aktuality

Vyhlásenie kOAlície S k vydávaniu kníh

Vyhlásenie kOAlície S o otvorenom prístupe k vedeckým knihám

Dňa 2. septembra 2021 vydala kOAlícia S vyhlásenie vydala vyhlásenie  o vydávaní vedeckých kníh v režime otvoreného prístupu.

Vedecké knihy, tu definované ako monografie, kapitoly kníh, redigované zbierky, významné kľúčové diela a iné práce rozsiahleho formátu, predstavujú dôležitú formu publikovania pre vedcov obzvlášť v humanitných a spoločenských vedách.

Mnohí financovatelia z kOAlície S už vypracovali svoje politiky otvoreného prístupu k vedeckým knihám, ktoré sa približujú v zásadných otázkach, ako sú embargo obdobie a licencie. Väčšina financovatelia prijala alebo odporúča licencie Creative Commons a obdobie embarga v rozsahu od 0 do 12 mesiacov.

kOAlícia S si uvedomuje, že vydávanie vedeckých kníh sa veľmi líši od vydávania časopisov a že je potrebné vytvoriť štandardy a finančné modely, ktoré umožnia čo najskôr zaviesť plný prístup k vedeckým knihám. Namiesto vyhlásenia jednotnej politiky sa kOAlícia S rozhodla formulovať odporúčania týkajúce sa vedeckých kníh, v súlade s princípmi plánu S, ktoré členské organizácie koalície môžu prijať v súlade so svojimi kompetenciami a právnym rámcom.

Odporúčania

  1. Všetky vedecké knihy, ktoré sú výstupom pôvodného výskumu financovaného organizáciou z kOAlície S sa majú pri vydaní sprístupniť v režime otvoreného prístupu (OA).
  2. Autori a ich inštitúcie si majú ponechať dostatočné práva duševného vlastníctva, aby mohli svoje vedecké knihy sprístupniť v režime OA a umožniť ich opätovné používanie.
  3. Vedecké knihy sa majú publikovať v režime OA a s niektorou licenciou Creative Commons.
  4. Akékoľvek obdobie embarga má byť čo najkratšie a nikdy nemá trvať viac ako 12 mesiacov.
  5. Financovatelia z kOAlície S majú finančne podporovať vedecké knihy v režime OA cez svoje programy financovania a obchodné modely publikovania v režime OA cez účelové/osobitné dohody (dedicated arrangements)

Celé vyhlásenie nájdete tu: https://www.coalition-s.org/coalition-s-statement-on-open-access-for-academic-books/