Politiky

Politiky

Niektoré inštitúcie zverejňujúce výsledky vedeckých výskumov sa zaviazali zdieľať a poskytovať informácií. To znamená, že sa pridali k platforme otvoreného prístupu a zároveň teda prijali aj politiku otvoreného prístupu, ktorá umožňuje neobmedzený prístup k všetkým druhom dokumentov sprístupnených danou inštitúciou. Jednotlivé inštitúcie si samy určujú zásady otvoreného prístupu. Zo všeobecného hľadiska ide najmä prvky, ktoré stanovujú, že:

  • dokumenty sú okamžite viditeľné a sprístupnené online a uložené na vopred určených úložiskách so správnym popisom metadát,
  • zverejnenie dokumentov prebieha na základe licencie Creative Commons,
  • inštitúcia platí poplatky spojené s publikovaním dokumentu.

Cieľom dokumentu politiky otvoreného prístupu je vývoj účinných politík výskumných organizácií (Proposal for an Open Access Policy 2020). Od politiky otvoreného prístupu sa očakáva viac prínosov pre jednotlivé inštitúcie ale aj vedeckých pracovníkov. Ide o zhromažďovanie a uchovávanie vedeckých výstupov a ich šírenie prostredníctvom repozitára, možnosť indexácie a sledovania vedeckých výstupov organizácie medzinárodnými vyhľadávacími nástrojmi, monitorovanie počtu návštev. Tiež poskytuje príležitosti na použitie a opakované využívanie inštitucionálnych výstupov na vedecké účely a posilňuje medzinárodnú spoluprácu. Z hľadiska výskumníkov vzrastie viditeľnosť, používateľnosť a vplyv výskumu a takisto aj citácie.

Inštitucionálna politika otvoreného výskumu je v prvom rade zosúladená s odporúčaním Európskej komisie na otvorený prístup, ktorá vyžaduje ukladanie a otvorený prístup prostredníctvom inštitucionálneho alebo predmetového repozitára. Preto je dôležité jednotlivé politiky zosúladiť, o čo sa snaží Proposal for an Open Access Policy v spolupráci s Európskou úniou, aby sa uľahčilo dodržiavanie týchto zásad. Hlavnou úlohou politiky je teda poskytnúť okamžitý prístup k jednotlivým zdrojom, pričom na druhej strane umožňuje aj embargo otvoreného prístupu. V prípade embarga sú sprístupnené iba bibliografické údaje.