aktuality

Horizont Európa a otvorená veda

Horizont Európa a otvorená veda

Organizácia OpenAIRE pripravila 3 nové príručky pre výskumníkov, v ktorých sa dozvedia ako byť v súlade s novými požiadavkami rámcového programu Horizont Európa.

Horizont Európa (HE) je 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027. Cieľom programu HE je podporiť viditeľné dopady výskumu vo vedeckej, technologickej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Jedným z hlavných rozdielov v porovnaní s programom Horizont 2020 je začlenenie otvorenej vedy do rôznych častí grantového návrhu a do procesu realizácie výskumu a inovovania. Dohoda o grante obsahuje právne ustanovenia, ktoré prijímateľom financií stanovujú povinnosť byť v súlade s otvoreným prístupom k výstupom výskumných projektov: publikáciám a dátam.

OpenAIRE pripravilo tri príručky pre výskumníkov, ktorí sa chcú zapojiť do grantových výziev. Príručky prinášajú informácie vo formáte, ktorý je ľahšie zrozumiteľný a v ktorom sa relevantné informácie dajú jednoduchšie vyhľadať – predstavujú tak pomôcku pri písaní projektových žiadostí a návrhov.

Nové príručky:

  • Ako splniť mandát programu Horizont Európa pre publikácie
  • Otvorená veda v programe Horizont Európa
  • Manažment výskumných dát v programe Horizont Európa (RDM, Research Data Management)

Príručky nájdete na https://www.openaire.eu/guides

Viac informácií o programe Horizont Európa v slovenskom jazyku prináša portál ERA.