Podujatia

07.11.2022 Seminár v rámci série EUA „Národné perspektívy reformy hodnotenia výskumu“

Seminár v rámci série EUA „Národné perspektívy reformy hodnotenia výskumu“

Záznam z podujatia.

Prezentácie z podujatia.

Organizátori:

 • Európska asociácia univerzít (EUA),
 • Slovenská rektorská konferencia (SRK),
 • Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR)

Link na Dohodu reformy hodnotenia výskumu

Na seminári diskutovali:

 • Vinciane Gaillard, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre výskum a inovácie EUA
 • Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA
 • Libor Vozár, viceprezident SRK
 • Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR
 • Martin Kanovský, riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR
 • Ján Híveš, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Jozef Masarik, prorektor  Univerzity Komenského v Bratislave
 • Ildiko Matušíková, prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Robert Mistrík, predseda predstavenstva Agentúry na podporu vedy a výskumu
 • Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.
 • Pavol Šajgalík, predseda SAV

Profily diskutujúcich

Stephane Berghmans (riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA)

Stephane vstúpil do EUA v roku 2020 potom, čo od roku 2013 pracoval ako viceprezident pre akademické vzťahy pre Elsevier v Bruseli. Bol zodpovedný za strategické vzťahy a partnerstvá s výskumnými organizáciami  a inštitúciami EÚ. Pracoval tiež pre European Science Foundation ako vedúci oddelenia biomedicínskych vied a tiež riadil European Medical Research Council v oblasti  politík a stratégií.  Je doktorom veterinárneho lekárstva a doktorát získal z genetiky a molekulárnej biológie na Univerzite v Liege (BE). Postgraduálne štúdium absolvoval na Harvard Medical School a taktiež pracoval v biotechnologickom sektore v Cambridge (UK) a pôsobil ako riaditeľ biológie v Znomics v Portlande, Oregon (USA).

Vinciane Gaillard (zástupkyňa riaditeľa pre výskum a inovácie v EUA)

V EUA je zodpovedná za komplexný prístup EUA k prechodu na otvorenú vedu. Vinciane dohliada na prácu asociácie, pomáha členom EUA pri prechode na otvorenú vedu, prispieva k rozvoju národných, európskych a inštutionálnych politík a povzbudzuje univerzity, aby zohrávali proaktívnu rolu pri formovaní regulačných a finančných rámcov. Vincianne spolu s kolegami prispeli k návru Dohody o hodnotení reformy výskumu zverejnenej 20. júla 2022. Pred nástupom do EUA v roku 2019 pracovala 15 rokov ako vedkyňa a následne ako výskumná manažérka v oblasti kognitívnej psychológie/neurovied. Má doktorát z psychológie na Université libre de Bruxelles (BE).

Ján Híveš (prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Ján Híveš získal vysokoškolské vzdelanie na SVŠT v Bratislave v odbore Technológia anorganických výrob (1986). V štúdiu pokračoval internou ašpirantúrou na Katedre anorganickej technológie, Fakulty chemickej technológie – VŠCHT Praha. V roku 1992 mu bol Vedeckou radou FCHT VŠCHT Praha udelený titul kandidáta technických vied. Od roku 1991 sa stal odborným asistentom na FCHPT STU. V rokoch 1998 – 1999 pôsobil na oddelení aplikovanej elektrochémie Nórskej technickej univerzity (NTNU) v Trondheime. V roku 2002 habilitoval a stal sa docentom v odbore Anorganická technológia a materiály a v roku 2010 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore Anorganická technológia a materiály. Celý svoj profesijný život, pôsobí na Oddelení anorganickej technológie FCHPT STU, v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov.

Robert Mistrík (predseda predstavenstva Agentúry na podporu vedy a výskumu)

Vvyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie (NIST) v Gaithersburgu, MD v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, špecializujúcu sa na hmotnostnú spektrometriu, metabolomiku a identifikáciu malých molekúl, ktorej technológie využíva viac ako tisícka firiem, univerzít a výskumných ústavov na celom svete pôsobiacich na oblastiach biomedicíny, farmácie, kriminalistiky, ochrany životného prostredia, kontroly potravín a mnohých ďalších. Robert Mistrík bol členom vedeckej riadiacej rady konzorcia MetaCancer, zameraného na hľadanie biomarkerov rakoviny prsníka. V roku 2012 bol zvolený a v roku 2014 znovuzvolený za jedného z riaditeľov svetovej Metabolickej spoločnosti. V roku 2021 bol menovaný za člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2022 bol členmi predsedníctva zvolený za predsedu predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Jozef Masarik (prorektor  Univerzity Komenského v Bratislave)

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., sa narodil 5. októbra 1959 v Jalovci. Od skončenia štúdia jadrovej a subjadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v roku 1983 pracuje na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). V roku 1991 sa stal kandidátom fyzikálnych vied, v roku 1996 docentom, v roku 1998 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 2001 bol menovaný za profesora. Dlhodobo pôsobil na univerzitách a vo výskumných centrách v USA, Nemecku a Švajčiarsku. Vedecky sa venuje simuláciám potrebným pre vyhodnotenie meraní gama žiarenia pri prieskume iných planét. Súčasťou jeho výskumnej práce je tiež vývoj programov pre analýzu a interpretáciu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu Mesiaca, Marsu, Merkúru, niektorých komét a asteroidov, ako aj aplikácie kozmického žiarenia v mnohých oblastiach geofyzikálneho a kozmického výskumu. Viedol alebo sa podieľal na mnohých medzinárodných a domácich projektoch. Je autorom vyše 200 často citovaných vedeckých prác. V rokoch 2003 – 2011 pôsobil ako prodekan pre vedu FMFI UK a v ďalších ôsmich rokoch bol dekanom fakulty. Od roku 2014 je predsedom predsedníctva APVV. Od februára 2019 zastáva funkciu prorektora UK.

Ján Kyselovič (generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR)

Generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je od apríla 2020. Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa CVTI SR pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách na akademickej pôde. Ako člen alebo líder domácich aj zahraničných tímov sa podieľal na viacerých vedecko-výskumných aktivitách a tiež pôsobil ako pedagogický pracovník. CVTI SR svojimi činnosťami zabezpečuje podporu vedy a vzdelávania na Slovensku prostredníctvom podpory transferu technológií, zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom, prevádzkuje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a taktiež CREPČ a CREUČ. Centrum vedecko-technických informácií úspešne implementuje niekoľko projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, prostredníctvom ktorých vytvára podmienky na popularizáciu vedy a techniky v podmienkach Slovenskej republiky.

Ildiko Matušíková (prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala odbor biochémia (1996), a neskôr získala titul PhD. v odbore genetika (2000). Po absolvovaní viacerých stáží v zahraničných laboratóriách v Holandsku (1997-1998), Dánsku (1999) a Rakúsku (2004-2007) pracovala na Ústave genetiky a  biotechnologií rastlín SAV v Nitre. Tu pôsobila ako výskumná pracovníčka v oblasti molekulárnej fyziológie rastlín pri odpovediach na environmentálny stres, pôsobila ako členka vedeckej rady, vedecká tajomníčka (2010) a zástupkyňa riaditeľa (2011). Vo výskume v danej problematike pokračovala aj na Katedre ekochémie a  rádioekológie FPV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2015), kde habilitovala v odbore molekulárna biológia (2019). Na UCM pôsobila krátko ako prorektorka pre vonkajšie vzťahy (2021), aktuálne je prorektorkou pre vedu a  výskum.

 

Libor Vozár (rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
 
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., sa narodil 13. júla 1961 v Bratislave. V roku 1984 absolvoval štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1992 na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, habilitoval a inauguroval sa za profesora v odbore Fyzika tuhých látok na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 1995 a 2002.
Od ukončenia štúdia vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied. Absolvoval študijné a pracovné pobyty vo Forschungszentrum Seibersdorf v Rakúsku, na Aristotle University of Thessaloniki, University of Stirling a University of Edinburgh. Je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád. Na univerzite pôsobil ako predseda Akademického senátu, prorektor pre rozvoj univerzity, dekan Fakulty prírodných vied a rektor univerzity. Na celoštátnej úrovni pôsobil vo funkcii predsedu Rady vysokých škôl, predsedu Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.
Rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 3. júla 2018.

Pavol Šajgalík (predseda SAV)

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., je od roku 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecké zameranie je výskum a vývoj neoxidovej a oxidovej vysoko výkonnej keramiky. Hlavným záujmom jeho výskumu sú vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami týchto materiálov. V rokoch 2015 – 2017 bol prezidentom Európskej keramickej spoločnosti, je členom Americkej i Japonskej keramickej spoločnosti, je zvolený člen World Academy of Ceramics. Je autorom viac ako 200 vedeckých článkov.