aktuality

Dotazník o otvorenom vzdelávaní v Európe

Dotazník o otvorenom vzdelávaní v Európe

 

Knihovnícke združenie SPARC Europe spolu s Európskou sieťou knihovníkov pre otvorené vzdelávanie (European Network of Open Education Librarians) každoročne rozosiela dotazník o otvorenom vzdelávaní na inštitúciách vyššieho vzdelávania v Európe, ktorého cieľom je zmapovať rozvoj praxe v tejto oblasti. Slovensko je zatiaľ na mape otvoreného vzdelávania tak trochu „bielym miestom“ – pomôžte ho vyplniť aktuálnymi údajmi z Vašej inštitúcie!

Dotazník nájdete na stránke: https://www.surveymonkey.com/r/QWTFZ5B.

Je cielený hlavne na akademické knižnice, ale môžu sa ho zhostiť aj pracovníci z iných oddelení, ktoré sa zúčastňujú na otvorenom vzdelávaní. Vyplnenie by podľa autorov malo trvať približne 15 minút. Termín je do 22. 12. 2023. Organizátori budú zdieľať výsledky v prvom štvrťroku 2024.

 

Čo je to otvorené vzdelávanie?

Otvorenie vzdelávanie funguje na základe konceptu zdieľania a spoluvytvárania, ktoré robia učenie zaujímavejším, efektívnejším, flexibilnejším a inkluzívnejším (odstraňovanie bariér, prispôsobovanie individuálnym potrebám), umožňuje pružnejšie prispôsobovať a aktualizovať zdroje a prinášajú ďalšie benefity v podobe mnohostranného rozvoja kompetencií učiteľov aj študentov. Otvorené vzdelávanie podporuje Európska Komisia aj UNESCO (Odporúčanie UNESCO o otvorených vzdelávacích zdrojoch).

Prvou podmienkou otvoreného vzdelávanie sú otvorené vzdelávacie zdroje (angl. Open Educational Resources, OER): pedagogické, vzdelávacie alebo výskumné materiály na akomkoľvek médiu, ktoré sa šíria pod licenciou umožňujúcou bezplatný prístup, použitie, zmeny, prispôsobenie a opätovné zdieľanie inými stranami, s minimálnymi alebo žiadnymi obmedzeniami (medzi takéto licencie patria napr. Creative Commons). OER sú také rozmanité, aké rozmanité sú vzdelávacie potreby tých, ktorí sa učia. Môžu sa zameriavať na opakovanie atraktívnou formou, vysvetľovanie problematického učiva rôznymi spôsobmi, otváranie nových obzorov, aktivizáciu študentov…

Otvorené vzdelávanie však neznamená len materiály – sú to aj nástroje (napr. na báze softvéru s otvoreným zdrojovým kódom), metódy a pedagogické postupy (umožňujúce využívať prostriedky digitálnej revolúcie v prospech vzdelávacieho procesu, lepšie prispôsobiť vzdelávanie rozmanitým potrebám učiacich sa a prizvať študentov k aktívnej účasti a spolutvorbe) a kultúra otvorenosti, zdieľania, dôvery a spolupráce.

Na Vašej inštitúcii nemusíte mať všetko z týchto vecí – ale nájde sa tam aspoň niečo z toho? Uverejňujú napríklad niektorí vyučujúci svoje materiály otvorene na internete s licenciou Creative Commons? Zapája niekto študentov do tvorby učebníc tak, aby boli pre nich zaujímavejšie a lepšie zodpovedali ich vzdelávacím potrebám? Venuje sa niekto tvorbe bezplatných online kurzov alebo nástrojov na precvičovanie učiva? Ponúka Vaša knižnica kolekciu otvorených vzdelávacích zdrojov? Podporuje univerzita otvorené vzdelávacie zdroje systematicky (napr. v rámci politiky otvorenej vedy)?

 

Čo sa pýtajú v dotazníku?

V dotazníku nájdete otázky o Vašej inštitúcii (typ – napr. či je to univerzita, v akej krajine a pod.), aj o človeku, ktorý dotazník vypĺňa: ako dlho sa zaoberá otvorenými vzdelávacími zdrojmi, aké je jeho rola v otvorenom vzdelávaní. Ďalšie otázky sa týkajú úlohy, akú zohráva jeho oddelenie ohľadom otvorených vzdelávacích zdrojov, aké služby poskytuje a aké ďalšie oddelenia inštitúcie sú do otvoreného vzdelávania zapojené, do akej miery majú zamestnanci na oddelení schopnosti/zručnosti potrebné na prácu s otvorenými vzdelávacími zdrojmi a ako riešia oblasti, kde im znalosti/zručnosti chýbajú. Dotazník ďalej obsahuje otázky o stratégiách a politikách – či má organizácia politiku otvoreného vzdelávania (samostatnú alebo ako súčasť politiky otvorenej vedy), či má organizácia komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá otvoreným vzdelávaním, koľko ľudí sa otvorenému vzdelávaniu venuje na plný úväzok, či má organizácia grantový program na podporu otvorených vzdelávacích zdrojov, ako inak ešte podporuje túto oblasť a čo považuje za hlavné prínosy otvorených vzdelávacích zdrojov.

Ak si chcete vopred pozrieť a premyslieť odpovede na jednotlivé otázky, tu je dotazník vo formáte PDF: https://zenodo.org/records/10149976.

Má zmysel sa pustiť do vypĺňania, aj keby väčšina Vašich odpovedí mala byť nie/nemáme – pretože treba zmapovať aj východiskový stav. O rok už môžeme byť ďalej a vidieť, aký kus cesty sme prešli.