aktuality

Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede

Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede

Dňa 15.11.2021, na 41. zasadnutí Generálnej konferencie, UNESCO prijalo Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede, ktoré podporilo všetkých 193 členských štátov. Odporúčanie predstavuje prelomový krok na dosiahnutie globálneho verejného dobra prostredníctvom úsilia globálnej komunity, tak potrebného v čase epidémie covid-19.

Odporúčanie definuje spoločné hodnoty a princípy otvorenej vedy a identifikuje konkrétne opatrenia týkajúce sa otvoreného prístupu a otvorených dát; obsahuje návrhy, ako priblížiť občanov vede a záväzok podporovať a uľahčiť tvorbu a šírenie vedeckých poznatkov vo svete. Na vypracovaní odporúčania sa podieľalo viacero zainteresovaných strán v rámci regionálne vyváženého, inkluzívneho a transparentného konzultačného procesu.

Odporúčanie UNESCO v oblasti otvorenej vedy dopĺňa Odporúčanie v oblasti vedy a vedeckého výskumu z roku 2017 a rozvíja stratégiu UNESCO v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a výskumu a nové Odporúčanie UNESCO pre otvorené vzdelávacie zdroje.

Odporúčania UNESCO sú právne nástroje, v rámci ktorých „Generálna konferencia formuluje princípy a normy medzinárodnej regulácie akejkoľvek špecifickej otázky a vyzýva členské štáty na prijatie všetkých legislatívnych alebo iných krokov potrebných podľa ústavnej praxe každého členského štátu a súvisiacich s charakterom danej otázky tak, aby mohli aplikovať vyššie uvedené princípy na svojich príslušných územiach“. Odporúčania sú výstupom najvyššieho riadiaceho orgánu UNESCO a majú veľkú autoritu. Ich cieľom je strategicky ovplyvniť vývoj národných legislatív a postupov.

Celé znenie odporúčania UNESCO o otvorenej vede.