aktuality

Aktuálne odporúčania LIBER na rokovania s vydavateľmi a #ZeroEmbargo

Aktuálne odporúčania LIBER na rokovania s vydavateľmi a kampaň #ZeroEmbargo

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Asociácia vedeckých knižníc) združuje národné, univerzitné a špecializované knižnice. Poslaním asociácie je umožniť realizáciu výskumu na svetovej úrovni a jej hlavné hodnoty sú spolupráca a inkluzivita.

Asociácia vydáva štvrťročne recenzovaný časopis s otvoreným prístupom: LIBER Quarterly.

LIBER má niekoľko pracovných skupín a hlavných oblastí záujmu. Medzi pracovné skupiny patrí napríklad skupina pre otvorený prístup a skupina pre občiansku vedu.

Pracovná skupina pre otvorený prístup sa zaoberá rozvojom otvoreného prístupu v súvislosti s obchodnými modelmi časopisov a rolou knižníc v tomto procese, ako aj možnosťami knižníc ako vydavateľov s otvoreným prístupom.

Asociácia vypracovala a 1.4.2022 zverejnila Štyri odporúčania na rokovanie o otvorenom prístupe s vydavateľmi (Urgent Recommendations for Open Access Negotiations with Publishers), ktoré obsahujú 4 priority na posilnenie a integráciu otvoreného prístupu do stratégií knižníc. Ku každému odporúčaniu sú pripojené návrhy krokov, ktoré umožnia zaviesť dané odporúčania priamo do praxe, a odkazy na ďalšie zdroje, ktoré ilustrujú príklady osvedčených postupov členov asociácie a ich partnerov.

Tieto 4 priority sú:

  1. 100% otvorený prístup pri zachovaní spravodlivých podmienok, alebo žiadna dohoda
  2. Ceny služieb pre publikovanie v režime otvoreného prístupu musia byť spravodlivé a transparentné
  3. Definovať stratégií na podporu diverzity miest otvoreného publikovania v režime otvoreného prístupu
  4. Zapojiť zainteresované strany do procesu transformácie (prechodu na otvorený prístup)

Preklad priorít: CVTI, celý text v angličtine nájdete TU.

Od roku 2020 vedie LIBER kampaň #ZeroEmbargo, kampaň za nulové obdobie embarga na vedecké publikácie financované z verejných zdrojov.

#ZeroEmbargo – úvodné informácie

Hoci pandémia COVID-19 poukázala na výhody a prínosy otvoreného prístupu a priniesla zmeny vo vedeckej komunikácii, ktorých sa predtým mnohí obávali, súčasné modely komunikácie vedeckého obsahu stále zachovávajú nerovný prístup k obsahu.

Na druhej strane tohto vysoko regulovaného a kontrolovaného systému sú zase obhajcovia otvoreného prístupu, ktorí skúmajú zákonné spôsoby, ako umožniť vedcom slobodne šíriť výskum maximalizovať jeho dopad.

V júni 2020 navrhla Asociácia vedeckých knižníc v Európe (LIBER) nový vzorový zákon (new model law), ktorého cieľom je zabezpečiť nulové obdobie embarga (embargo – obdobie, počas ktorého sa výstupy výskumu nemôžu voľne sprístupniť verejnosti) na zákonné samoarchivovanie v otvorených, verejných, neziskových repozitároch. Tento návrh aktualizovala vo februári 2021 v súvislosti s vývojom pandémiou COVID-19.

LIBER chce takýmto zákonom zaviesť zákonné cesty, ktoré nie sú možno úplne nové, ale nastal čas ich implementovania.

Kampaň #ZeroEmbargo podporila aj cOAlition S a Konfederácia repozitárov s otvoreným prístupom (COAR).

Európska komisia, niektorí financovatelia výskumu ako aj niektoré európske krajiny už v rámci svojej legislatívy podporujú otvorený prístup.

Viac tu: https://libereurope.eu/zeroembargo/

Návrh zákona

Návrh zákona na používanie vedeckých publikácií financovaných z verejných zdrojov

  1. Autor článku vo výskumnom periodiku alebo autor kapitoly v monografii s viacerými autormi (ďalej len „vedecká práca“), ich zamestnávateľ alebo financovateľ výskumu sú oprávnený sprístupniť vedeckú prácu v akejkoľvek forme verejnosti prostredníctvom akéhokoľvek repozitára s otvoreným prístupom okamžite po prijatí práce na publikovanie, vrátane akéhokoľvek obsahu tretej strany, ako sú napríklad zobrazenia a tabuľky, ktoré sú potrebné na porozumenie vedeckej práce, pod podmienkou, že:
  2. a) výskum, na ktorý sa daná vedecká práca vzťahuje, bol úplne alebo čiastočne hradený z verejných zdrojov; a
  3. b) dostatočným spôsobom uvádza autora a, ak je sprístupňovaná verzia finálnou verziou, aj zdroj jej prvého publikovania.

Po sprístupnení práce verejnosti v akejkoľvek forme v súlade s týmto ustanovením musí byť konkrétna sprístupňovaná verzia identifikovateľná a musia sa k nej pripojiť jasné podmienky používania. Na vedeckú prácu, ktorej autor bol z väčšej časti financovaný z verejných zdrojov, sa nemajú uplatňovať žiadne zmluvné alebo iné obmedzenia opakovaného používania vedeckej práce. 

  1. Pri sprístupnení vedeckej práce verejnosti sa na začiatku alebo konci článku alebo kapitoly knihy, ako aj v metadátach, jasne uvedie financovateľ výskumu a forma a verzia sprístupňovanej vedeckej práce. 
  2. Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré je v protiklade k tomuto článku, nie je možné uplatniť.

Návrh zákona v anglickom jazyku a výklad termínov nájdete TU.