Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania – Open Education Week 2023

Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania – Open Education Week 2023

UČIŤ – AKTIVIZOVAŤ – INŠPIROVAŤ – ZAPÁJAŤ

Venujete sa aktivitám, ktoré otvárajú vzdelávanie – či už v oblasti nových metód, obsahu, alebo zapájania pasívnych či znevýhodnených skupín? Uverejnili ste zaujímavé vzdelávacie zdroje (učebnice, skriptá, pracovné listy, návody na cvičenia) bezplatne s otvorenou licenciou tak, aby s nimi mohli pracovať aj iní aktéri vzdelávacieho ekosystému? Dajte o sebe vedieť, pomôžte inšpirovať aj ostatných!

Čo je otvorené vzdelávanie?

Otvorené vzdelávanie je prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti, dôvery, zdieľania, transparentnosti, flexibility (prispôsobenie učenia potrebám učiacich sa), spolupráce a rovnosti. Snaží sa tiež odstraňovať bariéry, ktoré bránia rôznym skupinám ľudí v prístupe k tradičnému vzdelaniu – či už je to nedostupnosť drahých učebníc, alebo sociálne prekážky. Otvorené vzdelávanie často používa digitálne prostriedky, napríklad online kurzy. Existujú celé platformy kurzov typu MOOC (massive open online courses – hromadné otvorené online kurzy), ktoré dávajú záujemcom možnosť učiť sa kdekoľvek, kedykoľvek a vlastným tempom. Renomované univerzity tvoria a ponúkajú tieto typy kurzov, aby v spoločnosti šírili vzdelanie zo spoľahlivých zdrojov a zároveň propagovali svoju kvalitu. Základný kurz MOOC môže (okrem iných benefitov) odbremeniť pedagóga od neustáleho opakovania základných informácií, ktoré študenti získajú z kurzu, aby sa s nimi mohol vo väčšej miere venovať pokročilejším problémom, diskusiám, projektom alebo iným formám aktívneho učenia. Jedným z príkladov otvárania vzdelávania je flexibilita akademických vstupných kritérií – popri tradičných univerzitách vznikajú Otvorené univerzity, kde sa môžu učiť aj ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť ukončiť stredoškolské vzdelanie s maturitou, nemôžu si dovoliť študovať tradičným spôsobom, alebo si rozširujú kvalifikáciu popri zamestnaní v inom odbore. Cieľom otvoreného vzdelávania nie je nahradiť tradičné vzdelávanie, ale obohatiť ho o nové atraktívne formy a zároveň zabrániť, aby ľudia, ktorí „vypadli dierami v systéme“ ostali bez šance na vzdelanie.

Otvorené vzdelávanie tvorí a využíva otvorené vzdelávacie zdroje (materiály, skriptá, učebnice… publikované s verejnými licenciami ako Creative Commons), nástroje (napr. vzdelávací softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a snaží sa vo väčšej miere aktívne zapájať žiakov a študentov do procesu vzdelávania (učenie riešením problémov, projekty, občianska veda, alebo participatívna tvorba učebných materiálov v spolupráci s učiacimi sa).

Chcete sa s nami podeliť o svoje názory a skúsenosti ohľadom otvoreného vzdelávania na Slovensku? Vyplňte, prosím, krátky dotazník: https://forms.gle/7jwQgxX1pRAdLF3k7

Týždeň otvoreného vzdelávania (https://oeweek.oeglobal.org/) je príležitosť hovoriť o otvorenom vzdelávaní na Vašej inštitúcii s pedagogickými zamestnancami a študentami – a zároveň propagovať svoje úspechy smerom k širšej odbornej komunite a k verejnosti. Zapojiť sa môžu univerzity, školy, knižnice, výskumné inštitúcie, študentské organizácie, mimovládne združenia – všetci, ktorí (sa) učia a chcú (sa) učiť otvorenejšie.

Cieľom medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania je zvyšovať povedomie a šíriť príklady dobrej praxe v oblasti otvoreného vzdelávania prostredníctvom organizovania webinárov, diskusií a rôznych podujatí pre verejnosť alebo špecializované skupiny aktérov.

Svoje chystané aktivity môžete tiež registrovať na stránkach Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania: https://oeweek.oeglobal.org/contribute/

„Otvorené vzdelávanie prináša spoločnosti mnohé výhody a Slovensko sa k jeho presadzovaniu prihlásilo aj v medzinárodných dokumentoch. V roku 2017 Slovensko pristúpilo k Ľubľanskému akčnému plánu pre otvorené vzdelávacie zdroje (https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf). Významnými medzníkmi sú tiež odporúčania UNESCO: v roku 2019 Odporúčanie UNESCO o otvorených vzdelávacích zdrojoch (https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) a v roku 2021 Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede. Potenciál otvoreného vzdelávania na Slovensku však zatiaľ ostáva z väčšej časti nenaplnený. Otázka, ako ho účinne rozvíjať, bude témou pracovnej diskusie zainteresovaných aktérov o otvorených vzdelávacích zdrojoch v SR (https://oeweek.oeglobal.org/events/2023/brainstorming-session-on-oer-in-slovakia/), ktorá sa odohrá dňa 7. 3. 2023 o 10.00 v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva (Laurinská 18, Bratislava). Záujemcovia o účasť môžu kontaktovať Luciu Lacika z Kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (e-mail: lucia.lacika@minv.sk).“

Webinár CVTI SR o otvorenom vzdelávaní

Ak sa chcete o otvorenom vzdelávaní dozvedieť viac, pripojte sa k nám na webinári Zuzany Stožickej vo štvrtok 9. 3. 202313.00: https://video.nti.sk/live?247292YUBHLI2R16.