Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul Open Access infraštruktúra

Prihláste sa na vzdelávací program Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul Open Access infraštruktúra, ktorý sa uskutoční v druhej polovici roka 2022. Vzdelávanie sa realizuje dištančnou formou, celkový rozsah modulu je 21 hodín. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave. Účasť je bezplatná, výučba prebieha v slovenskom jazyku. Vzdelávanie je určené pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti súvisiace so zavádzaním Open Access do praxe, s uplatnením v knižniciach, vedeckých a výskumných inštitúciách, vysokých školách alebo vydavateľstvách.

V prvý deň výučby je priblížená problematika Open Access repozitárov, účastník spozná systémy publikovania otvorených zdrojov v repozitároch a na webových stránkach, bude rozumieť problematike digitálnych repozitárov, zhodnotiť open source softvér pre repozitáre, ako i softvér na publikovanie časopisov s otvoreným prístupom na webe či zostaviť plán implementácie zvolenej infraštruktúry v inštitúcii. Ďalší deň je zameraný na Open Access časopisy, účastník bude vedieť zostaviť licenčnú zmluvu o použití diela v rámci Open Access zohľadňujúcu slovenskú legislatívu na ochranu autorských práv, bude vedieť poskytnúť informácie o používaných vydavateľských politikách v slovenských vydavateľstvách a ovládať spôsoby zverejňovania a šírenia prác publikovaných na Slovensku. Posledný deň výučby sa účastník dozvie o otvorených koncepciách v súvislostiach, t. j. otvorených vzdelávacích zdrojoch, otvorených dátach, otvorenej vede, dátovom kurátorstve a mnoho iných zaujímavých informácií. Ďalším vzdelávaním získa účastník odborné poznatky dôležité pre vedu a výskum, pôsobenie k akademickej sfére.

V prípade záujmu kontaktujte Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu – kontaktná e-mailová adresa: otvorenaveda@cvtisr.sk.