aktuality

CERN prijal novú politiku pre otvorenú vedu

CERN prijal novú politiku pre otvorenú vedu

V septembri 2022 prijala Rada CERN-u (Európska organizácia pre jadrový výskum) novú politiku otvorenej vedy platnú pre celú organizáciu. Cieľom je zabezpečiť, aby bol celý výskum CERN-u úplne dostupný, inkluzívny, demokratický a transparentný pre iných vedcov, ako aj širšiu spoločnosť. Politiku vypracovala Pracovná skupina pre stratégiu otvorenej vedy, ktorej členmi sú zástupcovia všetkých oddelení organizácie. Pracovná skupina navrhla komplexné usmernenia pre komunitu CERN-u na zdieľanie výskumu v rámci nových iniciatív pre otvorenú vedu. Okrem novej politiky bola vytvorená aj špeciálna webová stránka, ktorá informuje o nových iniciatívach otvorenej vedy v CERN-e.

Politika nadväzuje na aktualizáciu Európskej stratégie pre fyziku častíc z roku 2020 (European Strategy on Particle Physics), ktorá zdôraznila význam otvorenej vedy, a Odporúčanie UNESCO pre otvorenú vedu z roku 2021. Otvorená veda vždy bola jednou z kľúčových hodnôt CERN-u, už v čase podpísania dohovoru o jeho založení v roku 1952 na pôde UNESCO, a preto sa iniciatívy v CERN-e neustále usilujú o transparentnosť a prístupnosť výsledkov výskumu v prospech vedy a spoločnosti.

Nová politika zahŕňa súčasné politiky pre otvorený prístup, otvorené dáta, softvér s otvoreným zdrojovým kódom a hardvér. Cieľom je sprístupniť verejnosti všetky výskumné práce, experimentálne dáta a výskumný softvér a hardvér. Prináša aj ďalšie prvky otvorenej vedy ako vedecká integrita, otvorená infraštruktúra a hodnotenie vedy, vďaka ktorým je výskum spoľahlivý a reprodukovateľný. Okrem toho sa zameriava aj na odborné vzdelávanie, osvetu a občiansku vedu, ktorých cieľom je vzdelávať a vytvárať dialóg s budúcou generáciou výskumníkov a verejnosti.

Nová politika otvorenej vedy pre CERN je iba začiatok novej éry v zdieľaní poznatkov. Pracovná skupina pre stratégiu otvorenej vedy bude pokračovať v hodnotení toho, ako funguje otvorená veda v CERN-e, a vyvíjať politiku v súlade s novým výskumom. Politika sa bude aktualizovať každý druhý rok.

CERN: Politiky otvorenej vedy

CERN: Politika otvorenej vedy (CERN Open Science Policy)

Politika pokrýva všetky aspekty sveta otvorenej vedy, ktoré sa týkajú CERN-u. Zahŕňa hlavne otvorený prístup k výskumným publikáciám, otvorené dáta, otvorený softvéru a hardvér, ale dotýka sa aj oblastí ako je vedecká integrita, infraštruktúra otvorenej vedy, hodnotenie vedy, občianska veda, vzdelávanie a osveta, ktoré podporujú alebo umožňujú realizáciu otvorenej vedy v praxi.

 (Vybraté z textu politiky)

Otvorený prístup k publikáciám

 • všetky vedecké publikácie CERN-u majú byť okamžite verejne dostupné a opätovne použiteľné
 • vedecké publikácie CERN-u, vrátane publikácií uložených v dôveryhodných repozitárov (napr. arXiv) sa majú sprístupniť pod otvorenou licenciou, pričom štandardom je licencia CC-BY; metadáta pod licenciou CC0 v súlade s princípmi FAIR

 

Otvorené dáta

 • výskumné dáta generované v rámci experimentálnej spolupráce majú byť verejne dostupné
 • všetky dáta sa majú sprístupniť s trvalými identifikátormi
 • dáta a súvisiace dátové služby uplatňujú princípy otvorenosti a FAIR
 • pri zverejňovaní experimentálnych údajov sa štandardne používa licencia CC0
 • od výskumníkov sa očakáva, že pre svoje výskumné činnosti vypracujú plány manažmentu dát

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

 • CERN softvér je sprístupnený ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open-source software) vždy, keď je to možné, pričom sa používajú licencie schválené iniciatívou Open Source Initiative (OSI)

Otvorený hardvér

 • CERN poskytuje svoje technológie širokej spoločnosti a zaviedol otvorené hardvérové licencie
 • otvorený dizajn hardvéru je sprístupnený v Repozitári otvoreného hardvéru (Open Hardware Repository)
 • zdieľanie otvoreného hardvéru je umožnené prostredníctvom variantov otvorenej CERN licencie na hardvér (CERN Open Hardware Licence)

Infraštruktúra otvorenej vedy

 • CERN zabezpečuje, aby infraštruktúry otvorenej vedy spĺňali dôveryhodné normy kvality, dodržiavali zásady FAIR (napr. používali trvalé identifikátory, ako sú DOI a ORCID), mali dlhodobé plány uchovávania a boli interoperabilné s medzinárodnými normami a iniciatívami, ako je European Open Science Cloud (EOSC) ( prekl.: viac o EOSC v slovenčine).

Link na úplný text politiky otvorenej vedy.

 Ďalšie politiky

CERN: Politika otvoreného prístupu (CERN Open Access Policy)

Politika definuje princípy a procesy pre autorov CERN-u, aby mohli publikovať všetky recenzované články v režime otvoreného prístupu. Okrem toho nájdu autori na špeciálnej stránke ďalšie zdroje, ktoré im uľahčia nájdenie najjednoduchšej cesty na dodržanie tejto politiky.

 CERN: Politika otvorených dát  (CERN LHC Open Data Policy)

Politika sa vzťahuje na dáta generované v rámci experimentov vo veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC, Large Hadron Collider). Predpokladané prípady využitia otvorených dát zahŕňajú reinterpretáciu a reanalýzu fyzikálnych výsledkov, vzdelávanie a osvetu, analýzu dát pre technický a algoritmický vývoj a fyzikálny výskum.

Link na úplné texty politiky otvoreného prístupu a politiky otvorených dát generovaných v rámci experimentov vo veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC, Large Hadron Collider).

Link na špeciálnu stránku otvorenej vedy CERN-u: openscience.cern.