Národná stratégia otvorenej vedy

Cieľom Národnej stratégie je vytvoriť udržateľný model participácie všetkých aktérov vedy a výskumu v SR na implementácii globálnych princípov otvorenej vedy do šírenia, vzájomnej výmeny, opätovného využívania a sprístupnenia výsledkov vedy a výskumu v SR a podporiť tak rozvoj domácej a medzinárodnej vedeckej spolupráce, spolupráce verejného a súkromného sektora, skvalitnenie vedeckej infraštruktúry, vzdelávanie nových generácií výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov a vytvorenie prostredia pre kvalitné strategické riadenie výskumu a vzdelávania.

Účelom Národnej stratégie pre otvorenú vedu (ďalej aj ako Národná stratégia) je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy a zmeniť nastavenie výskumných a hodnotiacich procesov smerom k vyššej transparentnosti, reprodukovateľnosti a integrite. Otvorenosť prispieva k zvýšeniu viditeľnosti práce výskumníkov a výskumných inštitúcií, zvyšovaniu scientometrických parametrov slovenských vedcov, rozvoju domácej i medzinárodnej spolupráce, posilneniu väzieb so súkromným sektorom i s verejnosťou, čo v konečnom dôsledku vedie ku vzostupu kvality vedeckých výstupov.  Prínos otvorenej vedy však presahuje akademické prostredie. Šírenie praktík otvorenej vedy prispieva k modernizácii vzdelávania, digitálnej transformácii spoločnosti a zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva.

Vytvorenie Národnej stratégie je integrálnou súčasťou úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Kladie si za cieľ zosúladiť smerovanie rozvoja vedy a výskumu v SR s odporúčaním Európskej komisie z roku 2012 o prístupe a uchovávaní vedeckých informácií a jeho aktualizáciou z roku 2018 a usmerneniami programov Horizont 2020/Horizont Európa o pravidlách otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám a vedeckým dátam.

Národná stratégia pre otvorenú vedu

na roky 2021-2028 (slovenská verzia)

National Strategy for Open Science

for years 2021-2028 (English version)