aktuality

Národné tripartitné podujatie EOSC

Národné tripartitné podujatie EOSC

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje dňa 31. mája 2023 prvé slovenské Národné tripartitné podujatie EOSC. CVTI SR je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Tento rok inštitúcia oslavuje 85. výročie svojho vzniku – pôvodne bola založená ako Slovenská technická knižnica.

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky realizuje na Slovensku aktivity v oblasti otvorenej vedy. Oficiálne zastupuje záujmy slovenskej komunity v EOSC asociácií (EOSC-A) ako poverená organizácia SR. CVTI SR podporuje širokú skupinu zainteresovaných subjektov na Slovensku s cieľom aktívne sa zapájať do aktivít EOSC. Prostredníctvom slovenského sekretariátu EOSC SK informuje slovenskú komunitu o dianí v oblasti EOSC.

Slovenské národné tripartitné podujatie EOSC poskytne platformu na diskusiu o aktuálnom stave iniciatívy EOSC na európskej, ale aj národnej úrovni. Zástupcovia Európskej komisie, EOSC-A, slovenskí zástupcovia v EOSC-Steering Board, zástupcovia slovenských ministerstiev a politických subjektov zaoberajúcich sa otvorenou vedou a otvorenými dátami, ako aj zástupcovia výskumných inštitúcií a firiem, budú mať možnosť nadviazať kontakty, vymeniť si názory a diskutovať o rôznych aspektoch iniciatívy EOSC. Široké odborné zastúpenie umožní presne definovať súčasný stav vývoja EOSC. Prostredníctvom prezentácií, panelovej diskusie a príkladov dobrej praxe sa podujatie zameria na definovanie budúcich výziev a perspektív v oblasti otvorenej vedy.

Veríme, že podujatie podnieti plodnú diskusiu medzi všetkými zúčastnenými stranami, rozšíri národné povedomie o iniciatíve EOSC medzi výskumnými pracovníkmi a tvorcami národných politík, a tým prispeje k implementácii princípov EOSC na národnej úrovni a podporí vzájomnú spoluprácu s ostatnými európskymi krajinami a EOSC-A.

Viac informácii a registrácia na podujatie.