Publikovanie

Slovenské časopisy s otvoreným prístupom

Dvakrát do roka aktualizujeme zoznam slovenských časopisov s otvoreným prístupom v databázach Scopus, WoS, DOAJ a ROAD. Taktiež zisťujeme, či používajú licencie Creative Commons a aké APC majú.

Obrázok: Wikipédia

Publikovanie formou otvoreného prístupu

Publikovanie s otvoreným prístupom  znamená voľné šírenie vedeckých informácií prostredníctvom uloženia výskumnej publikácie do dátovej siete a udelenie práv na jej čítanie, kopírovanie, tlač a odkazovanie na celé vedecké publikácie. Publikovanie sa vzťahuje na všetko – od článkov a kníh až po dáta a metódy.

Obrázok: Picpedia

800px-Clause_Law

Autorské práva (Copyrights)

Autorské právo je základným nástrojom na ochranu intelektuálneho vlastníctva komunít vedeckých a výskumných pracovníkov, pretože komunikujú výsledky výskumu prostredníctvom publikovania štúdií v odborných časopisoch, monografiách, diplomových prácach, konferenčných zborníkoch a inej vedeckej literatúre. Autor, ktorý je sám zodpovedný za vytváranie znalostí a autorizáciu vedeckých prác, je hlavným vlastníkom autorských práv. Avšak mnoho komerčných vydavateľov trvá na prevode autorského práva od tvorcov k vydavateľovi. Prechodom autorských práv vedeckej práce na vydavateľa vlastne autor prenáša zväzok exkluzívnych práv, ako je reprodukcia, opätovné použitie, distribúcia, verejné predstavenie, preklady, verejná prezentácia a modifikácia pôvodného diela. 

Obrázok: Pixabay

Ako sa stať open access – pre vydavateľov časopisov

Rovnako ako  iné projekty, vydávanie časopisu vo forme otvoreného prístupu má svoje atribúty, ktoré treba pri jeho plánovaní zohľadniť. Môžeme ich zhrnúť do nasledujúcich bodov: typ otvoreného prístupu, finančná politika a financovanie OA časopisu, povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií, autorské práva, webstránka OA časopisu, propagácia OA časopisu. Na začiatku sa treba rozhodnúť, aký typ otvoreného prístupu bude váš časopis ponúkať. Máte na výber dve možnosti, pričom časopisecký titul ich môže tiež kombinovať: zelený a zlatý otvorený prístup.

Obrázok: Pixabay

Ako sa stať open access – pre vydavateľov monografií

Vydávanie monografií vo forme otvoreného prístupu ešte nie je tak široko etablované ako vydávanie OA časopisov, avšak v tomto segmente postupne dochádza k zmenám. Dôležité atribúty vydávania kníh vo forme otvoreného prístupu: typ otvoreného prístupu, finančná politika a financovanie, povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií, autorské právo, sprístupňovanie OA kníh a metadáta, dôležité informácie o OA monografiách na webovej stránke vydavateľa.

Obrázok: Pixabay

zelena-cesta-OA

Zelená cesta

Zelený otvorený prístup/zelená cesta je otvorený prístup uskutočňovaný prostredníctvom otvorených repozitárov a vlastných webových stránok. Článok alebo knihu (alebo dáta) môže uložiť samotný autor alebo jeho zástupca v čase publikovania alebo bezprostredne po publikovaní.

Obrázok: Wikipédia

zlata-cesta-OA

Zlatá cesta

Zlatý otvorený prístup/zlatá cesta  znamená, že publikácie sú bezplatne a verejne prístupné na internete okamžite po vydaní.  Článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, ku ktorému vydavateľ zabezpečí okamžitý otvorený prístup. Pri  odbornej monografie  vydavateľ zabezpečí prístup k recenzovanému plnému textu knihy v elektronickom formáte.

Obrázok: Wikipédia