aktuality

Nový akčný plán pre otvorenú vedu čaká na vaše podnety!

Nový akčný plán pre otvorenú vedu čaká na vaše podnety!

Otvorená veda je prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu – od otvoreného prístupu k publikáciám, dátam a detailným metodikám, cez softvér s otvoreným zdrojovým kódom, otvorené vzdelávacie zdroje, otvorené recenzné konanie a zodpovedné hodnotenie vedy, až po zapájanie verejnosti do výskumu (občianska veda).

Na Slovensku máme od roku 2021 Národnú stratégiu pre otvorenú vedu, ktorá má zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy a zmeniť nastavenie výskumných a hodnotiacich procesov smerom k vyššej transparentnosti, reprodukovateľnosti a integrite. Vytvoriť udržateľný model participácie všetkých aktérov vedy a výskumu v SR na implementácii globálnych princípov otvorenej vedy do šírenia, vzájomnej výmeny, opätovného využívania a sprístupnenia výsledkov vedy a výskumu v SR a podporiť tak rozvoj domácej a medzinárodnej vedeckej spolupráce, spolupráce verejného a súkromného sektora, skvalitnenie vedeckej infraštruktúry, vzdelávanie nových generácií výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov a vytvorenie prostredia pre kvalitné strategické riadenie výskumu a vzdelávania. Toto sa snaží dosiahnuť pomocou stanovenia a plnenia cieľov v deviatich strategických oblastiach.

Implementácia Národnej stratégie pre otvorenú vedu je rozdelená na štyri dvojročné úseky, z ktorých každý je pokrytý Akčným plánom. Tieto umožňujú reflektovať vývoj v oblasti otvorenej vedy a modifikovať ciele podľa aktuálnych potrieb vedeckej komunity. Obdobie Akčného plánu pre otvorenú vedu 2021-2022 nedávno uplynulo. Väčšinu jeho cieľov sa podarilo naplniť, hoci niektoré museli byť prenesené do nasledujúceho obdobia.

Národná stratégia aj Akčný plán na roky 2021-2022 boli vytvorené participatívnym procesom v spolupráci s vedeckou komunitou. V prípade nového Akčného plánu 2023-2024 sa takisto obraciame na všetkých aktérov výskumného ekosystému.

Povedzte nám, čo je pre Vás prioritou v oblasti rozvoja otvorenej vedy! Aké problémy sú pre Vás najpálčivejšie? Aké riešenia by ste radi videli uplatnené v praxi?

Svoje názory a podnety k tvorbe Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2023-2024 môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://forms.gle/Z92UPkrx7dC3V5TD7