webináre

Knihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach

Knihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach

Knižné tituly, kapitoly z kníh, konferenčné materiály a informácie o grantoch sú  popri časopiseckých článkoch dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti inžinierstva, informatiky, fyzikálnych vied a matematiky. Sprístupňujú inovatívny výskum prezentovaný na konferenčných a priemyselných podujatiach a zachytávajú aktuálne informácie aj v podobe pre-printov z pre-printových serverov. Sledovaním citačných väzieb, ktoré sú súčasťou celkového počtu citácií publikovanej práce zároveň poskytujú odbornej verejnosti prístup k citačnej sieti na úrovni svetového vedeckého výskumu, čo umožňuje merať prínos tohto druhu dokumentov v konkrétnych vedných disciplínach, identifikovať excelentných výskumníkov, aj prípadných spolupracovníkov.

Link na záznam.

Link na prezentáciu.