aktuality

Ďalší krok na ceste k otvorenej vede – inštitucionálne politiky

Nové metodické odporúčanie na tvorbu a implementáciu inštitucionálnej politiky otvorenej vedy

Vo svetle rastúceho významu otvorenej vedy a s cieľom podporiť spoluprácu a zdieľanie poznatkov výsledkov vedeckého výskumu prijalo MŠVVaŠ SR nové odporúčanie: Metodické odporúčanie na tvorbu a implementáciu inštitucionálnej politiky otvorenej vedy pre inštitúcie vykonávajúce vedu a výskum. Dokument obsahuje dve časti, Metodické odporúčanieModel politiky otvorenej vedy. Je určený vysokým školám, Slovenskej akadémii vied a iným vedecko-výskumným inštitúciám, ktoré ho môžu využiť pri tvorbe svojich politík otvorenej vedy.