Kurzy

Otvorená veda v praxi – modul Infraštruktúra otvorenej vedy

Kurz Otvorená veda v praxi – modul Infraštruktúra otvorenej vedy sa uskutoční koncom roka 2024.

Vzdelávanie sa realizuje dištančnou formou. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave. Výučba prebieha v slovenskom jazyku.

Kurz sa venuje problematike repozitárov a úložísk dát. Účastníci kurzu spoznajú systémy publikovania otvorených zdrojov v repozitároch a na webových stránkach, oboznámia sa s problematikou digitálnych repozitárov a vydávania elektronických časopisov, spôsobmi zverejňovania a šírenia prác publikovaných na Slovensku a získajú mnoho iných zaujímavých informácií, napr. o aktuálnych medzinárodných projektoch, ako sú OpCit, OAPEN. Ďalším vzdelávaním získajú odborné poznatky dôležité pre vedu a výskum, pôsobenie v akademickej sfére a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky k modulu získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Účasť je bezplatná.

Rozsah modulu je 14 hodín.

Pre viac informácii kontaktujte otvorenaveda@cvtisr.sk.