aktuality

Sorbonna končí s Web of Science

Sorbonna-logo

Sorbonna končí z Web of Science

Sorbonnská univerzita vo Francúzsku už mnoho rokov intenzívne podporuje rozvoj otvorenej vedy. Inštitucionálna politika otvorenej vedy univerzity sa odráža v jej pevnom postoji pri rokovaní s komerčnými vydavateľmi, silnej podpore otvoreného repozitára HAL (Hyper Article en Ligne) a  otvoreného prístupu k výskumnými dátam.

V súlade so svojím záväzkom otvárať prístup k vedecko-výskumným informáciám sa rozhodla v roku 2024 ukončiť predplatné za databázu Web of Science a bibliometrické nástroje spoločnosti Clarivate. Univerzita jednoznačne upúšťa od používania proprietárnych bibliometrických nástrojov a otvára cestu otvoreným, bezplatným a participatívnym nástrojom. V súlade s celkovou univerzitnou politikou otvorenosti sa teraz sústredí na vytvorenie udržateľnej, medzinárodnej alternatívy, najmä používaním nástroja OpenAlex.

Viac informácií: zdroj.