aktuality

Zúčastnite sa prieskumu v oblasti politík pre open access knihy

Zúčastnite sa prieskumu v oblasti politík pre open access knihy

Projekt PALOMERA spúšťa prieskum s cieľom lepšie porozumieť potrebám, výzvam a nedostatkom v tvorbe politiky pre knihy s otvoreným prístupom. Vaše odpovede pomôžu formovať odporúčania v tejto oblasti tak, aby zodpovedali potrebám zainteresovaných strán.

Zúčastniť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu:
https://utfragen.uni-bielefeld.de/index.php/471452?lang=en

Prieskum sa realizuje v angličtine do 15. septembra 2023.

Informácie o projekte PALOMERA

V oblasti podpory kníh s otvoreným prístupom, resp.open acces kníh, sa realizuje nový projekt:

PALOMERA (Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area) je 2-ročný projekt financovaný z programu Horizont Európa: Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií. (https://cordis.europa.eu/project/id/101094270). Projekt sa začal 1. januára 2023 a skončí 31. decembra 2024 a je zameraný na vývoj a zosúladenie politík pre open access knihy a monografie v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Prínosy projektu

Vedecké knihy stále zohrávajú významnú úlohu vo vedeckom výskume a komunikácii, obzvlášť v spoločenských a humanitných vedách. Tieto knihy sú dôležitý výstup vedeckého výskumu, a preto musia byť súčasťou politík a stratégií otvorenej vedy/otvoreného prístupu financovateľov výskumu a výskumných inštitúcií, aby sa zaistilo, že otvorená veda bude predstavovať modus operandi modernej vedy vo všetkých disciplínach. Ale v porovnaní s publikovaním článkov v časopisoch (obzvlášť v oblasti vedy, techniky a medicíny) neboli knihy doteraz prioritou tvorcov politík otvoreného prístupu. V dôsledku toho financovatelia výskumu a inštitúcie  len zriedkavo vyžadujú, aby boli knihy publikované v režime otvoreného prístupu.

Projekt PALOMERA skúma dôvody tejto situácie naprieč krajinami, jazykmi, ekonomikami a disciplínami v Európskom výskumnom priestore. Projekt PALOMERA bude dva roky zbierať, spracovávať a sprístupňovať dáta a poznatky, ktoré môžu vysvetliť ťažkosti a prekážky brániace zavádzaniu otvorenému prístupu pre vedecké knihy. Výstupom zo získaných poznatkov a projektu budú použiteľné a konkrétne zdroje na podporu a koordináciu zosúladenia politík financovateľov výskumu a výskumných inštitúcií pre open access knihy, s cieľom urýchliť prechod na knihy s otvoreným prístupom a ešte viac podporiť otvorenú vedu.

Odporúčania budú určené všetkým relevantným stranám: financovateľom výskumu a výskumným inštitúciám, vedcom, poskytovateľom infraštruktúry, knižniciam a tvorcom vnútroštátnych politík.

Konzorcium PALOMERA zastupuje všetky zainteresované strany v oblasti open access kníh, ale počas celého projektu bude zaisťovať spoluprácu a validáciu, aby sa zabezpečilo zastúpenie názorov a hlasov všetkých zainteresovaných strán, a teda aj podpora rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (diversity, equity, and inclusion) – vďaka čomu sa zaistí maximálny konsenzus a prijatie odporúčaní.