Otvorená veda v Európe

Európsky cloud pre otvorenú vedu vznikol ako iniciatíva Európskej komisie. Začal sa formovať v roku 2015 ako „vízia o veľkej infraštruktúre na podporu a rozvoj otvorenej vedy a inovácií v Európe a mimo nej“ (EGI 2020). EOSC by sa mal stať realitou v roku 2020 a bude Európskym virtuálnym prostredím pre všetkých výskumníkov na ukladanie, správu, analýzu a opätovné využívanie dát na výskum, inováciu a vzdelávacie účely. Európska komisia si predstavuje EOSC ako platformu, ktorá má podporovať otvorenú vedu a otvorené inovácie, teda sieť organizácii a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktoré podporujú otvorené vytváranie a rozširovanie znalostí a vedeckých dát (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud 2017). Cieľom vytvorenia EOSC je odstránenie technických, politických a ľudských prekážok, čo má viesť k vytváraniu znalostí a ekonomickej prosperite v Európe. Európska komisia zároveň poskytuje finančnú podporu na implementáciu European Open Science Cloud prostredníctvom projektov v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (Horizont 2020).

Európska únia si dala za cieľ podporovať rozvoj vedeckého výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zároveň aj podporovať spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi z rôznych krajín, prostredníctvom svojich rámcových programov pre výskum a inovácie. Preto sa v roku 2000 Európska únia rozhodla pokračovať v koordinácií a spolupráci medzi členskými krajinami v oblasti vedy a techniky a to vznikom Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Európsky výskumný priestor vznikol v marci v roku 2000 v Lisabone, kedy bol koncept oficiálne prijatý aj radou Európskej únie. Je to „jednotný priestor alebo platforma, ambíciou ktorej je zoskupiť a posilniť výskumné úsilie na úrovni Európskej únie a koordinovať ho s národnými a medzinárodnými iniciatívami„ (ERA portál). Rovnako je to výskumný priestor, ktorý spája zdroje na podporu výskumu a inovácií, teda umožňuje voľný obeh vedeckých poznatkov. Možno ho opísať aj ako trh, na ktorom sa nachádzajú voľne prístupné zdroje. Jeho účelom je zvýšiť konkurencieschopnosť európskych výskumných inštitúcií. ERA má definovaných 6 priorít:

  • Efektívnejšie národné systémy výskumu – zahŕňa ciele zvýšenia vnútroštátnej konkurencieschopnosti a zabezpečenia stabilných investícií do výskumu
  • Nadnárodná spolupráca a hospodárska súťaž – definícia a implementácia spoločných výskumných programov zameraných na výzvy, zvyšovanie kvality prostredníctvom celoeurópskej otvorenej súťaže a budovanie a riadenie kľúčových výskumných infraštruktúr založených na celoeurópskej úrovni
  • Otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov – zabezpečenie odstránenia bariér pre mobilitu, tréning a atraktívnu kariéru pre výskumníkov
  • Rodová rovnosť a uplatňovanie rodového hľadiska – ukončiť strácanie talentov z radov žien a diverzifikovať pohľady a prístupy vo výskume a podporovať excelentnosť
  • Optimálna cirkulácia, prístup a prenos vedeckých znalostí, zahŕňajúc digitálny Európsky výskumný priestor – aby mali všetci prístup k vedeckým poznatkom

Do tohto projektu je zapojená aj Slovenská republika (SK4ERA), ktorej cieľom je „vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch“. V záujme dosiahnutia cieľov sú zadefinované 2 hlavné aktivity:

  • Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v projektoch medzinárodnej spolupráce.
  • Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu v európskom výskumnom priestore.