Podujatia

Týždeň otvoreného prístupu 2023

Podujatie Open Access Week 2023 prebiehalo na celom svete od 23. októbra do 29. októbra. Téma na tento rok znie Community over Commercialization alebo Prioritou je komunita, nie komercia. Výzva podporuje úprimný dialóg o tom, ktoré prístupy k otvorenej vede a vzdelávaniu stavajú do popredia prospech verejnosti a vedeckej komunity a ktoré uprednostňujú komerčné ciele. Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu organizuje Centrum vedecko-technických informácií sériu zaujímavých webinárov na témy z rôznych oblastí otvorenej vedy.

Občianska veda na Slovensku 2023

Zapájanie verejnosti do vedeckého výskumu, ktoré sa vo svete označuje termínom občianska veda, môže mať rôzne podoby a svoju užitočnosť pre obe strany preukázalo v mnohých odboroch. Najčastejšie sa s ním stretávame pri monitorovaní biodiverzity – dobrovoľníci hlásia vedcom pozorovania rastlín alebo živočíchov, sami sa pritom niečo naučia a kultivujú vzťah k svojmu okoliu. Zapojenie verejnosti môže mať kľúčový význam pri sledovaní hrozieb alebo zmien v životnom prostredí a na ceste k jeho náprave. A náprava sveta nie je možná bez aktívnych občanov, ktorých kompetencie a postoj k okoliu sa začínajú formovať už v škole.

Občianska veda ako forma prepojenia verejnej sféry s výskumom si našla cestu aj na Slovensko. Jej výhody pre vedu a spoločnosť stručne uviedla Zuzana Stožická (CVTI SR), no jadro webinára tvoria príspevky zástupcov slovenských projektov so znakmi občianskej vedy. Pozvanie prijali:

  • Alžbeta Ďurecová (Radon GPS – meranie a eliminovanie radónového rizika v spolupráci s občanmi),
  • Noema Kmecová (podcast Mačkast spájajúci komunitu chovateľov mačiek s aktuálnym vedeckým výskumom),
  • Anton Krištín (Orthoptera.sk – facebooková skupina a webstránka, kde nadšenci prírody zdieľajú svoje pozorovania koníkov a kobyliek a pomáhajú mapovať rozšírenie jednotlivých druhov),
  • Zuzana Gallayová (Zelená škola, environmentálno-vzdelávací program pre školy, v ktorom žiaci s učiteľmi a ďalšími aktérmi identifikujú a riešia problémy školy v oblasti životného prostredia).

Link na záznam a prezentáciu.

Kredibilita sociálnovedného výskumu: Úloha otvorenej vedy a meta-výskumu

Meta-výskum v sociálnych vedách dlhodobo indikuje problematickú dôveryhodnosť ich poznatkov. V rámci webinára sa v stručnosti dotkneme otázok reprodukovateľnosti a replikovateľnosti empirického výskumu a praktík, ktoré ich pomáhajú zlepšovať. Na príkladoch činností lokálnych a medzinárodných iniciatív zmapujeme súčasný stav poznania a budeme diskutovať o zodpovedných výskumných praktikách a ich implementácii.

Prezentuje Matúš Adamkovič (Centrum sociálnych a psychologických vied – SAV a University of Jyväskylä, Fínsko).

Link na záznam a prezentáciu.

Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

Webinár priblížil novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako diamantový otvorený prístup. Prezentácia poskytne aktuálne informácie o novozačatých európskych projektoch, komunitných platformách a lokálnych iniciatívach „diamantovej cesty“.

Prezentuje Matej Harvát (CVTI SR – Kontaktná kancelária pre otvorený prístup)

Link na záznam a prezentáciu.