Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Základy otvorenej vedy

Vzdelávací program Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Základy otvorenej vedy, sa uskutoční v druhej polovici roku 2023.

Vzdelávanie sa realizuje iba prezenčnou formou. Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave, ktorého odborní pracovníci lektorsky zabezpečujú výučbu jednotlivých odborných tém.

Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne rozšírenie kvalifikácie komplexnými poznatkami o otvorenej vede a otvorenom prístupe, nevyhnutnými pre pracovné uplatnenie na pozíciách so zodpovednosťou za publikovanie, spracovávanie a sprístupňovanie odborných a vedeckých dokumentov a dát, konkrétne na pozícií vydavateľa, knihovníka alebo informačného špecialistu. Absolvent modulu ovláda filozofiu otvorenej vedy, otvoreného prístupu. Pozná históriu, terminológiu, princípy a spôsoby implementácie otvorenej vedy do praxe pri publikovaníbotvorených zdrojov. Má prehľad o právach duševného vlastníctva a licenciách pre otvorený prístup. Vie demonštrovať dosah otvoreného prístupu v prostredí odbornej a vedeckej komunikácie a poskytovať kvalifikované informácie pre podporu výskumu.

Účasť na kurze je bezplatná.

Rozsah kurzu je 18 hodín.

V prípade záujmu kontaktujte otvorenaveda@cvtisr.sk.