aktuality

Návrh kOAlície S k zodpovednému publikovaniu

Towards Responsible Publishing: a proposal from COAlition S

Nový návrh kOAlície S  odporúča smer k zodpovednému publikovaniu

Organizácia financovateľov výskumu kOAlícia S vydala dokument týkajúci sa strategickej vízie smerujúcej k udržateľnému a otvorenému systému  vedeckej komunikácie.

Dokument skoncipovali advokáti vedy z akademického prostredia a z inštitúcií financujúcich výskum, ktorí sú podpísaní pod iniciatívou známou ako Plán S. Jej cieľom je postup, ktorý má prudko urýchliť prechod k zásadám otvoreného prístupu a transparentnejšej vedeckej komunikácii.

Nový strategický dokument, resp. návrh Towards Responsible Publishing: a proposal from COAlition S je v súlade s celkovou víziou kOAlície S, pričom osobitne zdôrazňuje a podporuje aktívnejšiu úlohu samotnej vedeckej komunity v kontexte nových možností šírenia výsledkov výskumu.

Návrh rámcuje celkové poslanie, vďaka ktorému by poskytovatelia finančných prostriedkov na výskum – v spolupráci s ďalšími kľúčovými zainteresovaným stranami – mohli dosiahnuť cieľ, ktorým je zodpovedné publikovanie.

Dokument zadefinoval 5 hlavných princípov:

  1. Autori sú zodpovední za šírenie svojich zistení
  2. Všetky vedecké výstupy sa zdieľajú okamžite a otvorene
  3. Procesy kontroly kvality sú na komunitnej báze a otvorené, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť výsledkov výskumu
  4. Všetky vedecké výstupy je možné zohľadniť v rámci hodnotenia výskumu
  5. Zúčastnené strany sa zaväzujú podporovať udržateľnosť a rozmanitosť publikačného ekosystému vedeného výskumníkmi a akademickými pracovníkmi

V texte návrhu sa primárne zdôrazňuje a anticipuje agilnejšia rola vedeckej komunity a otvorenejšie formy recenzného posudzovania: „Výskumní pracovníci by sa mali aktívnejšie podieľať na šírení výsledkov svojho výskumu. Získajú tak možnosť zdieľať výsledky svojho výskumu v rôznych fázach rozpracovanosti – pred odborným recenzným posudzovaním, počas neho a po ňom.“ Autori návrhu tiež dopĺňajú: „Zároveň však prevezmú zodpovednosť otvorenejšie prispievať k vzájomnému hodnoteniu, aby takýto vedecký dialóg mohol byť prínosom pre celú komunitu, a nie len pre redakčné rozhodovanie.“

S týmto cieľom kOAlícia S vyzýva širokú vedeckú a odbornú komunitu k účasti na dotazníkovom prieskume vo veci komunitného systému vedeckej komunikácie. Dotazník je možné vyplniť do 29. novembra 2023. Výsledky prieskumu účastníkov spomedzi akademickej a výskumnej komunity budú zohľadnené pri úprave konečnej podoby dokumentu.

Všeobecná diskusia bude prebiehať od novembra 2023 do apríla 2024.

Podrobnosti o tom, ako výskumná komunita môže k riešeniu týchto otázok prispieť, nájdete na stránke: www.coalition-s.org/towards-responsible-publishing.

Návrh dokumentu je dostupný na: https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2023/10/Towards_Responsible_Publishing_web.pdf