aktuality

Zachovanie autorských práv a používanie verejných licencií v Európe

Nová správa organizácie SPARC Europe o zachovaní autorských práv a používaní verejných licencií v Európe

Organizácia SPARC Europe dokončila prieskum o aktuálnom stave nelegislatívnych politík, ktoré ovplyvňujú výskumných pracovníkov a autorov v oblasti autorských práv a licencií.

Na konci júna bola zverejnená správa Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023 (Otváranie vedomostí: zachovanie autorských práv a udeľovanie licencií v Európe 2023), ktorá je výsledkom výskumu uskutočneného v rámci projektu Retain pod vedením SPARC Europe v rámci programu Knowledge Rights 21.

Správa predstavuje pokrok dosiahnutý v oblasti inštitucionálnych politík zachovania autorských práv (rights retention) v Európe – zaoberá rôznymi politikami otvoreného prístupu a politikami zachovania autorských práv a ich možnosťami v rozdielnych kontextoch. Vývoj v tejto oblasti sa zrýchľuje kvôli zvýšenej potrebe dodržať požiadavky financovateľov a vnútroštátnej legislatívy na zachovanie práv duševného vlastníctva pri publikovaní v režime otvoreného prístupu. Správa akceptuje rôznorodosť zainteresovaných strán, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri umožnení prístupu k výskumným publikáciám a ich opakovaného použitia, ako aj hodnotu dialógu pri prekonávaní obáv, nedorozumení a nezhôd, ktoré vznikajú v tomto procese.

Dokument uzatvára súbor odporúčaní:

  • Tvorcom inštitucionálnej politiky sa odporúča, aby rozšírili existujúce politiky o prvky podporujúce zachovanie autorských práv v mnohých oblastiach.
  • Financovateľom a zákonodarcom sa odporúča, aby navrhli politiky zohľadňujúce rôzne kontexty podľa spoločných rámcov, ktoré podporujú inštitúcie a ich autorov pri presadzovaní zmien týkajúcich sa ponechania si autorských práv, prevodu autorských práv a udeľovania verejných licencií.
  • Vydavatelia by mali pomáhať autorom a inštitúciám ponechať si dostatočné práva na diela s cieľom ich okamžitého sprístupnenia v režime otvoreného prístupu a opakovaného použitia, jasne reagovať na otázky týkajúce sa zachovania autorských práv, stanoviť nulové embargo a používať verejné licencie Creative Commons.

Aktuálne informácie o tejto téme nájdete na webovej stránke Retain.

Správa a súbor dát zo štúdie. Sú uložené v repozitári Zenodo.

Podľa pôvodnej správy v anglickom jazyku.

———

SPARC – Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition je medzinárodná aliancia akademických a výskumných knižníc, ktorú v roku 1998 vytvorila Asociácia výskumných knižníc (Alliance of Research Libraries) a ktorá podporuje otvorený prístup k vedeckým zdrojom.

SPARC Europe je holandská nadácia, ktorá sa zaviazala plniť prísľub otvoreného prístupu, otvorenej vedy a výskumu a otvoreného vzdelávania. Je jedným z kľúčových a dlhodobých hlasov v Európe, ktorý obhajuje neobmedzený prístup k výskumu a vzdelávaniu – pre akademickú obec, ako aj pre celú spoločnosť.

Knowledge Rights 21 programme

Program Knowledge Rights 21 (KR21) sa zameriava na zmeny v legislatíve a praxi v celej Európe, ktoré posilnia právo všetkých na poznatky. Vychádza z presvedčenia, že poznatky sú nevyhnutným predpokladom vzdelávania, inovácií a účasti na kultúrnom dianí a že každý by mal mať možnosť – najmä prostredníctvom knižníc, archívov a digitálne – k nim pristupovať a využívať ich.

Project Retain

Projekt Retain, jednoročný projekt pod vedením SPARC Europe, ktorý má za cieľ urýchliť zavádzanie zachovania autorských práv a udeľovania verejných licencií s cieľom umožniť výskumným pracovníkom otvorene zdieľať svoju prácu.