Občianska veda

Čo je občianska veda?

Čo je občianska veda?

Občianska veda spadá pod koncept/prístup otvorenej vedy. Občianska veda zapája laickú verejnosť do rôznych vedeckých projektov. Môže ísť o malé projekty občianskych združení až po veľké výskumné projekty s účasťou vedcov. V projektoch občianskej vedy sa občania ako dobrovoľníci do riešenia výskumnej otázky zapájajú aktívne, a to formou zbierania materiálu a údajov, alebo pozorovaniami v teréne. Spolupracujú s profesionálnymi vedcami, výskumnými inštitúciami alebo neziskovými organizáciami, ktorí sú ich koordinátormi. Vďaka občianskej vede sa môže občianskym vedcom/vedkyňou stať ktokoľvek z vás. Často ide o amatérskych nadšencov, ktorí nemajú formálne vzdelanie súvisiace s predmetom skúmania, ale majú k nemu osobný vzťah. Zapojiť sa do projektov občianskej vedy môže verejnosť bez akýchkoľvek limitov, nerozhoduje vek, vzdelanie ani jazyková gramotnosť.

V zahraničí v poslednom období vzrastá záujem o občiansku vedu, a ľudia sa s ňou často stretávajú. Na Slovensku je však tento pojem stále neznámy pre občanov ako aj vedcov. Preto sa snažíme občiansku vedu na Slovensku dostať do povedomia verejnosti aj formou našej webovej stránky, ale aj online kurzom o občianskej vede.

Benefitom občianskej vedy je, že participácia verejnosti vo výskume otvára nové možnosti nielen pre rozvoj vedy, ale aj spoločnosti. Prepojenie vedeckej komunity s verejnosťou je v dnešnej dobe ľahšie aj vďaka nových technológiám, ktoré sa s obľubou v projektoch používajú.

 

Základné princípy občianskej vedy

Vďaka rôznorodosti projektov a prístupov sa nedá občianska veda jednoducho definovať. Na jej odlíšenie od iných typov vedeckých projektov možno použiť 10 princípov občianskej vedy podľa organizácie ECSA (ECSA European Citizen Science Association, 2015. Ten Principles of Citizen Science. Berlin):

  1. Projekty občianskej vedy aktívne zapájajú občanov do vedeckého úsilia, ktoré prináša nové poznatky alebo porozumenie. Občania môžu pôsobiť ako prispievatelia, spolupracovníci alebo ako vedúci projektu a majú významnú úlohu v projekte.
  2. Projekty občianskej vedy majú skutočný vedecký výsledok. Napríklad odpovedať na výskumnú otázku alebo informovať o ochranných opatreniach, rozhodnutiach manažmentu alebo environmentálnej politike.
  3. Prospech z participácie majú ako profesionálni vedci, tak ako aj občianski vedci. Výhody môžu zahŕňať zverejnenie výsledkov výskumu, vzdelávacie príležitostí, osobné potešenie, sociálne výhody, spokojnosť prostredníctvom prispievania k vedeckým dôkazom, napr. na riešenie miestnych, národných a medzinárodných problémov a tým aj potenciálom ovplyvňovať politiku.
  4. Občianski vedci sa môžu, ak si to želajú, zúčastniť viacerých fáz vedeckého procesu. Môže to zahŕňať vypracovanie výskumnej otázky, navrhovanie metódy výskumu, zhromažďovanie a analýzu údajov a oznamovanie výsledkov.
  5. Občianski vedci získajú spätnú väzbu z projektu. Napríklad, ako sa používajú ich údaje a aké sú výsledky výskumu, politiky alebo spoločenských výsledkov.
  6. Občianska veda sa považuje za výskumný prístup ako ktorýkoľvek iný, s obmedzeniami a zaujatosťami, ktoré by sa mali brať do úvahy a kontrolovať. Na rozdiel od tradičných výskumných prístupov však občianska veda poskytuje príležitosť na väčšiu angažovanosť verejnosti a demokratizáciu vedy.
  7. Projektové údaje občianskej vedy a meta-dáta sú dostupné verejnosti a tam, kde je to možné, výsledky sa uverejňujú vo formáte otvoreného prístupu (open access format). Zdieľanie údajov sa môže vyskytnúť počas trvania projektu alebo po jeho skončení, pokiaľ nejestvujú problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov.
  8. Občianski vedci sú uznávaní výsledkami projektov a publikáciami.
  9. Programy občianskej vedy sú hodnotené z vedeckého výstupu, kvality údajov, skúseností účastníkov a širšieho spoločenského alebo politického vplyvu.
  10. Vedúci projektov občianskej vedy berú do úvahy právne a etické otázky týkajúce sa autorských práv, duševného vlastníctva, dohôd o zdieľaní údajov, dôvernosti, pripisovania a environmentálneho vplyvu akýchkoľvek činností.