webináre

30.01.2024 Výzvy pre občiansku vedu

Výzvy pre občiansku vedu

Občianska alebo participatívna veda prepája akademickú sféru s občianskou spoločnosťou. Aktívne zapája občanov do výskumu, či už pri formulovaní výskumnej otázky, pri zbere dát, ich spracovaní, alebo uvádzaní výsledkov výskumu do praxe v podobe konkrétnych opatrení. V niektorých vedných odboroch sa participatívne metódy používali už dávno (napríklad pri výskume životného prostredia, biodiverzity, postupu inváznych druhov, pri počítaní vtáctva, v oceanológii, astronómii, ale napr. aj v jazykovede), niekde však participatívny prístup stále čelí predsudkom kvôli zapojeniu laikov a bojuje o uznanie ako validná vedecká metóda. Rozsah možností a spoločenský prínos občianskej vedy v podobe budovania vzťahu verejnosti k vede prostredníctvom osobného zážitku však nemožno prehliadnuť.

Na tomto webinári sa budeme zaoberať rozmanitosťou občianskej vedy aj mimo tradičných prírodovedných odborov, výzvou IMPETUS, ponúkajúcou novým aj existujúcim projektom občianskej vedy príležitosť na financovanie a získanie mentoringu a ďalšími výzvami a príležitosťami, ktoré v Európe aktuálne vznikajú a môžu pomôcť každému, kto by v oblasti občianskej vedy rád pripojil ruku k dielu.

Prezentácia je dostupná na Zenodo.

Link na záznam.