aktuality

Dohoda o reforme hodnotenia výsledkov výskumu

Dohoda o reforme hodnotenia výsledkov výskumu

 Začiatkom roku 2022 sa začal proces spoluvytvárania navrhovanej reformy hodnotenia výskumu. Výsledkom je nedávno online sprístupnený dokument definujúci ťažiskové požiadavky a princípy, ktoré by mali byť aplikované pri procese transformovania doterajších hodnotiacich kritérií vedy a výskumu. Dohoda bola vypracovaná pod gesciou Science Europe, Európskej asociácie univerzít, za pričinenia Dr. Karen Stroobants a s podporou Európskej komisie. Text zohľadňuje príspevky a návrhy viac ako 350 výskumných organizácií z viac ako 40 krajín.

Dohoda o reforme hodnotenia výsledkov výskumu hovorí o tom, akým smerom sa majú uberať zmeny v postupoch hodnotenia výskumu, výskumných pracovníkov a organizácií vykonávajúcich výskum, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita a spoločenský dosah výskumu. Dohoda obsahuje zásady, záväzky a časový rámec reforiem a zároveň určuje princípy pre vznikajúcu koalíciu organizácií, ktoré sú ochotné spolupracovať pri realizácii zmien.

Signatári sa budú usilovať o dosiahnutie spoločnej vízie, ktorá spočíva v tom, aby sa pri hodnotení výskumných projektov, výskumných pracovníkov a výskumných organizácií uznávali rôzne výstupy, postupy a činnosti (nielen publikovanie vo vedeckých časopisoch, ale aj recenzovanie, učenie, mentoring, popularizácia vedy, zapájanie verejnosti a pod.), ktoré maximalizujú kvalitu a dopad výskumu. Nové hodnotiace kritéria by tiež mali zohľadňovať rôzne úlohy výskumníkov v rámci výskumu, ako aj odlišné štádia kariéry.

To si vyžaduje, aby sa hodnotenie zakladalo predovšetkým na kvalitatívnom posúdení, pre ktoré je kľúčové vzájomné zhodnocovanie podporované zodpovedným používaním kvantitatívnych ukazovateľov. Kvantitatívne ukazovatele, ako napr. impact faktor časopisov a ďalšie metriky, by mali pri hodnotiacich kritériách zohrávať skôr pomocnú úlohu a nemalo by im byť pripisované dominantné postavenie. Osobitný význam sa prikladá aj princípom otvorenosti a otvorenej vedy všeobecne, ktoré môžu byť užitočnými indikátormi i nástrojmi pri šírení a zhodnocovaní vedeckých poznatkov.

Organizácie, ktoré sa rozhodnú podporovať aktivity koalície, sa budú spolupodieľať na príprave krokov, ktoré podniknú na realizáciu záväzkov, ako aj na plánovaní tempa ich reformného postupu, ktorý sa môže líšiť v závislosti od kontextu (napríklad národného, disciplinárneho alebo hodnotenia jednotlivých výskumníkov, výskumných oddelení a výskumných organizácií či výskumných projektov) a od strategických cieľov a poslania každej organizácie.

K potenciálnym signatárom patria:

  • neziskové organizácie zapojené do hodnotenia výskumu, zvyčajne verejné alebo súkromné organizácie financujúce výskum,
  • organizácie vykonávajúce výskum vrátane univerzít, výskumných centier, výskumných infraštruktúr,
  • vnútroštátne/regionálne orgány alebo agentúry, ktoré vykonávajú určitú formu hodnotenia výskumu,
  • združenia financujúce výskum,
  • združenia výskumných pracovníkov a učené spoločnosti,
  • a iné relevantné združenia a organizácie.

Organizácie zapojené do hodnotenia výskumu so sídlom v Európe alebo mimo nej sú povzbudzované, aby podpísali dohodu a následne sa pripojili ku koalícii.

Zber podpisov pod dohodu sa začne 28. septembra 2022 počas Dní výskumu a inovácií 2022, ktoré organizuje Európska komisia, ale záujemcovia o pripojenie sa k dohode môžu vyjadriť svoj záujem o podpis aj skôr.

Súčasťou dohody sú stovky akademických inštitúcií z Európy (zoznam záujemcov). V Českej republike sa zapojili viaceré univerzity a inštitúcie, napríklad Karlova, Masarykova, Mendelova univerzita či Česká akadémia vied. Zo Slovenskej republiky vyjadrili záujem zatiaľ iba dve inštitúcie, Biomedicínske centrum SAVSlovak Reproducibility Network/Spoločenstvo otvorenej vedy.

Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.scienceeurope.org/news/rra-agreement-final/

Znenie dohody je voľne dostupné na: https://www.scienceeurope.org/our-resources/agreement-reforming-research-assessment/