access časopis podporuje

450px-Multichannel-marketingPropagácia open access časopisu

Propagovanie open access časopisu medzi vedcami, perspektívnymi autormi, online sprostredkovateľmi a širšou verejnosťou je kľúčom k úspechu open access časopisu. Ak chcete, aby bol obsah vášho časopisu objavený včas a cielene, nájdete tu niekoľko užitočných tipov, ako to dosiahnuť:

Networking

Vytváranie kontaktov sa ukázalo ako najúspešnejší nástroj na povzbudenie potenciálnych autorov k publikovaniu vo vybranom časopise a jeho propagácii. Redaktori časopisu by mali budovať sieť kontaktov v ich komunitách a nie len lákať nových autorov, ale šíriť osvetu o otvorenom prístupe vo všeobecnosti (vedci bývajú k open access časopisom podozrievaví). Akademický a vedecký svet je stále pomerne uzavretý, takže odporúčanie zvnútra prekoná najzložitejšie marketingové praktiky.

DOI (Digital Object Identifier)

Forma trvalej a jednoznačnej online identifikácie. DOI umožňuje jednoznačne identifikovať digitálnu publikáciu na internete. Reťazec znakov vo forme odkazu je spojený s metadátami publikácie popisujúcich daný objekt. Viac informácií TU.

Online vyhľadávače, registre, databázy a repozitáre

Tieto nástroje sú pilierom marketingu pre všetky open access publikácie. Medzi odporúčané patria:

Register open access časopisov DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ je renomovaný online register, ktorý indexuje open access, recenzované časopisy. Viac informácií o podmienkach zaradenie open access časopisu do DOAJ nájdete TU.

Google Scholar
Voľne prístupný webový vyhľadávač, ktorý indexuje plné texty alebo metadáta odbornej a vedeckej literatúry. Viac informácií k podmienkam harvestovania obsahu prostredníctvom Google Scholar nájdete TU.

Informačné online databázy
Rozhodnutie o zaradení vášho časopisu do databázy nezískate ihneď, najskôr to býva niekoľko týždňov po podaní žiadosti (v prípade tzv. citačných databáz, ako je Web of Science alebo Scopus, sú to dokonca roky). Preto treba podať žiadosť o indexáciu včas. Na zaradenie do citačných databáz Web of Science alebo Scopus musí časopis spĺňať prísne podmienky. Viac informácií na stránkach jednotlivých databáz:
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

Open Access repozitáre
Ďalším spôsobom spropagovania vášho časopisu je jeho archivácia vo verejne prístupnom repozitári.

Publicita na úrovni článku

Vedci posudzujú články podľa novosti a hodnoty prinášaných informácií. Z aktuálneho čísla môžete vybrať čo najpôvodnejšie a najaktuálnejšie vedecké články a informovať o nich odbornú vedeckú komunitu – umiestniť ich na sociálnych sieťach všeobecných (Facebook, Instagram) alebo tzv. vedeckých sociálnych sieťach (ResearchGate, Academia.edu a i.).

Open Access Journal Toolkit

Open Access Journals Toolkit – súbor nástrojov zahŕňa témy týkajúce sa celého životného cyklu vývoja časopisu a jeho každodennej prevádzky, ako je tvorba časopisu, náklady, personálne zabezpečenie, tvorba politiky až po indexovanie a kľúčové technické aspekty.

Nový nástroj pre časopisy s otvoreným prístupom

Open Access Journals Toolkit vytvorili Register časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals, DOAJ ) a Združenie akademických vydavateľov s otvoreným prístupom (The Open Access Scholarly Publishing Association, OASPA). Predstavuje významný medzník v úsilí OASPA a DOAJ podporovať transparentnosť, prístupnosť a inklúziu vo vedeckom publikovaní. Je určený novým aj zavedeným OA časopisom pri orientácii v rýchlo sa meniacom svete otvoreného publikovania. Umožňuje robiť kvalifikované a informované rozhodnutia.

Medzi hlavné funkcie súboru nástroja patrí:

 • Užívateľsky prívetivá a prístupná webová stránka s jednoduchou navigáciou a funkciou vyhľadávania, ktorá umožňuje všetkým používateľom nájsť relevantné informácie a zdroje jednoducho bez ohľadu na to, aký majú k internetu prístup.
 • Výber kolekcie zdrojov pokrývajúcich rôzne aspekty otvoreného publikovania, ako sú redakčné politiky, licencie, metadáta a indexovanie.
 • Praktické usmernenia a šablóny, ktoré pomôžu vydavateľom založiť a udržiavať vysokokvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
 • Verzia na stiahnutie vo formáte pdf na podporu tých, ktorých pripojenie nemusí umožniť konzistentné prezeranie webovej verzie.
 • Nástroj bude k dispozícii vo viacerých jazykoch.
 • Každá podstránka, článok, obsahuje aj informácie o autoroch a dátum poslednej aktualizácie. Nástroj sa bude podľa potreby aktualizovať. Na každej podstránke je aj link na stiahnuteľnú verziu daného článku v pdf formáte aj s licenciou.
Obrázky – zdroje
 1. OA prístupy-CVTI SR. 
 2. Symbol eura: Pixaby 
 3. How to Comply withopen access policies: printscreen
 4. Broken copyright: Flickr.

  3D Broken Copyright“ by ccPixs.com is licensed under CC BY 2.0.

 5. Webstránka: Needpix
 6. Multichannel marketing-Author: Seobility. Multichannel Marketing – Author: Seobility – License: CC BY-SA 4.0
 7. OA Journals Toolkit: printscreen